Hotărârea nr. 336/2005

Aprobarea facturarii consumului apei reci pentru apa calda livrata la limita de proprietate a consumatorilor/utilizatorilor de catre SC APA CANAL SA Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr. 336 din 21 06 2005

privind: aprobarea facturării consumului apei reci pentru apa caldă livrată la limita de proprietate a consumatorilor/utilizatorilor de către SC APA CANAL SA Galați

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.57486/31 05 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”j” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Începând cu data de 01 07 2005, consumul de apă rece pentru apa caldă livrată la limita de proprietate a consumatorilor/utilizatorilor se va factura de SC APA CANAL SA Galați.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

!HCL 336.doc