Hotărârea nr. 406/2005

Inlocuirea doamnei Marat Andreea Daniela din Comisia juridica de administratie publica locala, drepturi si libertati cetatenesti, relatii cu cetatenii si apararea ordinii si linistii publice cu domnul consilier Bogatu Hristache

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.406

din 1 09 2005

privind: înlocuirea doamnei Marat Andreea Daniela din Comisia juridică de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice cu domnul consilier Bogatu Hristache

Consiliul local al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art.15, alin.1 și 2 din OG nr.35/2002, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată de Legea nr.673/2002;

Având în vedere prevederile art. 56 alin.1, 2 și 3 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 — Se aprobă înlocuirea doamnei Marat Andreea Daniela secretar în Comisia juridică de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice cu domnul consilier Bogatu Hristache.

Art. 2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 406.doc