Hotărârea nr. 404/2005

Demisia doamnei consilier Marat Andreea Daniela

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.404 din 1 09 2005

privind: demisia doamnei consilier Marat Andreea Daniela

Consiliul local al municipiului Galați;

Având în vedere demisia nr.87 680/30 08 2005;

Având în vedere prevederile art. 60, alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.unic - Se ia act de demisia doamnei consilier Marat Andreea Daniela.

Președinte de ședință Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 404.doc