Hotărârea nr. 377/2005

Incheierea contractului de asociere intre Consiliului Local al municipiului Galati si Uniunea Artistilor Plastici din Romania - Filiala Galati

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.377 din 01 07 2005

privind : încheierea contractului de asociere între Consiliului Local al municipiului

Galați și Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.68484/01 07 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „d”, “p” și “x” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 și 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă încheierea contractului de asociere între Consiliului Local al municipiului Galați și Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Galați

Contractul de asociere este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa

la HCL nr. 377/01 07 2005

CONTRACT DE ASOCIERE Nr. ______/_________ 2005

Art. 1 - PĂRȚILE CONTRACTANTE

f

 • 1.1.  Consiliul local al municipiului Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent 24590220, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar, ing. Dumitru Nicolae și ec. Doina Stamate -Director Direcția Economică, și

 • 1.2. UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI DIN ROMANIA - Filiala Galati, cu sediul în

municipiul Galați, str. Al. I. Cuza nr. 44, cod fiscal _________________, cont nr.

______________________________________,                  deschis                  la _____________________________, reprezentat prin Presedinte - Ioan Murariu.

Art. 2 - DEFINIREA ASOCIERII

 • 2.1. Părțile semnatare au decis să incheie prezentul contract, conform prevederilor art. 38, alin. 2, lit. “x” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001.

 • 2.2. Contractul de asociere se încheie în baza Hotărârii Consiliului Local al

municipiului Galați nr. ______/ __________privind asocierea Consiliului Local al municipiului

Galați cu UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI DIN ROMANIA - Filiala Galati.

Art. 3 - OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezenta asociere are ca obiect sustinerea activitatii culturale a UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMANIA - Filiala Galati si sprijinirea Consiliului Local Galati in vederea organizarii actiunilor socio - culturale in municipiul Galati.

 • 3.2. Susținerea financiară pentru anul 2005, respectiv perioada iulie - decembrie, se va realiza prin alocarea de la bugetul local a sumei de 15.500.000 lei din capitolul de cheltuiala 59.02.20, pentru acoperirea cheltuielilor cu utilitatile aferente salii de expozitie „Nicolae Mantu”, respectiv apa, energie electrica si energie termica.

 • 3.3. Platile se vor face in transe lunare.

Art. 4 - DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabil pana la data de 31.12.2005.

Art. 5 - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. Consiliul Local al municipiului Galați:

 • 5.1.1. Consiliul Local al municipiului Galați se obligă să susțină financiar activitatea culturala a UNIUNII ARTISTILOR PLASTICI DIN ROMANIA - Filiala Galati, din bugetul local al municipiului Galați.

 • 5.1.2.  Consiliul Local al municipiului Galați va vira sumele stabilite în contul ____________________________________ prevăzut la art. 1, punctul 1.2., pe baza documentelor justificative.

 • 5.1.3. Sumele alocate vor fi verificate de către reprezentanții Consiliului Local al municipiului Galați, conform prevederilor legale.

 • 5.1.4. Sa dispuna diminuarea valorii contractului in cazul nerealizarii obiectivelor.

 • 5.1.5. Consiliul Local Galati poate sista virarea sumei prevazute in contract in situatia in care nu se respecta prevederile art. 3

  • 5.2. UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMANIA - Filiala Galati:

5.2.1 UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI DIN ROMANIA - Filiala Galati se obligă să nu transfere sau sa cesioneze drepturile dobandite prin prezentul contract de asociere altor persoane fizice sau juridice.

 • 5.2.2. Sa utilizeze suma prevazuta la art. 3.2 exclusiv pentru finantarea categoriilor de cheltuieli stabilite prin contract si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

 • 5.2.3. Sa realizeze actiunile / activitatile prevazute in contract.

 • 5.2.4. Sa prezinte decontul pentru fiecare plata efectuata in decurs de 30 de zile de la data efectuarii platii de catre Consiliul Local Galati , constand in documente justificative (copii de pe facturi, ordine de plata, chitante, contracte, etc.), sub sanctiunea neefectuarii urmatoarei plati.

 • 5.2.5. Sa sprijine Consiliul Local Galati prin punerea la dispozitie a salii “Nicolae Mantu” pentru organizarea de evenimente ocazionate de "Serbarile Galatiului" si a altor manifestari de acelasi gen.

 • 5.2.6. Sa puna la dispozitia Consiliului Local Galati diverse opere de arta pentru acordarea de premii.

 • 5.2.7. Sa respecte procedurile de avizare si autorizare prevazute de lege.

Art. 6 - MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri:

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) prin acordul părților contractante;

 • c) în urma ivirii unui caz de forță majoră;

 • d) dizolvarea sau intrarea în stare de faliment;

 • e) imposibilitatea asigurării fondurilor bănești de către Consiliul Local al municipiului Galați;

 • f) prin reziliere:      - în cazul nerespectării destinației sumelor alocate;

- dacă nu se respectă clauzele stipulate în prezentul contract, rezilierea se face drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței.

Art. 7 - REGLEMENTAREA LITIGIILOR

 • 7.1. Eventualele litigii, neînțelegeri sau pretenții, având legătură cu prezentul contract de asociere, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia, va fi soluționată pe cale amiabilă, în caz contrar părțile se vor adresa instanței de judecată de drept comun.

Art. 8 - FORȚA MAJORĂ

f

 • 8.1. Prin forță majoră se înțeleg evenimente imprevizibile și inevitabile independente de voința părților, intervenite după intrarea în vigoare a prezentului contract, și care împiedică în mod obiectiv execuția integrală sau parțială a obligațiile ce decurg din acest contract.

 • 8.2. În caz de apariție a unui eveniment de forță majoră, partea care îl invocă trebuie să informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariția lui, sau de la data la care a luat la cunoștință de acesta, prin notificare expresă. Încetarea cazului de forță majoră va fi de asemenea adusă la cunoștința celeilalte părți în termen de 5 zile de la încetare, prin notificare expresă.

Art. 9 - CLAUZE SPECIALE

 • 9.1. Părțile au obligația de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfășurarhe a activității care face obiectul prezentului contract de asociere.

 • 9.2. Prevederile prezentului contract de asociere nu pot fi interpretate ca dând naștere unui tip de persoană juridică distinctă, iar terții au acțiune în justiție numai împotriva părții cu care au contract, cealaltă parte neputând fi trasă la răspundere.

 • 9.3. Modul de gestionare a sumelor alocate de Consiliul Local al municipiului Galați către UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI - Filiala Galati va fi controlat de către Directia Economica, Directia Administratie Publica Locala și de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei municipiului Galați.

Art. 10 - DISPOZIȚII FINALE

f

 • 10.1. Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract, se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate, prin acte adiționale.

 • 10.2. Prezentul contract de asociere a fost încheiat în data de _____________, în 2 exemplare de valoare juridică egală.

  CONSILIUL LOCAL AL

  MUNICIPIULUI GALAȚI


  PRIMAR

  Ing. Dumitru Nicolae


UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI DIN ROMANIA

Filiala Galati

PRESEDINTE

Ioan Murariu

Director Direcția Economică

Ec. Doina Stamate

Director Administratie Publica Locala

Viorica Palade

Control Financiar Preventiv

Ec. Campeanu Rodica

Avizat Juridic

C.J. Mirela Roman

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu