Hotărârea nr. 402/2005

Modificarea si completarea HCL nr.12/13.01.2005 referitoare la trecerea din domeniul public al statului si din administrarea RNP - Directia Silvica Galati, Ocolul Silvic Hanu Conachi, in domeniul public al municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local a terenului in suprafata de 24 ha, situat in partea de Vest a orasului, delimitat la Sud de raul Siret si la Nord de Drumul de Centura, cu art.1'

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 402

din 23 08 2005

privind: modificarea și completarea HCL nr.12/13 01 2005 referitoare la trecerea din domeniul public al statului și din administrarea RNP - Direcția Silvică Galați, Ocolul Silvic Hanu Conachi, în domeniul public al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local a terenului în suprafață de 24 ha, situat în partea de Vest a orașului , delimitat la Sud de râul Siret și la Nord de Drumul de Centură, cu art.1 1

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.85 462/23 08 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 3306/SM/03 06 2005 a Regiei Naționale a Pădurilor -ROMSILVA;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.58/2003 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garanției, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de creștere și al celorlalte obligații financiare pentru scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier național și a Metodologiei de finanțare și de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia , până la realizarea stării de masiv;

Având în vedere prevederile OG nr.96/1998, republicată, actualizată, privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național;

Având în vedere prevederile Legii fondului funciar nr.18/1991, actualizată, republicată;

Având în vedere prevederile Legii Codului Silvic nr.26/1996, actualizată;

Având în vedere prevederile art.9, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.38, alin. 2, “f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea HCL nr.12/13 01 2005, cu art.1 1 , care va avea următorul cuprins:

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

“Art.11- Primăria municipiului Galați, în calitate de beneficiar al scoaterii din fondul fortestier - fără compensare echivalentă ca suprafață și bonitate, a suprafeței de 24 ha, va achita față de R.N.P. - Romsilva, obligațiile financiare în valoare totală de

23 194 350 690 lei (cu TVA), calculate conform Ordinului M.A.P. nr.58/2003.”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Crăciun Marin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei