Hotărârea nr. 4/2005

Validarea mandatului domnului consilier Gogoasa Leonard

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 4 din 13 01 2005

privind:validarea mandatului domnului consilier Gogoașă Leonard

Consiliul local al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.4498/13 01 2005;

Având în vedere adresa Partidului National Liberal nr.3 868/12 01 2005.

Având în vedere prevederile art. 6 și 7, din OG nr.35/2002, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată de Legea nr.673/2002;

Având în vedere prevederile art. 32, alin.2 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.unic - Se validează mandatul domnului consilier Gogoașă Leonard.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 4.doc