Hotărârea nr. 387/2005

Concesionarea fara licitatie publica a unui teren situat in Galati, str.Brailei c/c b??" dul George Cosbuc, zona CEC Tiglina II

H O T Ă R Â R E A nr.387 din 01 07 2005

privind: concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, str.Brăilei c/c b - dul George Coșbuc, zona CEC Țiglina II

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.32 506/29 03 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului;

Având în vedere prevederile art. 15, lit.”e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, republicată în anul 2004, actualizată, coroborat cu prevederile HCL nr.118/2004;

Având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 38, alin 2, lit f din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, str.Brăilei c/c b - dul George Coșbuc , zona CEC Țiglina II, în suprafață de 236 mp, în vederea extinderii spațiului comercial existent , cu regim de înălțime P , pe o durată de 40 ani, conform documentației anexate, SC AGATUR SRL.

Art. 2- Redevența se stabilește conform legislației în vigoare.

Metodologia de calcul este prevăzută în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR GRIGORE MATEI

Anexa I

la HCL nr.387/ 01 07 2005

N O T A

privind: prețul de concesiune a unui teren conform Legii 50/1991, HG 834/1991, HG 500/1994, Legea 219/1998 și HCL105/1999

Galați, Țiglina II, str. Brăilei c/c bd. G. Coșbuc-

- spațiu prestări servicii-

Vb(1 + N) Dc C. Cd

Pc =--------x---xCixCd

Pc = Dr Dn

Pc = prețul concesiunii

Vb = valoarea de bază a terenului

Dr = durata recuperării valorii terenului

Dc = durata concesiunii

Dn = durata normală a construcției

Ci = coeficient de inflație

Cd = coeficient de destinație

(1 + N) = coeficient de corecție a valorii de bază a terenului

N = 1 + 1 + 1 + 0,2 + 3 + 1 + 0,5 = 7,7

245(1 + 7,7) 40

Pc =---(25“^ x 40^ x(31,05x423,83%) x7 = 78.600 iei/mp/an

Președinte de ședință Avram Răzvan Corneliu