Hotărârea nr. 329/2005

Modificarea si completarea art.2 al HCL nr. 612/25.11.2003 privind acordarea titlului " Cetatean de onoare" al municipiului Galati, sportivului Valeriu Calancea

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.329 din 21 06 2005

privind: modificarea și completarea art.2 al HCL nr.612/25 11 2003 privind acordarea titlului “Cetățean de onoare” al municipiului Galați, sportivului Valeriu Calancea

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.63 586/16 06 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea art.2 al HCL nr.612/2511 2003, care va avea următorul cuprins:

“Art.2 -Se aprobă acordarea unui premiu în sumă de 1 222 000 000 lei, sportivului Valeriu Calancea, reprezentând contravaloarea apartamentului situat în Galați, str. Brăilei nr.19, bloc R3, ap.60, pentru rezultatele obținute în activitatea sportivă.

Suma este prevăzută în bugetul local, la cap.72 02 50 - Alte acțiuni.”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 329.doc