Hotărârea nr. 431/2005

Aprobarea redeventei pentru bunurile ce vor fi concesionate SC ECOSAL PREST SA Galati, in baza HCL nr.342/2005

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.431 din 1 09 2005

privind: aprobarea redevenței pentru bunurile ce vor fi concesionate SC ECOSAL PREST SA Galați, în baza HCL nr.342/2005

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.87 620/30 08 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.4, alin.2 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile pct. III din anexa la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.125, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă redevența pentru bunurile ce vor fi concesionate SC ECOSAL PREST SA Galați, în baza HCL nr.342/2005 în sumă de 1 273 RON/lună.

Art.2 - Redevența se datorează începând cu data intrării în vigoare a contractului de concesiune, fără a se datora dobânzi și penalități de întârziere până la data aprobării redevenței.

Art.3 - Plata redevenței se face trimestrial, până la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie și noiembrie .

Art.4 - Pentru neplata la termen se datorează dobânzi și penalități de întârziere calculate conform prevederilor legale în vigoare.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.5 - Plata redevenței nu exonerează concesionarul de plata impozitelor pe clădiri și terenuri stabilite în baza Codului Fiscal.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei