Hotărârea nr. 332/2005

Modificarea si completarea pct.2.1 si pct.3.1 al Caietului de Sarcini aprobat la art.II din HCL nr.103/17.03.2005

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.332 din 21 06 2005

privind modificarea și completarea pct.2.1 și pct.3.1 al Caietului de Sarcini aprobat la art.II din HCL nr.103/17 03 2005

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.49280/10 05 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “g” și art. 125 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1- Se aprobă modificarea și completarea pct.2.1 și pct.3.1 al Caietului de Sarcini aprobat la art.II din HCL nr.103/17 03 2005, care vor avea următorul cuprins:

“2.1.   Terenul se închiriază prin negociere directă cu SC CEREALCOM SA Brăila.

2.2 Perioada contractului de închiriere este 01 01 2005 - 31 08 2006, în conformitate cu art.125, alin.2 din Legea nr.215/2001.

3.1    Prețul minim al chiriei aferente terenului agricol este la nivelul a 282 Kg,

echivalent grâu/ha.”

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 332.doc