Hotărârea nr. 330/2005

Acordarea unor ajutoare de urgenta

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.330 din 21 06 2005

privind acordarea unor ajutoare de urgență

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.63572/16 06 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 53 din HG nr.1099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

Având în vedere prevederile HCL nr.522/2003 privind aprobarea categoriilor de persoane și condițiile de acordare a ajutoarelor de urgență în vederea achitării datoriilor la plata cheltuielilor de întreținere;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1- Se aprobă acordarea ajutoarelor de urgență în vederea achitării datoriilor la plată a cheltuielilor de întreținere pentru persoanele cuprinse în tabelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 330.doc

ANEXĂ la HCL nr. 330 /21 06 2005

TABEL CU FAMILIILE CARE SE INCADREAZA PREVEDERILE HCL 522/2003

Nr.

crt.

Nume-prenume

Domiciliul

Istoric social

Plan de interventie

Categoria sociala

VENITURI

lei

SUMA DATORATA (lei)

totale

pe membru de familie

1.

GRUIANU

IONEL VIRGIL

Str. Av. Mircea Zorileanu, bl. T3, ap. 105

- dl. Gruianu Ionel este singur,necăsătorit, pensionar pe caz de boală gr.II - schizofrenie paranoidă -cu 1.505.000 lei /lună - pensie

 • - Anghel Frăsina, mama

d-lui Gruianu Virgil, 70 de ani,văduvă, pensionar limită de vârstă - 1.727.000 lei/lună

 • - dl. Gruianu Ionel mai are o soră, căsătorită, cu familie proprie și care nu păstrează legătura cu acesta

Consiliere sociala avand ca scop diminuarea conflictului existent intre acesta si ceilalți membri din familie (frați, surori).

Necesitatea acordarii unui sprijin financiar pentru achitarea restantelor la intretinere

Pensionar boală grad II Situație socială precară

3.232.000

1.616.000

13.000.000

2.

MOISĂ

IOANA

B-dul Dunărea nr.22, bl. C6, ap.5

 • - familie monoparentală

 • - d-na Moisă Ioana este divorțată, asistent personal pentru fiul cu handicap grad I - sindrom Down - cu un venit de 4.599.982 lei/lună - salariu de însoțitor.

 • - are în întreținere doi copii, unul de 20 de ani, sindrom Down și o fată de 17 ani, elevă în clasa a IX a

 • - nu are susținători legali care să o poată ajuta la plata cheltuielilor de întreținere

Creșterea gradului de integrare în comunitate și prevenirea excluderii și marginalizării sociale. Acordarea unui sprijin financiar in vederea achitarii intretinerii.

Familie monoparentală Situație socială precară

4.599.982

1.533.327

10.300.000

4.

GHEORGHIU

IOAN

Str. Navelor, nr.7, bl. Siret 2, ap.49

 • - Dl. Gheorghiu Ioan, pensionar limită de vârstă - 1.615.000 lei/lună, locuiește împreună cu soția acestuia, Gheorghiu Ana, fără venituri, fără ocupație.

 • - Familia Gheorghiu nu are copii și nici alți susținători legali.

Consiliere și sprijin în vederea obținerii drepturilor prevăzute prin Legea nr.19/2000 pentru d-na Gheorghiu Ana Creșterea gradului de integrare în comunitate și prevenirea excluderii și marginalizării sociale. Acordarea unui sprijin financiar in vederea achitarii intretinerii.

Pensionari singuri fără susținători legali

Situație socială precară

1.615.000

807.500

40.539.353

5.

COȘARU

STERIANA

Str. Av. Vasile Craiu, nr.2, bl.

O1, ap.23

 • - D-na Coșaru Steriana, pensionar urmaș - 1.464..316 lei/lună, insuficiență cardiacă, HTA obezitate.

 • - D-na Coșaru Steriana nu are copii și nici al ț i susț in ă tori legali.

Creșterea gradului de integrare în comunitate și prevenirea excluderii și marginalizării sociale. Acordarea unui sprijin financiar in vederea achitarii intretinerii.

Pensionari singuri fără susținători legali

Situație socială precară

1.464.316

1.464.316

3.999.000

6.

LEUȘTEAN

GHEORGHE

Str. Roșiori nr.4,

bl. BR16A, ap.89

Dl. Leuștean Gheorghe, pensionar limită de vârstă, afecținui pulmonare fără tratament, locuiește împreună cu familia acestuia(4 persoane) cu un venit lunar de 4.240.000 lei/lună

 • - Leuștean Rodica, 38 ani, soție, fără venituri, fără loc de muncă -spasmofilie, tulburări nevrotice, hepatită cronică

 • - Leuștean Cornel, 21 ani, fiu, student anul I, fără taxă - 700.000 lei bursă

 • - Leuștean Lăcrămioara, 18 ani, fiică, elevă în clasa a XI, curs zi - 225.000 -alocatie

 • - Leuștean Gelu, 16 ani, fiu, elev în clasa IX, curs zi - 225.000 - alocatie.

Consiliere și sprijin în vederea obținerii unui loc de muncă pentru d-na Leuștean Rodica, corespunzător pregătirii și stării de sănătate.

Creșterea gradului de integrare în comunitate și prevenirea excluderii și marginalizării sociale.

Situație socială Precară

5.390.000

1.078.000

49.725.727

7.

HIRSCHKORN ALEXANDRU

Str. Victor

Papilian, nr.1,

bl.I3, ap.19

 • - Dl. Hirschkorn Alexandru, îngrijitor la Asociația de Proprietari nr.619, cardiopatie ischemică, locuiește împreună cu familia acestuia (3 persoane) cu un venit lunar de 4.298.000 lei/lună

 • - Hirschkorn Emilia, 51 ani, soție, diagnosticată cu tumoră mamară, partea dreaptă, pensionară pe caz de boală

 • - Bălțatu Luminița, 18 ani, fiică, elevă în clasa a IX, curs zi

 • - Bălțatu Vasile - Victor, 30 de ani, fiu, surdo-mut, pensionar pe caz de boală, grad II

Creșterea gradului de integrare în comunitate și prevenirea excluderii și marginalizării sociale. Acordarea unui sprijin financiar in vederea achitarii intretinerii.

Situație socială precară

4.298.000

1.074.000

14.000.000

8.

BALINT

MARIA

Str. Victor Papilian, nr. 9, bl. I2, ap.179

 • - D-na Balint Maria, îngrijitoare la

Asociația de locatari, fără forme legale,pensionară urmaș, diagnosticată cu aritmie extrasistolică nesistematizată, locuiește împreună cu fiica acesteia, cu un venit de 2.515.000 lei/lună

 • - Balint Mihaela, 30 ani, fiică, pensionară pe caz de boală, diagnosticată cu tulburare organică de personalitate cu tulburări de comportament, deficiență funcțională accentuată, grad II.

Creșterea gradului de integrare în comunitate și prevenirea excluderii și marginalizării sociale. Acordarea unui sprijin financiar in vederea achitarii intretinerii.

Pensionară cu susținători legali -care datorită stării de sănătate și situației economice precare, nu îi pot asigura nevoile familiale.

Situație socială precară

2.515.000

1.257.000

10.300.000

9.

PODARIU

CATINCA

Str.

Siderurgiștilor

nr.42, bl.M4A,

ap.44

 • - D-na Podariu Catinca, epiteliom nazal din 1982, operată de ulcer și fiere în 1992, pensionară limită de vârstă cu un venit de 1.631.000 lei/ lună

 • - D-na Podariu Catinca a avut un apartament la bl. I6, ap.146, pe care a fost nevoită să îl vândă în 2003 cu 140.000.000 lei, pentru rezolvarea problemei fiului.care în prezent este arestat pentru infracțiunea de delapidare. Cu suma de 65.000.000 lei, a cumpărat bunuri materiale și mobilier pentru locuit de la numitul Samoilă Nelu iar cu 10.000.000 lei a achitat anticipat (5 luni), chiria, după care nu a mai putut achita nimic. De asemenea a acumulat și datorii la plata întreținerii.

 • - A convenit verbal cu proprietarul Samoilă Nelu, să achite datoriile la întreținere în contul celor datorate pentru chirie, după care va trebui să părăsească locuința.

Consiliere sociala avand ca scop internarea într-un cămin pentru persoane vârstnice. Necesitatea acordarii unui sprijin financiar pentru achitarea restantelor la intretinere și pentru recuperarea bunurilor rămase în locuință.

Situație socială precară

1.631.000

1.631.000

5.012.000

10.

IOVU

MARICEL

Str. Traian Vuia

nr.39, bl. K6,

ap.73

Dl. Iovu Maricel, căsătorit, pensionar pe caz de boală grad III, locuiește împreună cu familia acestuia (2 persoane), cu un venit lunar de 4.924.000 lei/lună

- a făcut împrumut în bancă de 22.500.000 pentru achitarea contravalorii unei proteze de coapsă modulară cu gleznă fixă și articulație genunchi blocabilă

Creșterea gradului de integrare în comunitate și prevenirea excluderii și marginalizării sociale. Acordarea unui sprijin

Situație socială precară

4.924.000

1.641.000

30.000.000

-lovu Lucica, 46 ani, soție, cardiopatie ischemică, glandă tiroidă, salariată -femeie de serviciu.

- Iovu Loredana Geanina, 15 ani, fiică, elevă în clasa a VIII a.

financiar in vederea achitarii intretinerii.

11.

LUNGU

MARICEL

Str. Brăilei nr. 236, bl. E6, ap.70

Dl. Lungu Maricel, ciroză hepatică, TBC osos, pensionar limtă de vârstă, locuiește împreună cu soția acestuia, cu un venit de 3.394.000 lei/lună - Lungu Dița, soție, operată, discopatie lombară, probleme hepatice, pensionară limită de vârstă

Creșterea gradului de integrare în comunitate și prevenirea excluderii și marginalizării sociale. Acordarea unui sprijin financiar in vederea achitarii intretinerii.

Situație socială precară

3.394.000

1.697.000

12.441.000

12.

PĂTRUȚA

LUCIA

Str. Feroviarilor nr. 7, bl. B4, ap. 74

d-na Pătruță Lucia - căsătorită - a lucrat din 1974 până în 2003 când a fost dată în șomaj iar din 2003 până în ianuarie 2005 la SC Metotex -nu se poate pensiona deoarece nu are vârsta legală - sindrom nevrotic anxios depresiv, HTA gr. III - fără venituri Pătruță Spiridon - neoplasm de cap de pancreas, icter secundat - pensionat pe caz de boală - a lucrat ca sofer la ITA - 2.343.226 lei - are depus dosarul pentru pensionare pentru limită de vârstă

Pătruță Ana Maria - studentă în anul II la Universitatea „Dunărea de Jos” -fără taxă - astm bronșic -Teodor Maria - mama d-nei Pătruță -văduvă, pensionară - 1.400.000 lei

Creșterea gradului de integrare în comunitate și prevenirea excluderii și marginalizării sociale. Acordarea unui sprijin financiar in vederea achitarii intretinerii.

Situație socială precară

3.834.226

958.556

46.592.235

13.

VASILE

IONICA

Str.

Laminoriștilor,

bl.T4, ap.39

 • - d-na Vasile Ionica este pensionară, văduvă din februarie 2005 cu o pensie de 1.573.000 lei/luna

 • - soțul a decedat în urma unor afecțiuni incurabile (cancer, ciroza, diabet) care a necesitat tratament și îngrijiri costisitoare pe o perioadă îndelungată

 • - d-na Vasile Ionica nu are copii și nici alți susținători legali.

Creșterea gradului de integrare în comunitate și prevenirea excluderii și marginalizării sociale. Acordarea unui sprijin financiar in vederea achitarii intretinerii.

Pensionari singuri fără susținători legali

1.573.000

1.573.000

31.700.000

14.

CĂLINESCU

ELENA

Str. Av. M.

Zorileanu nr. 2, bl. N3, ap.99

Familie monoparentală

 • - D-na Călinescu Elena, divorțată legal din 2002, fără ocupație, sindrom hiperanabolic, obezitate, necesită tratament costisitor, locuiește împreună cu familia acesteia (4 persoane), fără venituri

 • - primește pensie de întreținere pentru

Familie monoparentală Situație socială precară

5.275.000

1.055.000

66.220.328

copiii minori în cuantum de 1.000.000 lei/lună de la fostul soț

 • - Călinescu Gabriel - Viorel, fiu, 17 ani,elev în clasa a X - 1.800.000 lei -bani de liceu + 225.000 - alocatie

 • - Călinescu Elena - Cristina, fiică, 18 ani, elevă în clasa a XII a - 1.800.000 lei - bani de liceu + 225.000 - alocatie -Călinescu Lăcrămioara, fiică, 16 ani, elevă în clasa a IX a - 225.000 -alocație.

 • - Călinescu Ana - Maria, fiică, 21 ani, fără venituri, fără ocupație.

Consiliere și sprijin în vederea obținerii unui loc de muncă pentru fiica, Leuștean Ana-Maria.

Creșterea gradului de integrare în comunitate și prevenirea excluderii și marginalizării sociale.

TOTAL : 333.829.643 lei

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin