Hotărârea nr. 398/2005

Participarea Consiliului Local al municipiului Galati la Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare in vederea infiintarii " Centrului de Sprijin Social pentru Comunitati de Rromi"

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.398

din 2 08 2005

privind: participarea Consiliului Local al municipiului Galați la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în vederea înființării “Centrului de Sprijin Social pentru Comunități de Rromi”.

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 79 606 /2 08 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.16 din OUG nr. 45/2003 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit.”c”, ”d” și “x” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă participarea Consiliului Local al municipiului Galați la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în vederea înființării “Centrului de Sprijin Social pentru Comunități de Rromi”.

Art.2 - Se aprobă cheltuieli de întreținere pentru funcționarea imobilului situat în str. 1 Decembrie 1918 nr.25 .

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roșca Lucreția

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 398.doc