Hotărârea nr. 253/2005

Concesionarea fara licitatie publica, doamnei Nazare Maria, cabinetul medical individual cu suprafata exclusiva de 17,85 mp si suprafata de 36,13 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 6 ani si 1 luna, incepand cu 1.05.2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat la etajul imobilului Stomatologie, situat in Galati, str. Constructorilor, cartier Tiglina II

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.253

din 14 04 2005

privind concesionarea fără licitație publică, doamnei Nazare Maria, cabinetul medical individual cu suprafața exclusivă de 17,85 mp și suprafața de 36,13 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, pe durata de 6 ani și 1 lună, începând cu 1 05 2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat la etajul imobilului Stomatologie, situat în Galați, str. Constructorilor, cartier Țiglina II

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.36 096/5 04 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HG nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere prevederile art. 9, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 și 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă concesionarea fără licitație publică, doamnei Nazare Maria, cabinetul medical individual cu suprafața exclusivă de 17,85 mp și suprafața de 36,13 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, pe durata de 6 ani și 1 lună, începând cu 1 05 2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat la etajul imobilului Stomatologie, situat în Galați, str. Constructorilor , cartier Țiglina II.

Cabinetul medical este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Redevența este de 1 euro mp/an pentru primii 5 ani, atât pentru spațiul de folosință exclusivă cât și pentru spațiul de folosință comună, în cabinet funcționând în contratură doi medici, redevența se va achita pentru jumătate din suprafața exclusivă și jumătate din suprafața în folosință comună.

Art.3 - Contractul de concesiune se încheie în forma prevăzută de Ordinul Ministerului Sănătății și Ministerul Administrației și Internelor nr. 946/299/2004.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR Grigore Matei