Hotărârea nr. 247/2005

Atribuirea numelui "Gulliver" - Teatrului de Papusi din municipiul Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 247

din 14 04 2005

privind atribuirea numelui “Gulliver” - Teatrului de Păpuși din municipiul Galați

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.12 544/7 02 2005;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul comisiei de atribuire denumiri a județului Galați;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „u” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă atribuirea numelui “Gulliver” - Teatrului de Păpuși din municipiul Galați.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 247.doc