Hotărârea nr. 35/2005

Incheierea contractului de asociere intre Consiliul Local Galati si Clubul de Fotbal Otelul Galati

H O T Ă R Â R E A nr.35 din 10 02 2005

privind: încheierea contractului de asociere între Consiliul Local Galați și Clubul de Fotbal Oțelul Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.13 414/8 02 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 31, alin.1 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.12 din Legea 69/2000 privind Educația Fizică și Sportul;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”n “ și “p” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă încheierea contractului de asociere între Consiliul Local Galați și Clubul de Fotbal Oțelul Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Marat Andreea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ANEXA

LA HCL NR.35/10 02 2005

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr._________din ________________

Intre Consiliul Local Galati, cu sediul in str.Domneasca, nr.38, reprezentat de ing.Dumitru Nicolae - Primarul municipiului Galati si ec.Doina Stamate - Director Directia Economica pe de o parte, si

Clubul de Fotbal Otelul Galati, cu sediul in Galati, str. Scanteii, nr. 2, telefon 0236/464677, C.U.I 14385110, cont nr. RO49CRDZ017A01121048, deschis la Banca de Credit Romexperra S.A., reprezentat prin ing. Boghici Nicolai, in calitate de Presedinte, pe de alta parte, s-a incheiat urmatorul contract :

I.- OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1.- Obiectul contractului il constituie asocierea in vederea exploatarii in comun a Stadionului “ Dunarea” Galati.

II.- DURATA CONTRACTULUI

Art.2.- Prezentul contract se incheie pe perioada

Art.3.- Prelungirea contractului se poate efectua cu acordul partilor, prin act aditional la cererea partii interesate cu conditia notificarii cu 30 zile inaintea termenului de expirare a acestuia.

  • III.- APORTUL PARTILOR

Art.4.- Serviciul Public “Administrarea Domeniului Public” pune la dispozitia Clubului de Fotbal Otelul Galati pentru antrenamente si competitii cu titlu gratuit bunurile prevazute in Anexa I de la prezentul contract, potrivit programului si conditiilor stabilite in Procesul-verbal de predare-primire ce se va intocmi intre Serviciul Public “Administrarea Domeniului Public si Clubul de Fotbal Otelul Galati.

Art.5.- Primaria suporta cheltuielile strict necesare, constand in :

  • A) Cheltuieli materiale constand in : cheltuieli de intretinere, incalzire, iluminat si forta motrica, apa, telefon, materiale de curatenie.

  • B) Materiale si prestari servicii cu caracter general ( conform adresei nr.106809/4.11.2004 ), paza si salubrizare.

  • C) Obiecte de inventar : echipamente de protectie aferente personalului care efectueaza lucrari de intretinere.

  • D) Cheltuieli cu personalul si datoriile aferente acestora catre bugete, tichete de masa si altele, referitoare la acestea.

Art.6.- Clubul de Fotbal Otelul Galati va asigura forta de munca calificata pe specificul activitatii sportive, precum si organizarea de competitii sportive conform Legii nr.69/2000, potrivit acordului ce se va incheia intre Serviciul Public “Administrarea Domeniului Public si Clubul de Fotbal Otelul Galati.

IV.- ADMINISTRAREA,GESTIUNEA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

Art.7.- Administrarea, gestiunea si controlul asociatiei va fi facut de Primaria municipiului Galati pe toata durata prezentului contract.

  • V.- LITIGII

Art.8.- Litigiile intre parti se vor solutiona pe cale amiabila.

Cand acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluționa de catre instanțele judecătorești, competente in materie.

VI- CLAUZE GENERALE

Art.9.- Modificarile survenite la prezentul contract se vor efectua, de comun acord, prin acte aditionale ce vor face parte integranta din prezentul contract.

Art.10.- Anexa I face parte integranta din prezentul contract.

Art.11.- In relatiile cu tertii, raspunderea pentru obligatiile contractuale revin partii care a dat nasterii obligatiei respective.

Prezentul contract s-a incheiat in2 exemplare.

PRIMAR, PRESEDINTE ING.DUMITRU NICOLAE CLUBUL DE FOTBAL OTELUL GALATI

DIRECTOR                         ing. BOGHICI NICOLAI

DIRECTIA ECONOMICA,

EC.DOINA STAMATE

DIRECTOR DIRECTIA

ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

ING, VIORICA PALADE

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

EC. RODICA CAMPEANU

AVIZAT JURIDIC

C.J. MIRELA ROMAN

ANEXA I

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR.______________

Teren joc gazon

Pista atletism

Teren antrenament

Tribune ( tribuna oficiala + tribuna spectatori) WC-uri

Vestiare

Magazie P.F.L.

Punct termic + Vestiar atleti + Magazie Cladire transmisii sportive

Imprejmuire beton + placa

Alei asfaltate

PRIMAR,

ING.DUMITRU NICOLAE

Președinte de ședință Marat Andreea DIRECTOR DIRECIA ECONOMICA, EC.DOINA STAMATE