Hotărârea nr. 380/2005

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amplasamentul situat in intravilanul municipiului Galati, str. Brailei, aferent blocului K1, sc.4, ap.62, in vederea realizarii conditiilor functionarii unei activitati de prestari servicii precum si crearea unor spatii pentru birourile firmei

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 380 din 1 07 2005

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amplasamentul situat în intravilanul municipiului Galați, str. Brăilei, aferent blocului K1, sc.4, ap.62 , în vederea realizării condițiilor funcționării unei activități de prestări servicii precum și crearea unor spații pentru birourile firmei

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.68 504/1 07 2005;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 32 și art. 56, alin.1 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “f” și “k” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru amplasamentul situat în intravilanul municipiului Galați str. Brăilei, aferent blocului K1, sc.4, ap.62 , în vederea realizării condițiilor funcționării unei activități de prestări servicii precum și crearea unor spații pentru birourile firmei, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru amplasamentul situat în intravilanul municipiului Galați, str. Brăilei, aferent blocului K1, beneficiar SC COMPACTT STIL SRL , se va încadra în Planul Urbanistic General al municipiului Galați.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei