Hotărârea nr. 42/2005

Asocierea dintre Consiliul Local Galati si AISEC Galati

H O T Ă R Â R E A nr. 42 din 10 02 2005

privind asocierea dintre Consiliul Local Galați și AISEC Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Bugeag Gheorghe - consilier local

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.10 686/1 02 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „d” și „p” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă asocierea dintre Consiliul Local Galați și AISEC Galați, pentru susținerea proiectului “ABC - ul carierei tale”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă suma de 32 590 000 lei de la capitolul 59 02 din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pentru susținerea proiectului “ABC - ul carierei tale”

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Marat Andreea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ANEXA

la HCL 42/10 02 2005

CONTRACT

Pentru participarea Consiliului Local Galati, in calitate de coorganizator, la proiectul

« ABC-ul carierei tale »

Care se va desfasura in perioada 11 - 20 martie 2005

Intre

Consiliul Local Galati cu sediul în Galați, str.Domnească nr.38, reprezentată prin ing. Dumitru Nicolae - Primarul municipiului Galați și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică

și

Organizatia AIESEC LC Galati, cu sediul in Galati, str. N. Balcescu nr. 59-61, camin IB, camera 107, cod fiscal 9372628, nr. Inregistrare 29PJ/96, cont bancar RO79BRDE180SV04094801800 deschis la BRD Galati, reprezentata prin Presedinte -Toma Cosmin s-a incheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL ȘI DURATA CONTRACTULUI

Art. 1. Consiliul Local Galati aloca pe durata incheierii contractului suma de 32.590.000 lei de la bugetul local, cap. 59.02 Organizatiei AIESEC LC Galati pentru organizarea proiectului « ABC - ul carierei tale » in perioada 11 - 20 martie 2005, care se adreseaza studentilor galateni.

CAPITOLUL II: .OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Sectiunea 1: Obligațiile Organizatiei AIESEC LC Galati

Art. 3. Organizatia AIESEC LC Galati se obligă:

  • a. sa foloseasca suma acordata de la bugetul local exclusiv pentru cheltuieli privind organizarea proiectului « ABC- ul carierei tale » ;

  • b. Sa prezinte documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate in vederea decontarii acestora, in limita sumei alocate de la bugetul local.

  • c. Sa respecte programul de organizare prezentat ;

  • d. Sa aduca la indeplinire obiectivele propuse prin proiect

Secțiunea 2: Obligațiile Consiliului Local Galati

Art. 4. Consiliul Local Galati are, in raport cu obiectul prezentului contract, obligatia sa finanteze Organizatia cu suma de 32.590.000 lei in vederea organizarii proiectului « ABC- ul carierei tale ».

Art. 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, in contul nr. deschis la RO79BRDE180SV04094801800 al Organizatiei AIESEC LC Galati

CAPITOLUL III: PROCEDURI DE INCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract inceteaza la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat.

Art. 7. Fiecare dintre parti poate revoca prezentul contract in conditiile notificarii deciziei celelilalte parti in termen legal. Revocarea produce efecte dupa 30 de zile de la data notificarii.

Art. 8. In cazul in care fundatia nu respecta conditiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor in scopul precizat, Consiliul Local Galati isi rezerva dreptul de a decide oricand incetarea aplicarii prevederilor prezentului contract, notificand fundatiei anularea platilor acordate de la bugetul local. Daca fundatia nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vatamata se poate adresa instantei de judecata.

CAPITOLUL IV: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, __________ în 2(două) exemplare,

ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Consiliul Local Galați:

PRIMAR,

Ing. Dumitru Nicolae


Organizatia AIESEC LC

Galati


DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Presedinte

Ec. Stamate Doina

TOMA COSMIN

DIRECTIA ADMINISTRATIE

PUBLICA LOCALA

Viorica Palade


Vicepresedinte Financiar Ariton Madalina


CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Ec. Campeanu Rodica

AVIZAT JURIDIC

c.j. Mirela Roman


Președinte de ședință

Marat Andreea