Hotărârea nr. 249/2005

Aprobarea cotei de dezvoltare, modernizare si retehnologizare pentru activitatea de alimentare cu apa si respectiv canalizare

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 249

din 14 04 2005

privind: aprobarea cotei de dezvoltare, modernizare și retehnologizare pentru activitatea de alimentare cu apă, și respectiv canalizare

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.36 066/5 04 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.26, lit.”I” din OG nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, aprobată prin Legea nr.634/2002;

Având în vedere prevederile HG nr.1591/2002 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare aprobat prin HG nr.1591/2002;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”i” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă cota de dezvoltare, modernizare și retehnologizare la activitatea de alimentare cu apă desfășurată de SC APA CANAL SA Galați, în procent de 3% din costurile totale.

Art. 2- Se aprobă cota de dezvoltare, modernizare și retehnologizare la activitatea de canalizare desfășurată de SC APA CANAL SA Galați, în procent de 3% din costurile totale.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. 3 - Sumele încasate suplimentar prin aplicarea cotei prevăzute la art.1 și 2 se virează într - un cont distinct și vor fi utilizate cu avizul Consiliului Local pentru realizarea programului de modernizare și retehnologizare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei