Hotărârea nr. 334/2005

Aprobarea schimbului de terenuri intre SC DELTA ROM SA si Consiliul Local al municipiului Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.334 din 21 06 2005

privind: aprobarea schimbului de terenuri între SC DELTA ROM SA și Consiliul Local al municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.57 522/31 05 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajare teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător

Având în vedere prevederile art.12 din Legea nr.54/1998 privind circulația juridică a terenurilor;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă schimbul de terenuri între SC DELTA ROM SA și Consiliul Local al municipiului Galați, după cum urmează:

  • -  teren proprietate privată oferit la schimb de municipiul Galați și administrat de Consiliul local Galați, în suprafață de 350 mp;

  • -  teren proprietate privată oferit la schimb de SC DELTA ROM SA, este în suprafață de 1 050 mp.

  • -  terenurile sunt individualizate în documentația anexată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • -  aleea de acces la terenul oferit la schimb de SC DELTA ROM SA se face prin terenul în suprafață de 219,15 mp (3,3 ml x 66,41 ml) aparținând aceleiași societăți.

Art.2 - Raportul de schimb fizic este de 3 : 1 în favoarea Consiliului Local și raportul de schimb valoric este de 1,01, conform raportului de evaluare care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei