Hotărârea nr. 38/2005

Modificarea si completarea anexei 2 la HCL nr.298/2002 referitoare la aprobarea taxei de habitat

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 38 din 10 02 2005

privind modificarea și completarea anexei 2 la HCL nr.298/2002 referitoare la aprobarea taxei de habitat.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.10 888/1 02 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei 2 la HCL nr.298/2002 referitoare la aprobarea taxei de habitat, la art.2 cu următorul alineat: “Declarația privind taxa specială de habitat se asimilează declarațiilor de impunere reglementate de Codul Fiscal și de Normele metodologice de aplicare a acestuia, urmând regimul juridic al acestora”.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marat Andreea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 38.doc