Hotărârea nr. 279/2005

Atribuirea in folosinta gratuita, pe o durata de cinci ani, Clubului Sportiv "Dacia" Galati a terenului proprietate privata a municipiului Galati situat in cartier Mazepa I, aferent blocului de locuinte G1

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 279

din 14 04 2005

privind:atribuirea în folosință gratuită, pe o durată de cinci ani, Clubului Sportiv “Dacia” Galați a terenului proprietate privată a municipiului Galați situat în cartier Mazepa I, aferent blocului de locuințe G1

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.35 544/05 04 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.49, alin.1 din OG nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

Având în vedere prevederile art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe o durată de cinci ani, Clubului Sportiv “Dacia” Galați a terenului proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață de 3 702,14 mp, situat în cartier Mazepa I, aferent blocului de locuințe G1.

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Pe durata atribuirii terenul va fi utilizat numai pentru antrenamente și întreceri sportive.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 279.doc