Hotărârea nr. 289/2005

Modificarea si completarea HCL nr. 14 din 19.07.2004, modificata de HCL nr.26/10.02.2005

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 289 din 14 04 2005

privind: modificarea și completarea HCL nr. 14 din 19. 07.2004, modificată de HCL nr.26/10 02 2005

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.39 700/12 04 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 13, alin 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 16 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art. 13 din HG nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă înlocuirea domnului Ciucă Bogdan Liviu din comisia de efectuare și evaluare a licitațiilor publice pentru vânzarea, concesionarea ori închirierea terenurilor din domeniul privat și concesionarea terenurilor din domeniul public al municipiului Galați destinate construcțiilor cu domnul Avram Răzvan Corneliu.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 289.doc