Hotărârea nr. 287/2005

Aprobarea Contractului de concesiune a serviciului regulat de transport public local de calatori pe traseele principale din reteaua de trasee a Municipiului Galati si a unor bunuri conexe activitatii de transport proprietate a Consiliului Local Galati

H O T Ă R Â R E A nr. 287

din 14 04 2005

pentru aprobarea Contractului de concesiune a serviciului regulat de transport public local de călători pe traseele principale din rețeaua de trasee a Municipiului Galați și a unor bunuri conexe activității de transport proprietate a Consiliului Local Galați

Consiliul Local al Municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Galați

Având în vedere raportului de specialitate nr. 39 528/12 04 2005;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice,gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile OG nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători;

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2002 de aprobare a OG nr. 86/2001

Având în vedere prevederile HG nr. 828/2003 pentru aplicarea OG nr. 86/2001

Având în vedere HCL nr. 89/2004 privind aprobarea concesionării serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Galați și a infrastructurii aferente acestuia

Având în vedere HCL nr. 14/2005 privind aprobarea Regulamentului de concesiune a serviciului regulat de transport public local de călători în Municipiul Galați

Având în vedere prevederile art. 38, al. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă Contractul de concesiune a serviciului regulat de transport public local de călători pe traseele principale din rețeaua de trasee a Municipiului Galați și a unor bunuri conexe activității de transport proprietate a Consiliului Local Galați prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Durata contractului de concesiune este de 5 ani.

Art.3 - Se aprobă tarifele la care SC TRANSURB SA prestează serviciul de transport public local de călători la data intrării în vigoare a contractului de concesiune conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă valoarea redevenței concesiunii în sumă de 227.600.000 lei lunar.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

Anexa nr. 1

la HCL nr.287/14 04 2005

CONTRACT de concesiune a serviciului regulat de transport public local de calatori pe traseele principale din rețeaua de trasee a Municipiului Galați și a unor bunuri conexe activității de transport proprietate a Consiliului Local Galați

Nr.................din................,

incheiat la sediul Primăriei Municipiului Galați

CAPITOLUL I

Partile contractante

Consiliul Local al Municipiului Galați, cu sediul in Galați, str. Domnească nr. 38, judetul Galați, reprezentat prin ing. Dumitru Nicolae, avand functia de primar, in calitate de concedent, pe de o parte,

si

Operatorul de transport SC TRANSURB SA, cu sediul in Galați, str. Basarabiei nr. 4, judetul Galați, inregistrat sub nr. .............. la Registrul comertului .................., avand

contul .........................................., deschis la ................................................., codul unic de

inregistrare ......................, reprezentat legal prin ........................................................., in

calitate de concesionar, pe de alta parte.

CAPITOLUL II

Obiectul contractului de concesiune

ARTICOLUL 1

 • 1.1. Obiectul contractului de concesiune este efectuarea transportului public local regulat de calatori pe traseele principale din rețeaua de trasee a municipiului Galați, așa cum au fost stabilite prin hotârâre de consiliu local, cu mijloacele de transport deținute (la data semnării contractului cele din Anexa nr. 3) conform prevederilor stipulate in caietul de sarcini anexa la prezentul contract (Anexa nr. 1) și utilizarea unor bunuri proprietate a Consiliului Local Galați (Anexa nr. 2).

 • 1.2. Obiectivele concedentului:

 • a) dezvoltarea, promovarea calității si eficienței transportului public local de calatori in scopul asigurarii mobilitatii populatiei in functie de necesitatile acesteia si de dezvoltarea economica a localitatii;

 • b) stabilirea structurii retelei de trasee pentru transport de calatori in functie de dezvoltarea economica a localitatii, in concordanta cu cererile de transport stabilite pe baza studiilor de mobilitate a populatiei;

 • c) pastrarea prerogativelor privind promovarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a transportului public local de calatori;

 • d) organizarea, reglementarea, controlul si monitorizarea transportului public local de calatori pe raza localitatii respective, in conformitate cu reglementarile in vigoare;

 • e) urmărește ca exploatarea bunurilor concesionate să se realizeze în condiții care să asigure executarea transportului public local de călători în condiții de regularitate, siguranță și confort pe întreaga durată a contractului de concesiune;

 • f) asigurarea modernizării infrastructurii aferente transportului public local de calatori, care sa se realizeze in conformitate cu reglementarile urbanistice in vigoare;

 • g) asigurarea protectiei sociale a grupurilor de persoane defavorizate prin acordarea de subventii si facilitati.

 • 1.3. In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza bunurile proprii și pe cele concesionate.

CAPITOLUL III

Durata contractului

ARTICOLUL 2

 • 2.1. Durata contractului de concesiune este de _____ ani si acesta intra in vigoare la

data stabilită la semnarea lui de catre ambele parti.

 • 2.2. La expirarea duratei contractului de concesiune, în funcție de prevederile legale în vigoare, concesionarul isi poate reinnoi contractul.

CAPITOLUL IV

Preturi, tarife, subventii si alte prevederi financiare

ARTICOLUL 3

 • 3.1. Pentru traseele principale concesionate și bunurile conexe activității de transport,

concesionarul datoreaza anual o suma in valoare de __________________________

lei, sub forma de redeventa.

ARTICOLUL 4

 • 4.1. Redeventa va fi virata pana la data de 15 a ultimei luni a fiecărui trimestru (pentru

trimestrul IV ultima zi este 15 noiembrie) in contul ........................................, deschis la

Trezoreria Municipiului Galați la dispozitia concendentului.

ARTICOLUL 5

 • 5.1. Nevirarea sumelor datorate la data si in conditiile prevazute la art. 4 atrage dobânzi și penalitati echivalente cu cele datorate pentru neplata la termen a creanțelor bugetare conform Codului Fiscal.

 • 5.2. Valoarea redevenței se actualizează anual prin hotărârea Consiliului Local.

ARTICOLUL 6

 • 6.1. Daca intarzierea virarii sumelor datorate este mai mare de .... zile fata de termenul

scadent si daca in aceasta perioada nu este invocata forta majora sau nu intervine o noua intelegere intre parti, concendentul poate initia instituirea procedurii de reziliere a contractului de concesiune, cu notificarea acestei intentii catre concesionar.

ARTICOLUL 7

 • 7.1. Concesionarul este autorizat sa perceapa de la beneficiarii transportului contravaloarea serviciilor prestate pe baza de legitimatii de calatorie valabile la tarifele in

vigoare, aprobate de concedent, negociate conform metodologiei prevazute de reglementarile legale. La data incheierii prezentului contract de concesiune este in vigoare tariful de _______ lei/persoană/călătorie, pentru abonamentul lunar pe un

traseu de _______ lei, pentru abonamentul lunar pe două trasee de ___________ lei,

pentru abonamentul lunar pe toate traseele de ___________ lei.

ARTICOLUL 8

 • 8.1. Stabilirea sau modificarea tarifelor se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data respectiva.

ARTICOLUL 9

 • 9.1. Concesionarul va finanta lucrarile de intretinere, reparatii, modernizare sau inlocuire a mijloacelor de transport.

CAPITOLUL V

Drepturile partilor

A. Drepturile concesionarului

ARTICOLUL 10

 • 10.1. Concesionarul are urmatoarele drepturi:

 • a) sa incaseze tarifele aferente transportului public local de calatori prestat;

 • b) sa actualizeze tarifele cu indicele preturilor de consum în condițiile stabilite de caietul de sarcini anexat;

 • c) sa utilizeze patrimoniul propriu, închiriat sau concesionat pentru asigurarea serviciului de transport public local de calatori;

 • d) sa beneficieze de o despagubire adecvata si efectiva pentru prejudiciile aduse in caz de modificare unilaterala a contractului de catre concedent;

 • e) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, conform legislatiei in vigoare, se poate adresa instantei competente;

 • f) sa aiba acces liber si nediscriminatoriu la activitatile de transport rutier desfasurate pe drumul public.

B. Drepturile concedentului

ARTICOLUL 11

 • 11.1. Concedentul are urmatoarele drepturi:

 • a) asocierea intercomunala, in vederea realizarii unor investitii de interes comun in domeniul infrastructurii aferente transportului public local de calatori;

 • b) acordarea de facilitati operatorilor de transport pentru incurajarea dezvoltarii transportului public local de calatori, corelata cu veniturile proprii;

 • c) contractarea sau garantarea, in conditiile legii, a imprumuturilor pentru finantarea programelor de investitii din infrastructura aferenta transportului public local de calatori, precum si contractarea de lucrari noi, extinderi, dezvoltari de capacitati, reabilitari si modernizari, care se fac prin licitatie publica organizata potrivit legii;

 • d) in cazul unor abateri grave si/sau repetate poate rezilia contractul de concesiune a transportului public local de calatori si va solicita comisiei de autorizare retragerea autorizatiei operatorului caruia i s-a concesionat transportul public local de calatori.

 • e) controlarea modului de executare a contractului sub toate aspectele, conform legislației în vigoare, prin persoanele special abilitate în acest sens prin dispoziție a reprezentantului legal al concedentului;

CAPITOLUL VI

Obligatiile partilor

A. Obligatiile concesionarului

ARTICOLUL 12

 • 12.1. Concesionarul este obligat sa respecte regulile asumate prin contractul de concesiune, caietul de sarcini si normele specifice transportului public local de calatori, completate de reglementarile aprobate de consiliul local.

 • 12.2. Concesionarul este obligat:

 • a) sa efectueze transportul public local de calatori conform prevederilor din caietul de sarcini, in conditii de calitate, siguranta, regularitate si eficienta;

 • b) sa fundamenteze si sa supuna concedentului tarifele ce vor fi utilizate in activitatea de transport public local de calatori;

 • c) sa nu subconcesioneze serviciile care fac obiectul concesiunii;

 • d) sa plateasca redeventa la valoarea prevazuta si la termenul stabilit in contractul de concesiune ;

 • e) sa nu incarce artificial costurile de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevazute in normele privind achizitiile de lucrari, bunuri sau servicii;

 • f) sa puna la dispozitie publicului calator mijloace de transport care sa indeplineasca conditiile impuse de legislatia in vigoare privind siguranta circulatiei si protectia mediului;

 • g) să amplaseze la cel puțin un capăt al fiecărui traseu dispecerat de ștampilare a foilor de parcurs;

 • h) la incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungerea la termen, excluzand forta majora si cazul fortuit, sa asigure continuitatea prestarii activitatii, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acesteia de catre concedent sau de alt concesionar, dar nu mai mult de 90 de zile;

 • i) in cazul in care sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la reducerea activitatii, va notifica de indata acest fapt concedentului, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii;

 • j) sa incheie si sa onoreze contractele de asigurari pentru mijloacele de transport detinute, precum si asigurarea calatorilor si bunurilor acestora, conform prevederilor legislatiei in vigoare privind asigurarile;

 • k) sa informeze permanent calatorii cu privire la traseele, programele de circulatie deservite, tarifele aplicate, precum si modificarea acestora;

 • l) sa aplice normele de protectie a muncii specifice activitatii desfasurate in cadrul serviciului contractat;

 • m) sa asigure accesul organelor de control ale concedentului la informatiile privind executarea serviciului concesionat si modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente;

 • n) sa utilizeze numai legitimatiile de calatorie tipizate, cu regim special, asigurate prin grija concedentului, conform hotararii consiliului local;

 • o) să transmită periodic, la solicitarea concedentului, datele legate de autovehiculele deținute spre operare și să aducă la cunoștința servicului de specialitate al concedentului orice modificare în structura parcului auto, în minus sau în plus cu justificarea legală;

р) sa respecte orice prevederi care deriva din reglementarile in vigoare, din hotararile consiliului local;

r) să transmită la termenele și în condițiile solicitate de autoritățile competente date privind parcul auto și să întocmească documentele pe linie de rechiziții de bunuri și prestări de servicii în interes public conform Legii nr. 132/1997, modificată prin Legea nr. 410/2004;

s) să exploateze bunurile concesionate cu o maximă diligență;

ș) să restituie bunurile ce au făcut obiectul concesiunii, gratuit și libere de orice sarcini, cu uzura normală proporțională cu durata utilizării.

B. Obligatiile concedentului

ARTICOLUL 13

 • 13.1. Concedentul este obligat sa respecte regulile asumate prin contractul de concesiune si caietul de sarcini, precum si Normele-cadru privind organizarea si functionarea serviciilor regulate de transport public local de calatori, completate de reglementarile aprobate de consiliul local.

 • 13.2. Concedentul este obligat:

 • a) sa notifice la cererea partilor interesate informatii referitoare la incheierea prezentului contract de concesiune;

 • b) sa asigure controlul si monitorizarea respectarii conditiilor cuprinse in prezentul contract de concesiune, in caietul de sarcini si in normele-cadru prevazute mai sus;

с) sa intervina, la cerere, in rezolvarea problemelor care depasesc posibilitatile de solutionare ale concesionarului;

 • d) sa faciliteze concesionarului autorizarea lucrarilor si investitiilor pe domeniul public si privat, necesare realizarii serviciului contractat, in conformitate cu reglementarile legale;

 • e) sa medieze, pe baza competentelor si a cadrului legal, eventualele divergente, sesizari, plangeri etc. care apar intre concesionar si beneficiarii serviciului contractat, precum si sa intervina in solutionarea situatiilor conflictuale aparute in relatia cu sindicatele, in conditiile in care concesionarul solicita acest lucru;

 • f) sa aprobe tarifele pentru transportul public local de calatori, precum si subventia care se plateste de la bugetul local pentru acoperirea diferentei dintre costurile inregistrate de operatorul de transport public si veniturile efective incasate pentru transportul asigurat diferitelor categorii de persoane;

 • g) sa propuna pentru aprobare consiliului local strategia de dezvoltare pe termen mediu si lung a serviciului de transport public local de calatori si programele de investitii corespunzatoare acestui scop;

 • h) sa isi asume pe perioada derularii contractului de concesiune toate responsabilitatile si obligatiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu exceptia celor transferate in mod explicit in sarcina concesionarului prin caietul de sarcini;

 • i) sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract;

 • j) sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor sau intereselor concesionarului;

 • k) sa intervina ferm in cazurile de concurenta neloiala care perturba desfasurarea activitatii concesionarului;

 • l) sa asigure exclusivitate concesionarului in exploatarea traseelor contractate de acesta in baza prevederilor din caietul de sarcini;

 • m) sa nu modifice in mod unilateral contractul de concesiune in afara de cazurile prevazute expres de lege sau de prevederile contractului.

CAPITOLUL VII

Clauza contractuala privind protectia mediului

ARTICOLUL 14

 • 14.1. Concesionarul se obliga ca pe perioada derularii contractului de concesiune sa respecte legislatia, reglementarile, precum si hotararile autoritatilor administratiei publice locale in vigoare privind protectia mediului.

CAPITOLUL VIII

Raspunderea contractuala

ARTICOLUL 15

 • 15.1. Sancțiunile stabilite prin art. 76, lit b, e, h, j, k, l, m din Regulamentul de organizare și desfășurare a serviciului de transport public local de călători în Municipiul Galați se aplică operatorului de care aparține autovehiculul aflat în culpă.

 • 15.2. Sancțiunile stabilite prin art. 76, lit a, c, d, f, i din Regulamentul de organizare și desfășurare a serviciului de transport public local de călători în Municipiul Galați se aplică operatorului de care aparține autovehiculul aflat în culpă.

 • 15.3. Neîndeplinirea la sfârșitul fiecărui an de concesiune a criteriilor de performanță stabilite în Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini de execuție a contrcatului, anexă la prezentul contract, în proporție de minim 50%, duce la rezilierea de drept a contractului.

ARTICOLUL 16

 • 16.1. Forta majora, definita conform legii, apara de raspundere partea care o invoca.

 • 16.2. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile prevazute in prezentul contract de concesiune, invocand forta majora, aceasta este obligata sa notifice celeilalte parti in scris, in termen de 5 zile de la aparitia motivului invocat, inceputul si sfarsitul respectivului caz de forta majora. Partea care nu va respecta aceasta clauza isi va asuma toate riscurile si consecintele ce decurg.

ARTICOLUL 17

 • 17.1. Intarzierea sau neexecutarea obligatiilor asumate din motive de forta majora nu atrage pentru nici una dintre parti penalizari sau alte compensatii. Perioada de executare a contractului de concesiune va fi prelungita cu perioada pentru care a fost invocata si acceptata forta majora.

ARTICOLUL 18

 • 18.1. Daca una dintre parti reziliaza unilateral contractul de concesiune fara justa cauza, aceasta va fi tinuta sa compenseze daunele ce rezulta.

CAPITOLUL IX

Litigii

ARTICOLUL 20

 • 20.1. Partile vor depune toate diligentele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabila a neintelegerilor rezultate din executarea prezentului contract de concesiune.

ARTICOLUL 21

 • 21.1. Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art. 20 se vor solutiona pe calea instantelor judecatoresti, potrivit legii.

CAPITOLUL X

Incetarea contractului de concesiune

ARTICOLUL 22

 • 22.1. Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoarele situatii:

 • a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune;

 • b) in cazul denuntarii unilaterale justificate de catre concendent a contractului de concesiune; acesta va trimite o notificare prealabila de 90 de zile, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere unilaterala de catre concesionar, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • e) in cazuri de forta majora, fara plata unei despagubiri;

 • f) autorizatia de executare a transportului public local de calatori a expirat sau a fost retrasa definitiv;

 • g) prin rascumpararea concesiunii in cazuri justificate, pe baza unui act administrativ al autoritatii care a aprobat concesionarea si a unei documentatii de stabilire a valorii rascumpararii; in acest caz de incetare a concesiunii nu se percep daune;

 • h) prin hotărârea Consiliului Local Galați de privatizare a SC TRANSURB SA.

CAPITOLUL XI

Notificări

ARTICOLUL 23

 • 23.1. Părțile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să-și notifice reciproc, în scris, în limba română la sediul prevăzut la art. 1 din prezentul contract, orice modificare a circumstanțelor avute în vederea la data semnării acestuia.

 • 23.2. Comunicările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părți.

CAPITOLUL XII

Cesiunea

ARTICOLUL 24

 • 24.1. Sub sancțiunea nulității absolute, concesionarul nu are dreptul să concesioneze unei alte persoane drepturile sau obligațiile sale ce decurg din prezentul contract.

CAPITOLUL XIII

Alte clauze

ARTICOLUL 25

 • 25.1. Suplimentar, partile mai convin urmatoarele:

 • a) legitimatiile de calatorie vor fi tipizate cu regim special, asigurate prin grija concedentului, si vor fi utilizate ca legitimatii individualizate, pe operator;

 • b) nivelul si conditiile acordarii eventualelor subventii privind protectia sociala, modul de calcul, modul de plata si perioadele in care se poate efectua regularizarea cuantumurilor subventiilor vor fi stabilite prin act adițional la contract;

 • c) sancționarea opririi și efectuării schimbului de călători între stațiile stabilite, sancțiune stabilită de prevederile articolului 26, al 2, litera i din Regulamentul de organizare și desfășurare a serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Galați, se poate face de către reprezentanții împurterniciți ai concendentului și pe baza probei casetei video ce indică data și ora, prin prezentarea acestei probe operatorului în termen de maxim 48 ore;

 • d) pe parcursul derulării contractului de concesiune, prin act adițional de modificare a Anexei nr. 3 cu lista mijloacelor de transport deținute, concesionarul își poate modifica parcul auto prin înlocuirea unor capacități cu altele sau prin adăugarea altor capacități la parcul existent respectând, în principal, următoarele condiții:

 • -  rezerva nu poate coborâ sub 30% din parcul auto și nu poate depăși 50%;

 • -  înlocuirea unui autovehicul cu altul se face numai temeinic motivat și cu aprobarea serviciului de specialitate al concedentului în urma avizului comisiei de specialitate a consiliului local;

 • e) pe parcursul derulării contractului de concesiune, la inițiativa concesionarului sau a concedentului, temeinic motivat, se pot modifica trasee, capacități, stații, numai cu aprobarea consiliului local, contractul modificându-se prin act adițional. De asemenea, graficul de circulație poate fi modificat cu aprobarea serviciului de specialitate al concedentului, în urma avizului comisie de specialitate a consiliului local prin act adițional la contract, la inițiativa oricăreia din părți, eventualele costuri legate de toate aceste modificări (trasee, capacități, stații, grafice) căzând în sarcina părții din a cărei inițiativă au intervenit schimbările.

CAPITOLUL XIV

Dispozitii finale

ARTICOLUL 26

 • 26.1. Prezentul contract de concesiune are la baza urmatoarele documente de referinta:

 • a) Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001, cu modificarile ulterioare;

 • b) Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile ulterioare;

 • c) Ordonanta Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de calatori, aprobata cu modificari prin Legea nr. 284/2002;

 • d) Hotărârea Guvernului nr. 828/2003 pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public;

 • e) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

 • f) Hotararea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificarile ulterioare;

 • g) Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile ulterioare.

 • h) HCL nr. 89/2004 privind aprobarea concesionării serviciului regulat de transport public local de călători în Municipiul Galați și a infrastructurii aferente acestuia.

 • i) Regulamentul de concesionare a serviciului regulat de transport public local de călători în Municipiul Galați aprobat prin HCL nr. 14/2005.

ARTICOLUL 27

 • 27.1. Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act aditional incheiat intre parti.

 • 27.2. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract de concesiune numai din cauze justificate, cu notificarea prealabila a concesionarului.

ARTICOLUL 28

 • 28.1. Prezentul contract de concesiune, impreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezinta vointa partilor.

 • 28.2. Prezentul contract de concesiune intra in vigoare la data de ______________ si

a fost incheiat in ........exemplare.

Concedent,                        Concesionar,

Anexa nr. 1 la Contractul de concesiune

Caiet de sarcini de execuție

a serviciului regulat de transport public local de calatori pe traseele principale din rețeaua de trasee a municipiului Galați

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislatiei in vigoare si precizeaza conditiile in care trebuie sa se desfasoare transportul public local de calatori preluat in executie de catre concesionarul SC TRANSURB SA de la concedentul CONSILIUL LOCAL GALAȚI, precum si alte elemente ce reglementează relațiile dintre cele doua parti semnatare.

Art. 2. - Serviciul de transport public local de calatori trebuie sa asigure cerintele de deplasare a cetatenilor in interiorul municipiului, pe traseele si cu programele de circulatie prestabilite.

Art. 3. - Aria si zonele deservite de concesionar sunt specificate in anexele la prezentul caiet de sarcini.

Art. 4. - Modificarile in reteaua de transport public local de calatori (extinderi, limitari, desfiintari), justificate tehnic si comercial si pentru care exista acordul partilor contractante, pot fi operate in obiectul contractului de concesiune prin acte aditionale, fara modificarea clauzelor contractuale initiale. Concesionarul nu poate refuza modificarile privind traseele si programele de circulatie solicitate de concedent, cu exceptia cazurilor in care cererea depaseste capacitatea sa de transport, dar poate pretinde, in cazul modificarilor, schimbarea unor clauze din contractul de concesiune sau introducerea unora noi.

Art. 5. - Pe durata contractului incheiat concesionarul asigura realizarea transportului public local de calatori, utilizand infrastructura si instalatiile existente.

Art. 6. - Concesionarul are dreptul sa solicite sau sa accepte, dupa caz, modificarea unor clauze din contractul de concesiune sau introducerea unora noi, in cazul in care apar modificari fata de situatia existenta la semnarea contractului de concesiune sau datorita acordarii de catre concedent a unor noi facilitati pentru serviciul de transport public local de calatori.

Art. 7. - Concesionarul are dreptul de a utiliza gratuit pentru circulatie infrastructura publica (strazi, poduri, pasaje denivelate, mobilier stradal etc.) si instalatiile auxiliare aferente acesteia.

Art. 8. - Pe durata contractului incheiat concesionarul are exclusivitate pe traseele atribuite.

Art. 9. - La incheierea si pe toata durata contractului de concesiune concesionarul si concedentul sunt obligati sa respecte prevederile Ordonantei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de calatori, aprobata cu modificari prin Legea nr. 284/2002, ale Normelor-cadru privind organizarea si functionarea serviciilor regulate de transport public local de calatori, precum și ale Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Galați.

CAPITOLUL II

Conditii de realizare a transportului public local de calatori

Art. 10. - Conditiile generale in care se realizeaza transportul public local de calatori concesionat (lungimea medie a interstatiei, intervalul mediu de succedare intre vehicule, gradul maxim de aglomerare, orele de incepere si terminare a programelor de circulatie etc.) sunt specificate in Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.

Art. 11. - (1) Conditiile specifice de concesionare privind traseele, perioadele si programul de circulatie, oferta de transport, numarul de mijloace de transport necesare, capacitatea mijloacelor de transport care deservesc traseul/cursa sunt specificate in Anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini. Peste numarul necesar de mijloace de transport necesare concesionarul trebuie sa detina un plus de minimum 30% pentru a acoperi imobilizarile totale si rezervele.

 • (2) Executarea transportului public local de calatori se contracteaza in conditiile respectarii indicatorilor de performanta cuprinsi in Anexa nr. 3 la prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL III

Drepturile si obligatiile concesionarului

Art. 12. - Concesionarul va realiza transportul public local de calatori la parametrii specificati in anexele nr. 1 si 2 care fac parte din prezentul caiet de sarcini, utilizand inventarul propriu.

Art. 13. - In cadrul contractului de concesiune concedentul acorda concesionarului dreptul de utilizare a infrastructurii aferente.

Art. 14. - Concesionarul va utiliza tarifele (lei/calatorie/persoană) stabilite prin hotarare a consiliului local.

Art. 15. - Concesionarul va asigura prin efort propriu intretinerea parcului de mijloace de transport, in conditiile stipulate prin contractul de concesiune.

Art. 16. - Interventiile la elementele de infrastructura care afecteaza circulatia stradala generala vor fi anuntate cu cel putin 48 de ore inainte de către serviciul public de transport local al primariei.

Art. 17. - Concesionarul are dreptul sa efectueze, cu informarea concedentului, modificari temporare (suspendari, limitari, micsorarea frecventei de circulatie, devieri de traseu etc.) in deservirea unor trasee, atunci cand aceste modificari sunt necesare in caz de avarii sau pentru executarea unor lucrari, precum si in cazul in care reteaua stradala sau conditiile generale din zona nu mai permit circulatia mijloacelor de transport in conditii de siguranta si eficienta normale.

Art. 18. - Concesionarul va solicita aprobarea concedentului pentru intreruperea functionarii unor trasee definitiv sau pe o perioada determinata, cand cererea de transport este sub 50% din capacitatea minima oferita care ar asigura un interval de succedare intre vehicule de peste 60 de minute, cand neplata taxei de calatorie a devenit fenomen de masa sau cand se produc fenomene antisociale care pun in pericol integritatea vehiculelor, instalatiilor sau a personalului propriu. Cererea concesionarului nu va putea fi refuzata de concedent fara un motiv intemeiat.

Art. 19. - Operatorul de transport public local de calatori nu poate transmite unei terte persoane serviciile si drepturile ce decurg din contractul de concesiune.

Art. 20. - (1) Concesionarul va prezenta in fiecare an concedentului un raport cu capitolele: comercial, exploatare, social, tehnic si financiar.

(2) Raportul va cuprinde minimum urmatoarele elemente:

 • a) situatia indeplinirii parametrilor de performanta din contractul de concesiune;

 • b) gradul de acoperire a cererii de transport;

 • c) relatiile generale prestator-beneficiar;

 • d) situatia evenimentelor tehnice si de circulatie;

 • e) situatia personalului: numar, structura, accidente de munca, starea de sanatate;

 • f) relatiile sociale patronat-sindicate;

 • g) starea tehnica a infrastructurii si a mijloacelor de transport;

 • h) analiza comparativa a costurilor de exploatare;

 • i) stadiul de realizare a programelor de investitii;

 • j) executia bugetului de venituri si cheltuieli.

Art. 21. - Alte obligatii ale operatorului de transport:

 • a) sa utilizeze pe perioada executarii transportului placa de traseu si indicativul stabilit pentru traseul respectiv, plasate la loc vizibil in fata si in lateralul mijlocului de transport si iluminate corespunzator;

 • b) placa de traseu va contine nominalizarea capetelor de traseu intre care se executa cursa respectiva, precum și un punct intermediar;

 • c) mijlocul de transport, pe partile laterale, va avea inscriptionata denumirea operatorului transportului și indicativul autovehiculului;

 • d) sa supravegheze urcarea si coborarea calatorilor, sa nu porneasca din statii cu usile deschise sau cu calatori aflati pe scarile mijlocului de transport, precum si cu calatori agatati de exteriorul caroseriei;

 • e) sa nu admita la transport in salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care prin format ori dimensiune pot produce daune, vatamari corporale sau, prin natura materialului, pot murdari obiecte ori marfuri interzise transportului public;

 • f) sa nu circule cu supraincarcatura, peste capacitatea maxima admisa;

 • g) sa nu opreasca pentru urcare si coborare decat in statiile special amenajate, prevazute in programul de circulatie;

 • h) sa utilizeze numai legitimatiile de calatorie cu regim special, asigurate de catre Primăria Municipiului Galați;

 • i) sa nu permita transportul calatorilor decat pe baza de legitimatii de calatorie valabile;

 • j) sa asigure calatorii si bagajele acestora pentru riscurile care cad in sarcina operatorului;

 • k) sa evidențieze intr-o fisa speciala - foaia de parcurs, cursele efectuate, la capatul de linie considerat punct de plecare;

 • l) sa asigure inlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;

 • m) sa asigure informarea anticipata a publicului calator in legatura cu modificarea/suspendarea unei curse sau a unui traseu in caz de forta majora;

 • n) sa asigure efectuarea in termen a inspectiei tehnice periodice la mijloacele de transport utilizate;

 • o) sa asigure periodic si ori de cate ori este nevoie salubrizarea, spalarea si dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • p) sa asigure efectuarea verificarilor periodice medicale si psihologice ale conducatorilor de autovehicule si sa tina evidenta acestora;

r) sa asigure testarea pregatirii profesionale a conducatorilor de autovehicule;

s) sa asigure conditiile de executie a transportului in conditii de regularitate, siguranta si confort;

ș) sa asigure afișarea in salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a programului de circulatie, a instructiunilor privind modul de desfasurare a transportului, a obligatiilor publicului calator si a altor informatii de utilitate publica privind transportul, stabilite prin reglementarile in vigoare-în mod expres obligația călătorilor de a păstra legitimația de călătorie până la coborârea din autovehicol, putându-se realiza și un control din partea concedentului sau a organelor fiscale abilitate, la coborâre;

t) sa aiba instalatia de incalzire/conditionare a aerului in salonul mijlocului de transport in stare de functionare, ori de cate ori este necesar;

ț) sa asigure aspectul estetic corespunzator al mijlocului de transport;

u) sa aiba locuri rezervate pentru persoane cu handicap, batrani, persoane cu copii in brate;

 • v) să difuzeze în mijloacele de transport cu care operează doar posturi de radio (exclus muzica pe caseta sau CD atâta timp cât este în cursă);

x) să impună șoferilor autovehiculelor o ținută decentă (de preferat vestimentație conținând cămașă și cravată, dar în orice caz exclus folosirea pantalonilor scurți, a maieurilor sau purtarea la bustul gol), precum și purtarea unui ecuson tipizat pe operator cu numele șoferului și al operatorului.

Art. 22. - (1) Oprirea în stații este obligatorie.

 • (2) Perioada de oprire în stație pentru efectuarea schimbului de călători nu poate depăși 45 de secunde, cu excepția cazului în care se face schimb de călători.

 • (3) Oprirea în stație se face în ordinea sosirii, ocupându-se locul cel mai apropiat de limita din față a stației. În cazul în care stația este ocupată, se așteaptă la rând, nefiind permisă depășirea, dublarea sau blocarea altor autovehicule de transport local participante la trafic.

 • (4) La ieșirea de pe trasee autovehiculul este garat în locul de parcare al operatorului, în toate cazurile în care acesta, deși nu desfășoară activitate în traseu, lipsește din garaj, fiind necesară existența la garaj a documentelor care să motiveze absența acestuia.

 • (5) La capetele de traseu conducătorii auto sunt obligați să-și ștampileze foile de parcurs eliberate la iețirea pe traseu de către responsabilul tehnic al garajului.

 • (6) Fiecare conducător auto va trebui să dețină asupra sa și să prezinte organelor de control foaia de parcurs vizată corespunzător curselor, licența de execuție valabilă a autovehiculului și legitimația de serviciu.

Art. 23. - Concesionarul are si alte drepturi si obligatii ce rezulta din prevederile Ordonantei Guvernului nr. 86/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 284/2002, precum si din Normele-cadru privind organizarea si functionarea serviciilor regulate de transport public local de calatori.

CAPITOLUL IV

Drepturile si obligatiile concedentului

Art.24. - Concedentul aproba, la propunerea concesionarului, tarifele pentru plata prestatiilor utilizate in transportul public local de calatori.

Art.25. - In cazul existentei unor reglementari privind acordarea de gratuitati sau reduceri de tarif pentru unele categorii de persoane, concedentul acorda concesionarului contravaloarea corespunzatoare acestora.

Art.26. - Concedentul va promova, inclusiv la propunerea concesionarului, facilitati si prioritati in organizarea traficului pentru mijloacele de transport public local de calatori (benzi sau culoare proprii separate fizic de restul traficului prin borduri, marcaje sau alte sisteme; semaforizare preferentiala la traversarea intersectiilor, prioritate la plecarea din statie etc.).

Art.27. - Concedentul are obligatia sa informeze operatorul de transport public local de calatori, cu 48 de ore inainte, in legatura cu efectuarea unor lucrari in zonele de desfasurare a activitatii de catre concesionar.

Art.28. - Concedentul asigura deszapezirea traseelor de transport.

Art.29. - Concedentul asigura starea tehnica corespunzatoare a carosabilului de pe intreaga retea de trasee si a trotuarelor din zona statiilor de oprire a mijloacelor de transport public local de calatori, semnalizarea rutiera, iluminarea zonelor statiilor si a trecerilor de pietoni, marcarea corespunzătoare a stațiilor cu plăcuțe ce vor indica traseele și eventual frecvența de circulație. Dacă la solicitarea concesionarului intervin modificări în frecvența sau intervalele orare de circulație ce impun înlocuirea unor plăcuțe de stații, contravaloarea costului înlocuirii lor revine concesionarului.

Art. 30. - Concedentul are dreptul de control asupra desfasurarii transportului public local de calatori.

Art. 31. - Concedentul are si alte drepturi si obligatii ce rezulta din prevederile Ordonantei Guvernului nr. 86/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 284/2002, precum si din Normele-cadru privind organizarea si functionarea serviciilor regulate de transport public local de calatori.