Hotărârea nr. 379/2005

Aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati, a terenului in suprafata de 664,59 mp, situat in Galati, faleza inferioara a Dunarii, in partea de Vest a resturantului " Valurile Dunarii"

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 379 din 01 07 2005

privind: se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, a terenului în suprafață de 664,59 mp, situat în Galați, faleza inferioară a Dunării, în partea de Vest a resturantului “Valurile Dunării

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.68560/01 07 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a terenului în suprafață de 664,59 mp, situat în Galați, faleza inferioară a Dunării, în partea de Vest a resturantului “Valurile Dunării”.

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 379.doc