Hotărârea nr. 434/2005

Acceptul trecerii terenului in suprafata de 12,9201 ha, din domeniul public al statului si din administrarea R.N.P. - Directia Silvica Galati, in domeniul public al municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 434 din 1 09 2005

privind: acceptul trecerii terenului în suprafață de 12,9201 ha, din domeniul public al statului și din administrarea R.N.P. - Direcția Silvică Galați, în domeniul public al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.85 654/23 08 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile OG nr.96/1998, republicată, actualizată, privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național;

Având în vedere prevederile Legii fondului funciar nr.18/1991, actualizată, republicată;

Având în vedere prevederile Legii Codului Silvic nr.26/1996, actualizată;

Având în vedere prevederile art.9, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se acceptă trecerea terenului în suprafață de 12,9201 ha, din domeniul public al statului și din administrarea R.N.P. - Direcția Silvică Galați, în domeniul public al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local .

Terenul este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă achitarea taxelor de scoatere definitivă din fond forestier a suprafeței de 12,9201 ha, în valoare totală de 6 139 476 461 lei, taxe calculate conform M.A.A.P. nr.58/2003.

Art.3 - Se revocă HCL 42/2004 modificată și completată de HCL nr.292/2005.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.4 - Hotărârea va fi înaintată Prefecturii Județului Galați în vederea promovării unei Hotărâri de Guvern.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei