Hotărârea nr. 403/2005

Modificarea si completarea HCL nr.84/2003 referitoare la trecerea din domeniul public al statului si administrarea Directiei Judetene pentru Tineret si Sport Galati, in domeniul public al municipiului si administrarea Consiliului Local al municipiului Galati a Salii Polivalente (Sala Sporturilor) din cadrul Complexului Sportiv " Dunarea" , cu art.1'

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.403

din 23 08 2005

privind: modificarea și completarea HCL nr.84/2003 referitoare la trecerea din domeniul public al statului și administrarea Direcției Județene pentru Tineret și Sport Galați, în domeniul public al municipiului și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a Sălii Polivalente (Sala Sporturilor) din cadrul Complexului Sportiv “Dunărea”, cu art.11

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.85 532/23 08 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 9, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I- Se aprobă modificarea și completarea HCL nr.84/2003 cu art.11, care va avea urmărtorul cuprins:

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

"Art.r - Consiliul local Galați se obligă să mențină destinația actuală a imobilului, respectiv desfășurarea activităților de educație fizică și sport.

Consiliul local Galați se obligă să respecte desfășurarea normală a programelor și activităților prevăzute în calendarele naționale pentru competițiile interne și internaționale, inclusiv programe de antrenament , acordând cu titlul gratuit structurilor sportive și Direcției pentru Sport a Județului Galați, folosirea acesteia și a anexelor aferente.”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Crăciun Marin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei