Hotărârea nr. 337/2005

Aprobarea preturilor si tarifelor pentru apa potabila, apa de profunzime si canalizare practicate de catre SC APA CANAL SA

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.337 din 21 06 2005

privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru apa potabilă, apa de profunzime și canalizare practicate de către SC APA CANAL SA

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.51870/17 05 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul nr.1919/12 05 2005 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală;

Având în vedere prevederile art.12, alin.3, lit.”i” din Legea nr.326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „f” și “g” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă prețurile și tarifele pentru apa potabilă, apa de profunzime și canalizare practicate de către SC APA CANAL SA :

Populație

rest utilizatori

Apa   potabilă   livrată   în

municipiul Galați

15132

lei/mc

1,51 lei noi/mc

12 716

lei/mc

1,27 lei noi/mc

Apa potabilă din subteran livrată în comunele situate pe traseul de aducțiune Vadu Roșca - Salcia - Liești

11384 lei/mc

1,14 lei noi/mc

9566

lei/mc

0,96 lei noi/mc

Canalizare în municipiul Galați

3194 lei/mc

0,32 lei

2684 lei/mc

0,27 lei noi/mc

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

noi/mc

care se vor aplica începând cu data validării prezentei hotărâri:

Prețurile la apă potabilă și tarifele la canalizare pentru populație conțin TVA în cotă de 19 % conform prevederilor Codului fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003, iar pentru restul utizatorilor nu conțin TVA.

Art.2 - Prețurile și tarifele aprobate la art.1 includ o cotă de dezvoltare, modernizare și retehnologizare de 3%, respectiv 353 lei/mc la apă potabilă livrată în municipiul Galați, 266 lei/mc la apă potabilă din subteran, precum și 74 lei/mc la canalizare-evacuare ape uzate.

Art.3 - Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare de 3% se virează până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, într-un cont distinct și se utilizează cu avizul Primarului municipiului Galați, pentru realizarea programului prevăzut în anexa la HCL nr.249/2005.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei