Hotărârea nr. 343/2005

Atribuirea in folosinta gratuita, a unei parti din imobilul situat in Galati, str. Crizantemelor nr.6, pe o durata de 5 ani, Asociatiei Internationale a Politistilor - Sectia Romana, Regiunea Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.343

din 21 06 2005

privind atribuirea în folosință gratuită, a unei părți din imobilul situat în Galați, str. Crizantemelor nr.6, pe o durată de 5 ani, Asociației Internaționale a Polițiștilor -Secția Română, Regiunea Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 48 216/9 05 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „f” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, a unei părți din imobilul situat în Galați, str. Crizantemelor nr.6, pe o durată de 5 ani, Asociației Internaționale a Polițiștilor -Secția Română, Regiunea Galați.

Imobilul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 343.doc