Hotărârea nr. 281/2005

Vanzarea terenului in suprafata de 8,41 mp reprezentand cota indiviza de 0,88 %, din terenul aferent blocului A7, situat in municipiul Galati, str.Brailei nr.157, Societatii Comerciale CEREALPROD SA, care il detine in folosinta

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.281 din 14 04 2005

privind: vânzarea terenului în suprafață de 8,41 mp reprezentând cota indiviză de 0,88 % , din terenul aferent blocului A7, situat în municipiul Galați, str.Brăilei nr.157, Societății Comerciale CEREALPROD SA, care îl deține în folosință

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.32 496/29 03 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.125 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 8,41 mp reprezentând cota indiviză de 0,88 % , din terenul aferent blocului A7 , situat în municipiul Galați, str.Brăilei nr.157, Societății Comerciale CEREALPROD SA, care îl deține în folosință.

Art.2 - Terenul în suprafață de 8,41 mp, reprezintă cota indiviză de teren aferentă spațiului comercial deținut în proprietate de SC CEREALPROD SA, bloc A7.

Art.3 - Terenul se vinde la prețul de 35 Euro /mp, la care se adaugă TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 281.doc