Hotărârea nr. 326/2005

Aprobarea statului de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Local Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.326 din 21 06 2005

privind: aprobarea statului de funcții pentru aparatul propriu al Consiliului Local Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.62 926/ 14 06 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile OG nr.92/2004;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă statul de funcții pentru aparatul propriu al Consiliului Local al municipiului Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 326.doc