Hotărârea nr. 314/2005

Aprobarea indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul 2005 la SC APATERM SA Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.314

din 21 06 2005

privind: aprobarea indicatorilor și criteriilor de performanță pentru anul 2005 la SC APATERM SA Galați

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.63 778/16 06 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Legii nr. 59/16.01.2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă indicatorii și criteriile de performanță pentru anul 2005 la SC APATERM SA Galați , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă introducerea unui indicator nou la nivelul societății în legătură cu implementarea în sistem al calității cu pondere de 20% urmând ca ceilalți indicatori să fie modificați în consecință.

Art.3 - Reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor la SC APATERM SA Galați urmărește și realizarea, ducerea la îndeplinire a obiectivelor, indicatorilor și criteriilor de performanță de către conducerea societății, informând permanent Consiliul Local cu privire la stadiul realizării acestor sarcini.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 314.doc