Hotărârea nr. 412/2005

Concesionarea fara licitatie publica, doamnei Boazu Loredana Ecaterina, cabinetul medical individual cu suprafata exclusiva de 12,97 mp si suprafata de 14,41 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 28 ani si 2 luni, incepand cu 1.09.2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat la parterul imobilului Stomatologie, situat in Galati, Micro 38, str. Nucului nr. 3

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.412 din 1 09 2005

privind concesionarea fără licitație publică, doamnei Boazu Loredana Ecaterina, cabinetul medical individual cu suprafața exclusivă de 12,97 mp și suprafața de 14,41 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, pe durata de 28 ani și 2 luni, începând cu 1 09 2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat la parterul imobilului Stomatologie, situat în Galați,Micro 38, str. Nucului nr.3

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.87 566/30 08 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HG nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere prevederile art. 9, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 și 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă concesionarea fără licitație publică, doamnei Boazu Loredana Ecaterina, cabinetul medical individual cu suprafața exclusivă de 12,97 mp și suprafața de 14,41 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, pe durata de 28 ani și 2 luni, începând cu 1 09 2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat la parterul imobilului Stomatologie, situat în Galați,Micro 38, str. Nucului nr.3.

Cabinetul medical este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Redevența este de 1 euro mp/an pentru primii 5 ani, atât pentru spațiul de folosință exclusivă cât și pentru spațiul de folosință comună, în cabinet funcționând în contratură doi medici, redevența se va achita pentru jumătate din suprafața exclusivă și jumătate din suprafața în folosință comună.

Art.3 - Contractul de concesiune se încheie în forma prevăzută de Ordinul Ministerului Sănătății și Ministerul Administrației și Internelor nr.946/299/2004.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei