Hotărârea nr. 423/2005

Concesionarea fara licitatie publica, doamnei Simionescu Viorica, cabinetul medical individual cu suprafata exclusiva de 16,2 mp si suprafata de 46,95 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului pe durata de 16 ani si 8 luni, incepand cu 1.09.2005, cu specialitatea medicina generala(de familie), amplasat la parterul imobilului Dispensar 12,19 situat in Galati, str.Rosiori nr.33

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.423

din 1 09 2005

privind concesionarea fără licitație publică, doamnei Simionescu Viorica, cabinetul medical individual cu suprafața exclusivă de 16,2 mp și suprafața de 46,95 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, pe durata de 16 ani și 8 luni , începând cu 1 09 2005, cu specialitatea medicină generală(de familie), amplasat la parterul imobilului Dispensar 12,19 situat în Galați, str.Roșiori nr.33

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.88 628/1 09 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HG nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere prevederile art. 9, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 și 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă concesionarea fără licitație publică, doamnei Simionescu Viorica, cabinetul medical individual cu suprafața exclusivă de 16,2 mp și suprafața de 46,95 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, pe durata de 16 ani și 8 luni , începând cu 1 09 2005, cu specialitatea medicină generală(de familie), amplasat la parterul imobilului Dispensar 12,19 situat în Galați, str.Roșiori nr.33.

Cabinetul medical este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Redevența este de 1 euro mp/an pentru primii 5 ani, atât pentru spațiul de folosință exclusivă cât și pentru spațiul de folosință comună, în cabinet funcționând în contratură doi medici, redevența se va achita pentru jumătate din suprafața exclusivă și jumătate din suprafața în folosință comună.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.3 - Contractul de concesiune se încheie în forma prevăzută de Ordinul

Ministerului Sănătății și Ministerul Administrației și Internelor nr.946/299/2004.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei