Hotărârea nr. 393/2005

Concesionarea fara licitatie publica a unui teren situat in Galati, Faleza Inferioara a Dunarii

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 393 din 1 07 2005

privind: concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, Faleza Inferioara a Dunării

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.68 668/ 1 07 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului;

Având în vedere prevederile art. 15, lit.”e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, republicată în anul 2004, actualizată, coroborat cu prevederile HCL nr.118/2004;

Având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 38, alin 2, lit f din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, în suprafață de 664,59 mp, conform documentației anexate, SC NIC- NIC SRL, situat pe Faleza Inferioară a Dunării, , pe o durată de 25 ani.

Art. 2 - Redevența se stabilește conform legislației în vigoare.

Metodologia de calcul este prevăzută în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâre.

Președinte de ședință Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

ANEXA

La HCL nr.393/1 07 2005

N O T A

privind prețul de concesiune a unui teren stabilit conform Cap.V din Regulamentul de concesionare a bunurilor ce aparțin proprietății publice sau private a municipiului Galați, aprobat prin HCL nr.118/2004

Galați, Faleza Inferioară a Dunării

-restaurant-

I.    Preț de concesiune calculat pe baza formulei aprobate prin HCL nr.105/1999:

Vb(1 + N) Dc C. Cd

Pc =--------x---xCixCd

Pc = Dr Dn

Pc = prețul concesiunii

Vb = valoarea de bază a terenului

Dr = durata recuperării valorii terenului

Dc = durata concesiunii

Dn = durata normală a construcției

Ci = coeficient de inflație

Cd = coeficient de destinație

(1 + N) = coeficient de corecție a valorii de bază a terenului

N = 1 + 1 + 1 + 0,2 + 3 + 1 + 0,5 = 7,7

245(1 + 7,7) 25

PC1 =---} x—x(31,05x423,8%)x10 = 112.200 lei/mp/an

I.           Preț de concesiune determinat pe baza Raportului de expertiză tehnico-

valorică din 07.07.2005, întocmit de expertul tehnic ing.T.Dragomirescu (Autoriz.2555/ 2001):

Valoare teren = 1.503.020 lei/mp

Dr = 25 ani

Pc2 =


1.503.020

25


= 60.121 lei/mp/an


Pc propus= 112.200 lei/mp/an

Președinte de ședință Avram Răzvan Corneliu