Hotărârea nr. 43/2005

Acordarea unor ajutoare de urgenta

H O T Ă R Â R E A nr. 43 din 10 02 2005

privind acordarea unor ajutoare de urgență

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.13 036/8 02 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 53 din HG nr.1099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

Având în vedere prevederile HCL nr.522/2003 privind aprobarea categoriilor de persoane și condițiile de acordare a ajutoarelor de urgență în vederea achitării datoriilor la plata cheltuielilor de întreținere;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1- Se aprobă acordarea ajutoarelor de urgență în vederea achitării datoriilor la plată a cheltuielilor de întreținere pentru persoanele cuprinse în tabelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marat Andreea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 43.doc

ANEXĂ

la HCL nr.43/10 02 2005

TABEL CU FAMILIILE CARE SE INCADREAZA PREVEDERILE HCL 522/2003

Nr. crt.

Nume-prenume

Domiciliul

Istoric social

Plan de intervenție

Categor ia sociala

VENITURI lei

SUMA DATORATA (lei)

totale

pe membru de familie

1.

NISTOR VASILE

Str. Victor

Vîlcovici, bl. K8, ap. 82

-dl. Nistor este divorțat , nu are relații cu familia fsmilia largita

- este în conflict cu vecinul care      locuiește      în

apartamentul de la etajul superior

probleme psihice

Consiliere sociala avand ca scop diminuarea conflictului existent intre acesta si vacinul sau

Necesitatea acordarii unui sprijin financiar pentru achitarea restantelor la intretinere

Persoane

Varstnice

2.020.000

2.020.000

16.350.636

2.

STERIOPOL

ILEANA

Str. G. Coșbuc,

bl. M2, ap. 79

-d-na Steriopol - văduvă, pensionară, suferă de scifoză, hipertensiune

- Steripol Mihai Pintilie -fiu, 43 ani, pensionat pe caz de boală - TBC

- creșterea gradului de integrare în comunitate și prevenirea excluderii și marginalizării sociale. Acordarea unui sprijin financiar in vederea achitarii intretinerii.

Persoană vârstnică

2.696.000

1.348.000

28.050.000

3.

MAXIM COCA

ELENA

Str. V. Papilian,

bl. G, ap. 80

 • - d-na Maxim este curator pentru copilul Enache Marian, nepot. Tatăl acestuia a decedat în data de 04.10.2004.

 • - copilul Enache Marian a fost încredințat tatălului prin hotărâre

 • - prevenirea abandonului școlar

 • - creșterea gradului de integrare în comunitate și prevenirea excluderii și marginalizării sociale Acordarea unui sprijin financiar in vederea

Famile dezorgani zată, monopare ntală

210.000 nu s-a stabilit încă pensia de

urmaș

210.000

68.694.197

judecătorească, mama părăsind domiciliul imediat după naștere

achitarii intretinerii.

4.

CRISTEA

GABRIELA

Str.

Siderurgiștilor

bl. A, ap. 66

-d-na Cristea Gabriela,

lucrează

-soțul este pensionat pe caz de boală - TBC

Cristea Andrei - fiu, 1 an, suspect TBC - este în tratament preventiv

- creșterea gradului de integrare în comunitate și prevenirea excluderii și marginalizării sociale Acordarea unui sprijin financiar in vederea achitarii intretinerii.

Familie normală, aflată în dificultate

3.500.000

1.166.666

14.535.379

5.

PASTRAMAGIU

VICTORIȚA

Dunărea nr. 70,

bl. N9, ap. 24

 • - d-na Pastramagiu este divorțată

 • - fiul doamnei , în vârstă de 20 ani, student în anul I , este bolnav de angiocardiopatie congenitală

 • - prevenirea abandonului școlar

 • - creșterea gradului de integrare în comunitate și prevenirea excluderii și marginalizării sociale Acordarea unui sprijin financiar in vederea achitarii intretinerii.

Familie monopare ntală

3.700.000

1.850.000

38.000.000

6.

CIOAREC

VICTOR

Str. Nae

Leonard, bl. S3, ap. 29

-Cioarec Victor, pensionar, suferă de nevroză, reumatism

 • - Cioarec Dumitra - soție, fără venituri, afectiuni psihice

 • - Cioarec Georgiana -elevă în clasa a VI la Școala ajutătoare

 • - Cioarec Marius - elev în clasa a III la Școala Ajutătoare

-Cioarec Nicu - anul I la Școala Profesională „Mehedinți”

-Cioarec Ana Maria - are un copil - nu este căsătorită, benef. Ajutor social

 • - Cioarec Mihaela -

 • - prevenirea abandonului școlar

 • - creșterea gradului de integrare în comunitate și prevenirea excluderii și marginalizării sociale Acordarea unui sprijin financiar in vederea achitarii intretinerii.

Familie cu mulți copii ( situație socială precară)

5.000.000

616.000

55.000.000

urmează cursuri de calificare barman

7.

CIOCHINĂ

TOADER

- str.

Laminoriștilor,

bl. D2, ap. 64

 • - Ciochină Toader-pensionar, suferă de boli specifice vârstei

 • - Ciochină Zamfira - soție, fără venituri,afecțiuni cardiace, operată de chist ovarian - a fost refuzată de AJOFM când a solicitat angajare

 • - Ciochină Marcel - fiu, necăsătorit, fractură picior drept, a primit ordin de încorporare

- creșterea gradului de integrare în comunitate și prevenirea excluderii și marginalizării sociale Acordarea unui sprijin financiar in vederea achitarii intretinerii.

Persoane vârstnice

3.668.000

1.222.000

26.574.613

8.

NEDU MARIA

Str. Henri

Coandă, bl. J3, ap. 53

-Nedu Maria - fără ocupație, fără venituri

 • - Nedu Radu - soț, pensionar, suferă de afecțiuni cardiace

 • - Nedu Daniela - fiică, elevă clasa a Xa la Liceul nr. 1, suferă de afecțiuni psihice, chisturi ovariene, necesită operație

 • - Totolici Ciprian - nepot în plasament, elev în clasa a X-a la Liceul „Anghel Saligny”- mama recăsătorită, a fost în grija tatălui care este internat în spital - TBC

 • - prevenirea abandonului școlar

 • - creșterea gradului de integrare în comunitate și prevenirea excluderii și marginalizării sociale Acordarea unui sprijin financiar in vederea achitarii intretinerii.

Persoane vârstnice , are nepotul in plasament provenind din familie dezorgani zata

3.988.000

937.000

17.488.000

9.

NĂSTĂSIE

MIHAELA

SIMONA

str. Siderurgiștilor, bl. SD9A, ap. 63

Năstăsie Mihaela - 23 ani, necăsătorită, fără venituri, -este în căutarea unui loc de muncă - urmează cursuri de reconversie profesională tatăl - Năstasie Ștefan -

creșterea gradului de integrare în comunitate și prevenirea excluderii și marginalizării sociale

- prevenirea abandonului școlar

Acordarea unui sprijin

Copii orfani

975000

485000

42.601.700

decedat

Costache Ionela Roxana -soră după mamă - 18 ani, elevă în clasa a XI a tatăl - Costache Constantin- decedat mama naturală , Negoiță Rodica a decedat în data de 3.11.2004

financiar in vederea achitarii intretinerii.

10.

LARION VASILE

str. Caișilor, bl.

A1, ap. 73

Larion Vasile - văduv din anul 1970, fără copii, amputație membru inferior drept, accident vascular cerebral, cardiopatie ischemică, pensionat pe caz de boală

creșterea gradului de integrare în comunitate și prevenirea excluderii și marginalizării sociale Acordarea unui sprijin financiar in vederea achitarii intretinerii.

Persoana cu handicap

1.400.000

1.400.000

14.906.800

11.

GĂLĂȚEANU

EMILIA

Str. V.Vâlcovici,

L6 / 7

Gălățeanu Emilia - văduvă din 2001, asistent personal pentru unul dintre copii Gălățeanu Lucian -oligofrenie gr.II, 4 clase Gălățeanu Valentin -retard mintal sever -neșcolarizat

Gălățeanu Marius -handicap gr. I -retard mintal sever - neșcolarizat

creșterea gradului de integrare în comunitate și prevenirea excluderii și marginalizării sociale Acordarea unui sprijin financiar in vederea achitarii intretinerii.

- familia beneficiază de serviciile de specialitate oferite în cadrul Centrului Alternativa

Familie monopare ntală

8.000.000

2.000.000

83.135.700

12

BOSNA EVA

Micro 19, bl. L1,

ap. 1

Bosna Eva - pensionară, văduvă

Bosna Emilia - fiica, divorțată, schizofrenie paranoidă gr.II de handicap

Băleanu Alexandru - fiul d-nei Bosna Emilia - dat în plasament la bunica maternă

 • - prevenirea abandonului școlar

 • - creșterea gradului de integrare în comunitate și prevenirea excluderii și marginalizării sociale Acordarea unui sprijin financiar in vederea achitarii intretinerii. Beneficiaza de serviciile

Persoană vârstnică

3.145.000

1.074.000

10.804.000

de specialitate oferite în cadrul Centrului de Recuperare

13.

ASOCIAȚIA DE

PROPRIETARI nr. 605 pentru defuncta PERJERU MARICICA

Micro 40, bl. T1, ap. 18

Perjeru Maricica -decedata în anul 2002 -diagnostic TBC. Datoriile la plata întreținerii s-au acumulat în perioada 1996- 2002 când, împreună cu cei 7 copii ai săi a locuit la adresa menționată, fără contract de închiriere - titularul contractului era arestat..

- Catană Oana Claudia -fiică, 17 ani, eleva-primoinfecție TBC

 • - Catană Gabriel Petruț -fiu, 16 ani, elev

 • - Catană Ana Maria -fiică, 15 ani, elevă

Tatăl copiilor - Catană Ionel este decedat din anul 1998.

Pletoianu Iulian George -fiu, 9 ani,

Pletoianu Eduard - fiu, 7 ani

Pletoianu Aurelian - fiu, 5 ani

Pletoianu Daniel - tatăl copiilor decedat în anul 2000

Perjeru Alina - fiică, 13 ani

În urma decesului d-nei Perjeru, pentru 5 copii s-a luat măsura de încredințare la asistenți

Acordarea unui sprijin financiar in vederea achitarii datoriei la intretinerii acumulată de familia Perjeru în perioada 1996-2002.

Copii orfani

-

-

58.999.048

maternali profesioniști iar 2 copii sunt instuționalizați la Centrul de Plasament „Irene @ Stuart”.


Președinte de ședință Marat Andreea


TOTAL 475.139.612 lei