Hotărârea nr. 433/2005

Alocarea de la bugetul local a sumei de 400 euro pentru participarea la proiectul " Dezvoltare Institutionala a Corpului Specialistilor in Integrare Europeana , din cadrul Programului Leonardo da Vinci

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.433

din 1 09 2005

privind alocarea de la bugetul local a sumei de 400 euro pentru participarea la proiectul “Dezvoltare Instituțională a Corpului Specialiștilor în Integrare Europeană”, din cadrul Programului Leonardo da Vinci

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 85 650/23 08 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se alocă de la bugetul local suma de 400 euro pentru participarea la proiectul “Dezvoltare Instituțională a Corpului Specialiștilor în Integrare Europeană”, din cadrul Programului Leonardo da Vinci.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei