Hotărârea nr. 311/2005

Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor autofinantate ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, pe anul 2005

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 311 din 21 06 2005

privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al activităților autofinanțate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2005

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.62828/14 06 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Legii nr.511/2004 a bugetului de stat pe anul 2005;

Având în vedere prevederile art.15, lit.b) din OUG nr. 45/2003 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activităților autofinanțate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat , pe anul 2005, prevăzut în anexele I, II, III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 311.doc