Hotărârea nr. 310/2005

Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2005

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.310 din 21 06 2005

privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2005

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.62 866/14 05 2005

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județului Galați nr.190/6 06 2005;

Având în vedere prevederile art.53 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2005, prevăzut în anexele I, 1B, II, III, IV, V, VI, VII și VIII, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 310.doc