Hotărârea nr. 278/2005

Alocarea de la bugetul local a 10 miliarde lei in scopul continuarii lucrarilor de construire si consolidare a lacasurilor de cult

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 278

din 14 04 2005

privind alocarea de la bugetul local a 10 miliarde lei în scopul continuării lucrărilor de construire și consolidare a lăcașurilor de cult

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 18 744/22 02 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile 3, alin.2 din OG nr. 125/2002 pentru aprobarea OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România:

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „z” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă alocarea de la bugetul local a 10 miliarde lei în scopul continuării lucrărilor de construire și consolidare a lăcașurilor de cult individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

ANEXA

la HCL nr.278/14 04 2005

Obiectiv

Suma aprobată de Consiliul Local

Centrul Eparhial - Corp administrativ

1 000 000 mii lei

Biserica “Sf. Antonie cel Mare”

1 000 000 mii lei

Biserica “Sf. Arh. Ștefan”

1 000 000 mii lei

Biserica “Sf. Gherman și Ioan Casian”

1 000 000 mii lei

Biserica “Sf. Grigore Teologul”

900 000 mii lei

Biserica “Întâmpinarea Domnului”

1 000 000 mii lei

Biserica “Sf. Haralambie”

1 000 000 mii lei

Biserica “Sf. Ana” Dunărea

500 000 mii lei

Biserica “Sf. Brâncoveni”

500 000 mii lei

Biserica “Sf Ioan Botezătorul”

500 000 mii lei

Biserica “Cuvioasa Parascheva”

500 000 mii lei

Biserica “Sf, Mina Victor și Vichentie”

300 000 mii lei

Biserica “Sf. Cruce”

300 000 mii lei

Capela “Sf Spiridon” - Spitalul TBC

500 000 mii lei

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin