Hotărârea nr. 388/2005

Concesionarea fara licitatie publica a unui teren situat in Galati, str.Zanelor nr.16

H O T Ă R Â R E A nr. 388

din 01 07 2005

privind: concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, str.Zânelor nr.16

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.39 930/13 04 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului;

Având în vedere prevederile art. 15, lit.”e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, republicată în anul 2004, actualizată, coroborat cu prevederile HCL nr.118/2004;

Având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 38, alin 2, lit f din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completărilor ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, str.Zânelor nr.16, în suprafață de 57 mp, pentru extinderea locuinței, cu regim de înălțime P +M, pe o durată de 49 ani, conform documentației anexate, domnului Vâlcu Gheorghe.

Art. 2- Redevența se stabilește conform legislației în vigoare.

Metodologia de calcul este prevăzută în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR GRIGORE MATEI

Anexa I

la HCL nr. 388/ 01 07 2005

N O T A

privind: prețul de concesiune a unui teren conform Legii 50/1991, HG 834/1991, HG 500/1994, Legea 219/1998 și HCL 105/1999

Galați, Str. Zânelor nr.16 -locuință-

Vb(1 + N) Dc C. Cd

Pc =--------x---xCixCd

Pc = Dr    Dn

Pc = prețul concesiunii

Vb = valoarea de bază a terenului

Dr = durata recuperării valorii terenului

Dc = durata concesiunii

Dn = durata normală a construcției

Ci = coeficient de inflație

Cd = coeficient de destinație

(1 + N) = coeficient de corecție a valorii de bază a terenului

N = 1 + 1 + 1 + 0,2 + 3+ 1 + 0,5 = 7,7

245(1 + 7,7) 49

Pc =---} x — x(31,05x423,83%)x1 = 11.000 lei/mp/an

d         d \J

Președinte de ședință Avram Răzvan Corneliu