Hotărârea nr. 245/2005

Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Galati

H O T Ă R Â R E A nr. 245 din 14 04 2005

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Vasile Pârlog - consilier local

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 124 368/23 12 2004;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Galați,

Având în vedere prevederile OG nr. 35/2002 aprobată și modificată prin Legea nr. 673/2002;

Având în vedere prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

Având în vedere prevederile art.38, alin. 1 și 2, lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.171/2001.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

Anexa

la HCL nr. 245/14 04 2005

MUNICIPIUL GALATI

JUDETUL GALATI

CONSILIUL LOCAL

REGULAMENT

de organizare si functionare a consiliului local al municipiului Galati

acte normative folosite ca sursa : L 215/2001 ;OG 35/2002 aprobata prinL673/2002;L 393/2004

( legea Administratiei publice locale ,Regulamentul cadru de organizare si functionare a consiliilor locale ,Legea privind statutul alesilor locali )

CUPRINS

 • 1. Constituirea consiliului local . Alegerea viceprimarilor .

 • 2. Constituirea comisiilor de specialiate

 • 3. Constituirea altor comisii de lucru ale consiliului local

 • 4. Constituirea aparartului permanent de lucru al consiliului local

 • 5. Convocarea consiliului local si a comisiilor de specialitate

 • 6. Pregatirea sedintelor de consiliu si de comisii .Secretariatul tehnic .

 • 7. Conducerea sedintelor de consiliu si de comisii.Atributiuni ale presedintilor de consiliu,de comisie si ale secretarilor comisiilor .

 • 8. Prezenta la sedinte

 • 9. Ordinea de zi a sedintelor de consiliu si de comisii

 • 10. Sustinerea ,dezbaterea si modificarea proiectelor de hotarari in consiliu si comisii

 • 11. Proceduri de vot

 • 12.Accesul publicului ,a invitatilor,aparatului de specialiate al consiliului si a presei la sedinte

13.Interventii ale cetatenilor in cadrul sedintelor

 • 14. Interventii ,interpelari ,cereri ,declaratii in cadrul consiliului

 • 15. Validarea hotararilor consiliului local

 • 16.Ducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local

 • 17. Atributiuni ale consiliului local

 • 18. Atributiuni ale comisiilor de specialiate Avize .

 • 19. Atributiuni al secretarului consiliului local

 • 20. Procedura initierii proiectelor de hotarari Initiativa cetateneasca

 • 21. Exercitarea mandatului de consilier local ,suspendarea si incetarea acestuia .

 • 22. Protectia legala a alesilor locali

 • 23. Grupurile de consilieri

 • 24. Registrul de interese

 • 25. Audientele publice ale consilierilor locali .Rapoartele anuale .

 • 26. Incompatibilitatile consilierilor locali

 • 27. Drepturile si obligatiile consilierilor locali

 • 28. Raspunderea consilierilor locali .Sanctiuni .

 • 29. Dizolvarea consiliului local .

 • 30. Dispozitii finale

PRINCIPII DE LUCRU

 • I. Consiliul Local este un organ deliberativ colegial

 • II. Administrația publica locala se compune din puterea deliberativa - Consiliul Local - si cea executiva - Primarul Municipiului. Primarul Municipiului este conform Legii 215 / 2001 seful administratiei publice locale , conducatorul serviciilor publice de specialitate si duce la indeplinire hotaririle Consiliului Local. Intre Consiliul Local si Institutia Primar nu exista relatii de subordonare ci de colaborare.

 • III. Toti consilierii locali sunt egali in drepturi si obligatii, functiile care ii diferentiaza au valente pur administrative si nu creaza avantaje decizionale ori patrimoniale celor care le detin

1. CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

 • 1.1 In termen de cel mult 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor ,prin ordin al prefectului ,consilierii declarati alesi ,sunt convocati la sedinta de constituire a consiliului local Consiliul local Galati are 27 de consilieri locali .Neprezentarea unui numar de macar 2/3 dintre acestia , atrage obligatia prefectului pentru o noua convocare ,peste trei zile .In caz de nou esec ,convocarea se repeta ,tot peste trei zile si daca ,nici in acst caz ,nu se intruneste cvorumul ,prefectul ,dupa analizarea cauzelor absentelor ,fie cere supleantilor de pe lista participarea ,fie organizeaza in 30 de zile ,alegeri pentru ocuparea locurilor vacantate .

 • 1.2  Pentru consiliul local Galati ,sedinta este legal constituita ,daca participa cel putin 18 consilieri locali.

 • 1.3 Toate anunturile de convocare ,se transmit in presa si la sediile partidelor care fac parte din consiliu .Pentru independenti ,anuntul se va face la adresa acestora .

 • 1.4 De organizarea sedintelor ,raspunde secretarul consiliului (prezent intotdeauna la sedinte ),ajutat de aparatul permanent de lucru al consiliului si de secretariatul tehnic ,pus la dispozitie de executiv .

 • 1.5 La sedinta de constituire participa prefectul sau un reprezentant al acestuia si deasemeni poate participa si primarul ales chiar daca ,nu a fost realizata procedura de validare a mandatului acestuia.

 • 1.6 Conducerea sedintei este asigurata de consilierul cel mai varsnic asistat de doi dintre cei mai tineri consilieri .

 • 1.7 Consilierii prezenti ,aleg prin vot deschis,cu majoritate simpla ,o comisie de validare ,formata din 3-5 membri ( care reflecta pe cat posibil componenta politica a consiliului si functioneaza pe intreaga durata a mandatului ) in vederea validarii mandatelor de consilieri .Alegerea comisiei de validare ,corespunde Hotararii nr 1 a noului consiliu ales .

 • 1.8 Validarea mandatelor se face in ordine alfabetica,prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta .Consilierul supus validarii nu participa la vot .Rezultatul se consemneaza in Hotararea nr 2

 • 1.9 Dupa validarea a cel putin 2/3 din numarul total al consilierilor ,consiliul este legal constituit .

1.10Dupa validarea mandatelor,secretarul CL citeste juramantul si consilierii .,in ordine alfabetica ,cu mana stanga pe Biblie si Constitutie ,pronunta cuvantul JUR; ulterior ,acestia semneaza juramantul de credinta ( in doua exemplare din care unul pentru sine ) Constituirea legala a consiliului se consemneaza in Hotararea nr 3 .

 • 1.11 Refuzul depunerii juramantului atrage demisia de drept a consilierului si inlocuirea sa cu urmatorul de pe lista .Prezenta Bibliei in ceremonia depunerii juramantului nu este obligatorie ,consilierii putand opta din acest punct de vedere

 • 1.12 Sedinta de constituire a consiliului local se incheie cu alegerea presedintelui de sedinta . Acesta se alege cu votul deschis al majoritatii simple a consilierilor prezenti si poate indeplini aceasta activitate pentru cel mult trei luni ,cel mult doua mandate dar ,nesuccesive .Alegerea presedintelui de sedinta ,se consemneaza in Hotararea nr 4 .

 • 1.13 Hotararile de la 1 la 4 ,se semnmeaza de catre presedintele de varsta si de catre cei doi asistenti si se contrasemneaza de secretar .Aceste prime 4 hotarari ,au caracter constatator ,nu produc efecte juridice si nu pot forma obiectul unei actiuni in justitie .

 • 1.14 Alegerea viceprimarilor se face din randul consilierilor ,pe baza votului secret al majoritatii consilierilor prezenti ,la propunerea grupurilor de consilieri ,folosind buletine de vot si cabina de votare . Prin vot secret se intelege , votul efectuat individual atit ca decizie cit si ca procedura, ce nu poate fi aratat altei persoane inainte de introducerea in urna, sub sanctiunea anularii acestuia. Neobtinerea majoritatii voturilor ( jumatate plus unu din cei prezenti ) dupa citirea rezultatelor ,pentru fiecare viceprimar ,atrage necesitatea unui al doilea tur de scrutin , in aceleasi conditii .Pentru orasul Galati ,se aleg doi viceprimari ,pe durata mandatului , de patru ani.

 • 1.15 Pe baza de vot secret ,cu majoritate simpla ,consiliul alege o comisie de numaratoare a voturilor si un presedinte al acesteia

 • 1.16 Dupa alegerea viceprimarilor( care nu pot fi si consilieri locali in acelasi timp ),numarul total de consilieri va fi completat cu urmatorii doi consilieri supleanti de pe listele de partid si pentru care se reia procedura de validare si votare .

 • 1.17 Alegerea viceprimarilor ,a comisiei de numarare a voturilor si a consilierilor care inlocuiesc viceprimarii ,se consemneaza in hotarari ale consiliului local .

2. CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE

 • 2.1. Consiliile locale ,stabilesc si organizeaza comisii de specialitae pe principalele domenii de interes local .

 • 2.2. Numarul comisiilor ,domeniile de interes ,componenta in membri a comisiilor de specialitate ( care trebuie sa fie impara) nominalizarile membrilor ( pe grupuri politice si/sau independenti ) ,tin de vointa consiliului ,de specificul zonei ,de pregatirea profesionala a consilierilor si de necesitatea reprezentarii proportionale a grupurilor de consilieri .

 • 2.3. Un consilier poate face parte din 1-3 comisii de specialitate ,din care una singura este comisie de baza in care votul sau este deliberativ, in restul comisiilor acesta este pur consultataiv. Consilierii depun in acest sens optiunile scrise la secretarul Consiliului . Pentru activitatea in comisia de baza se va achita indemnizatia de sedinta.

 • 2.4. La nivelul consiliului local Galati functioneaza 5 comisii de specialitate ,dupa cum urmeaza :

 • a) comisia nr 1 : Buget finante ,administrarea domeniului public si privat al municipiului ,control .( 7 membrii )

 • b) comisia nr 2 : Urbanism si amenajarea teritoriului ,lucrari publice ,ecologie si protectia mediului inconjurator .( 7 membrii )

 • c) comisia nr 3 : Servicii publice ,gospodarire comunala ,comert si privatizare . ( 5 membrii )

 • d) comisia nr 4 : Activitati stintifice ,invatamant ,sanatate ,culte ,cultura tineret asistenta sociala ,sport si agreement .( 5 membrii )

 • e) comisia nr 5 : Juridica ,de administratie publica locala ,drepturi si libertati cetatenesti ,relatii cu cetatenii si apararea ordinii si linistii publice .( 3 membrii ).

 • 2.5. Alegerea fiecarui membru in comisie se face la propunerea grupurilor de consilieri, respectind proportia cu numarul de membri ai fiecarui grup ,prin votul secret al majoritatii simple a consilierilor prezenti in consiliu si cu respectarea art 2.2 si 2.3 de mai sus.

 • 2.6. Fiecare comisie isi alege din randul membrilor sai , un presedinte si un secretar prin votul deschis al majoritatii membrilor comisiei .Consilierii nu pot fi alesi presedinti ori secretari decit in comisia de baza , sub sanctiunea nulitatii deciziei. Aceste persoane nu sunt inamovibile pe perioada mandatului .

 • 2.7. Numarul si domeniul fiecarei comisii de specialitate constituita ,componenta lor ca si numele persoanelor presedintilor si secretarilor ,se consemneaza in hotarari ale consiliului local .

 • 2.8. Comisiile lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor si iau hotarari cu majoritatea membrilor prezenti .

 • 2.9. Comisiile beneficiaza in activitatea lor, de prezenta unei persoane specializate din partea executivului ,care asigura legatura cu acesta si cu secretarul consiliului.

3. CONSTITUIREA ALTOR COMISII DE LUCRU ALE CONSILIULUI LOCAL

 • 3.1. Consiliul local poate infiinta (hotari) ,in afara comisiilor de specialitate si alte comisii de lucru ,cu caracter temporar sau permanent ( pe durata mandatului ) .

 • 3.2. Scopul infiintarii acestor comisii are in vedere ,aspecte ce pot tine de asigurarea functionalitatii consiliului ,a clarificarii unor reclamatii /cereri venite din partea unor consilieri ,cetateni ,institutii, situatii de urgenta ,evenimente deosebite etc.

 • 3.3. Cu ocazia stabilirii componentei comisiilor ,consiliul ,va evidentia si care este mandatul acestor comisii ,termenul de realizare a obiectivului ,responsabilitati , plafon de cheltuieli ,daca este cazul ,persoanele care vor conduce comisiile etc

 • 3.4. In exercitarea mandatului ,comisiile sunt protejate de lege

 • 3.5. La randul lor ,comisiile de specialiate ,pot infiinta subcomisii de lucru pentru clarificarea unor aspecte ce tin de realizarea atributiunilor proprii sau stabilite de consiliu.

4. CONSTITUIREA APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI

 • 4.1. In conditiile legii ,consiliile locale infiinteaza aparate permanente de lucru ,aflate in subordinea lor si formate din 1-2 persoane din care ,unul este jurist si al doilea ,de preferinta absolvent de studii de administratie publica .Principala atributiune a acestui aparat ,este de a sprijini consiliul ,consilierii si secretarul consiliului in desfasurarea activitatilor specifice.

 • 4.2. Organigrama ,statul de functii ,atributiunile si regulamentul de functionare se aproba in consiliu .Aparatul ,este coordonat de secretarul consiliului si subordonat consiliului .Juristul din aparatul permanent ,inlocuieste secretarul consiliului in caz de necessitate .

 • 4.3. Angajarea personalului ,care este platit de la bugetul local si nu este subordonat executivului ( nu sunt functionari publici ) , se face pe baza de concurs si cu contract de munca .

 • 4.4. Aparatul permanent ,prin persoana juristului ,apara drepturile consiliului local in instante si acolo unde se impune ,poate cere angajarea unor aparatori externi ,cu aprobarea consiliului si cu plata de la buget .

5 . CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL SI A COMISIILOR DE SPECIALITATE

 • 5.1. Consiliul local se intruneste cel putin o data pe luna .

 • 5.2. Lunar ,primarul va convoca consiliul in sedinte ordinare .

 • 5.3. Convocarea in sedinte ordinare, se face in scris fiecarui consilier si cuprinde : data ,ora ,locul desfasurarii sedintei si ordinea de zi ;convocarea va precede sedinta cu cel putin 5 zile calendaristice si va fi facuta publica si prin mass media .De asigurarea acestei proceduri ,raspunde secretarul consiliului, cu avizul primarului privind cheltuielile aferente necesare.

 • 5.4. Consiliul local poate fi convocat si in sedinte extraordinare ,de catre primar sau de catre cel putin 1/3 din totalul consilierilor ( 9 consilieri ) cu respectarea procedurii de avizare in comisii, pe baza de tabel de semnaturi (depuse la secretar )cu respectarea punctului 5.3 si cu cel putin 3 zile calendaristice inainte de data sedintei .Sedintele extraordinare se convoaca doar atunci cind tema adusa in dezbatere a fost omisa din ordinea de zi a sedintei ordinare precedente sau nu suporta aminare , pina la data desfasurarii adunarii lunare ordinare urmatoare, conf. Art 5.1.

 • 5.5. Continutul sedintelor extraordinare convocate de consilieri , au in vedere valorificarea unor solicitari in numele grupurilor politice din consiliu .

 • 5.6. In cazul sedintelor extraordinare convocate de consilieri ,ordinea de zi propusa de acestia ,va fi facuta publica cetatenilor prin mass media iar consilierilor si primarului prin invitatie scrisa ,toate prin grija secretarului .

 • 5.7. In caz de forta majora si de maxima urgenta,pentru rezolvarea intereselor locuitorilor orasului ,convocarea consiliului local se poate face de indata ,adica intr-un termen imediat si prin anuntarea consilierilor folosind orice mijloace .

 • 5.8. Convocarea sedintelor de comisii de specialitae se face de catre persoana presedintelui ,cu cel putin 3 zile inainte de data sedintei .

 • 5.9. Comisiile se intrunesc cel putin de doua ori pe luna

 • 5.10. Daca se convine asa ,comisiile pot functiona si in baza unui calendar prestabilit privitor la data ,ora si locul de intalnire .

 • 6. PREGATIREA SEDINTELOR DE CONSILIU SI DE COMISII SECRETARIATUL TEHNIC

  • 6.1. De pregatirea sedintelor de consiliu si de comisii , raspunde secretarul consiliului ,ajutat de aparatul permanent de lucru al consiliului si de serviciul specializat din cadrul executivului .

  • 6.2. In pregatire sedintelor de consiliu local se vor avea in vedere urmatoarele : consilierii locali au fost informati in scris asupra datei ,locului si a ordinei de zi a sedintei ; primarul a fost informat asupra acelorasi lucruri in cazul sedintelor extraordinare convocate de consilieri ; anuntul a fost facut si catre institutia prefectului ; anuntul se incadreaza in termenele prevazute de lege ; la sedinta participa personalul desemnat sa asigure secretariatul tehnic si acestea ,are asigurate mijloacele tehnice necesare ( tehnica de inregistrare ,statie de microfoane ,registru de stenografiere ) ; consilierii care lipsesc motivati au depus solicitarile legale iar primarul in cazul in care nu este disponibil a nominalizat un reprezentant ; sala de sedinte este astfel organizata incat sa se asigure un loc dinstinct atat pentru primar in stinga presedintelui de sedinta iar pentru secretarul Consiliului, in dreapta acestuia, iar pentru prefect ( sau reprezentantul acestuia)in sala de sedinte ; punctele cuprinse in ordinea de zi ,sunt insotite de documentele legale si sunt convocate si persoanele care sunt nominalizate in documente ca initiatori , referenti de specialitate sau reprezentanti legali ai institutiilor de care se face vorbire ; de asemeni sunt prezente persoanele nominalizate cu ocazia unor sedinte precedente pentru a da raspunsuri in plen ; tot cu ocazia sedintelor in plen , va fi asigurat registrul proceselor verbale al sedintei anterioare , registrul de evidenta al solicitarilor/petitiilor consilierilor si registrul de interese .Pentru situatiile in care se impune aplicarea procedurilor de vot secret ,vor fi asigurate conditiile necesare .Reprezentantul aparatului permanent de lucru al consiliului va fi de asemeni prezent .,

  • 6.3. In afara de situatiile temeinic justificate , materialele care intra in dezbatere ,vor respecta criteriul cronologic de realizare .

  • 6.4. Pentru sedintele ordinare ,proiectele de hotarari fara raport de specialitate si aviz de fond al comisiilor ,nu pot intra in dezbaterea consiliului .

  • 6.5. Avizele comisiilor de fond ,nu pot fi inlocuite cu avizele altor comisii .

  • 6.6. Pentru sedintele de comisii ,proiectele de hotarari sau alte materiale sub forma de cereri ,rapoarte , analize etc , vor fi insotite deasemeni de rapoarte de specialitate si ,dupa caz ,vor fi sustinute de persoanele desemnate din executiv .Exceptie de la aceasta regula ,pot face doar analizele pregatitoare ,situatiile inedite sau de urgenta .

 • 7. CONDUCEREA SEDINTELOR DE CONSILIU SI DE COMISII . ATRIBUTIUNI ALE PRESEDINTILOR DE CONSILIU ,DE COMISIE SI ALE SECRETARILOR COMISIILOR

  • 7.1. Presedintele ales al sedintelor de consiliu ,are ca principala sarcina ,conducerea sedintelor ,in acord cu prevederile legii si al prezentului regulament, in respect fata de toti participantii la intalnire si liber de orice partizanat ,politic sau de alta natura..In plus :

  • 7.2. Se asigura ca ,au fost respectate procedurile de convocare a sedintei , ca proiectele si punctele din ordinea de zi sunt concorde cu legea si indeplinesc cumulativ conditiile de a fi incluse pe ordinea de zi ,ca este asigurata prezenta in sala atat a consilierilor cat si a celorlalte persoane necesare in dezbatere si ca in general sunt asigurate conditiile tehnice si organizatorice unei bune desfasurari a sedintei .

  • 7.3. Asigura la inceputul sedintei , un spatiu de timp necesar expunerii de catre cetateni a unor probleme deosebite ,in limita a max 3 minute de vorbitor ,cu conditia ca , solicitantul sa faca dovada ca ,probleme ridicata ( daca este o cerere ) este cunoscuta deja de executiv .

  • 7.4. Supune votului consiliuli local ,procesul verbal al sedintei precedente si permite corectarea acestuia daca se demonstreaza aceasta necessitate ; supune votului ordinea de zi a sedintei ,asa cum a fost ea anuntata ;completarea acesteia este permisa doar pentru probleme urgente ; supune votului fiecare punct al ordinii de zi ,dupa dezbateri si dupa ce au fost lamurite toate aspectele ridicate ; se supune votului forma initiala a proiectului de hotarire iar apoi, amendamentele la proiectele de hotarari , in ordinea ridicarii lor ,sub rezerva ca ,initiatorul ,este de accord cu modificarile propuse; se ingrijeste ca ,asupra unui aspect lamurit prin vot,in aceeasi sedinta ,sa nu se mai intervina ; asigura timp pentru consultatii ,daca este cerut de catre grupurile de consilieri sau pauze si prin votul consiliului ,poate cere scoaterea sau amanarea unor proiecte de hotarari din ordinea de zi daca se impune ; se asigura de asemeni ca ,in cadrul fiecarei sedinte , exista pe ordinea de zi ,un punct afectat cererilor ,interpelarilor , diverselor sau declaratiilor politice si ia masuri ca acest punct , sa se desfasoare in bune conditiuni .

  • 7.5. Asigura conditiile necesare ca ,primarul ,reprezentanti din cadrul executivului sau alti invitati la sedinta ,sa poata raspunde cererilor formulate sau sa intervina in lamurirea unor aspecte ce tin de subiectul in discutie .

  • 7.6. Cu avizul presedintelui ,reprezentantul guvernului in teritoriu , poate deasemeni interveni in clarificarea unor probleme ridicate ,sau ,in realizarea unor recomandari .

  • 7.7. La sedintele de consiliu ,pot participa si lua cuvantul cu acceptul presedintelui ,reprezentanti ai guvernului ,ai consiliului judetului ,parlamentului etc fara drept de vot

  • 7.8. Presedintele de sedinta ,se va asigura permanent ca ,este asigurat cvorumul in sala si ca ,procedura de vot ,tipul de vot si majoritatea ceruta de lege este asigurata .

  • 7.9. Atat consilierii locali cat si oricare alt vorbitor ,sunt obligati ca in cuvantul lor, sa se refere exclusiv la subiectul in discutie .

  • 7.10. Pe timpul dezbaterii ,poate cere limitarea timpului cuvantului vorbitorilor si dupa caz ,sistarea dezbaterilor

  • 7.11. Pe toata durata sedintei ,presedintele va asigura ordinea in sala ,iar in cazuri extreme poata apela inclusiv la forta publica ,care va fi asigurata la sedinte prin grija executivului Pentru cazuri deosebite ,poate cere suspendarea sedintei .

  • 7.12. Asigura dreptul fiecarui consilier ,primarului sau unui alt invitat la sedinta sa intervina ,daca numele acestuia a fost pronuntat sau s-a facut o referire asupra lui de catre un antevorbitor .

  • 7.13. Dupa fiecare procedura de vot ,anunta rezultatul acestuia .Daca un consilier care a votat intr-un anume fel doreste ca votul sau sa fie consemnat ca atare in procesul verbal ,presedintele va asigura acest lucru .

  • 7.14. Presedintele de sedinta semneaza impreuna cu secretarul consiliului ,hotararile luate in cadrul sedintei .si procesul verbal al acesteia Daca ,consilierul ales ca presedinte , lipseste sau refuza sa semneze ,hotararea consiliului se semneaza de 3-5 consilieri

  • 7.15. Rotatia (schimbarea ) presedintelui de sedinta din functie se face din initiativa acestuia, la propunerea a 1/3 din consilieri cu votul majoritatii simple sau prin consens .

  • 7.16. Presedintele de sedinta indeplineste si alte atributiuni stabilite de lege sau de catre consiliu.

  • 7.17. Presedintii comisiilor de specialitate ,conduc si reprezinta comisiile in rapoartele acestora cu consiliul ,celelalte comisii sau alte institutii .

  • 7.18. Convoaca sedintele de comisii si propune ordinea de zi a acestora .

  • 7.19. Propune comisiei realizarea de solicitari /informari catre executiv(primar ),catre alte comisii sau institutii subordonate consiliului sau cu care acesta se afla in relatii de colaborare .

7.20.Organizeaza modul de lucru in comisii si realizarea avizelor

 • 7.21. Participa si propune comisiei ,stabilirea de prioritati de lucru ,programe si actiuni specifice

 • 7.22. Asigura participarea tuturor membrilor comisiei la bunul mers al acesteia si la realizarea obiectivelor propuse ,in mod echidistant

 • 7.23. Ia masuri pentru realizarea proceselor verbale ale sedintei

 • 7.24. Asigura participarea publicului la sedintele deschise

 • 7.25. Solicita participarea unor invitati la sedinte ,atunci cand este necesar ,prin anuntarea in scris a acestora si mijlocirea secretarului consiliului local. Solicitarile .vor fi in prealabil aprobate de comisie iar prin grija secretarului consiliului ,va fi informata si persoana primarului asupra cererii .

 • 7.26. Sustine in sedintele de consiliu avizul comisiei .

 • 7.27. Anunta rezultatul votarii in comisie

7.28.Informeaza consiliu asupra oricaror probleme aparute in comisie de natura sa perturbe bunul mers al activitatii acesteia

7.29. Indeplineste si alte atributiuni prevazute de lege sau stabilite de consiliu 7.30.Secretarul comisiei de specialiate efectueaza apelul nominal si tine evidenta prezentei la sedinte a membrilor comisiei

 • 7.31. Urmareste modul de realizare a ordinii de zi

 • 7.32. Intocmeste avizele conform cu rezultatul votului, fiind singurul ce poate completa cu observatii (la solicitarea membrilor ) procesul verbal.

 • 7.33. Realizeaza si alte atributiuni stabilite de comisie ,consiliu sau reglementarile legale

8. PREZENTA LA SEDINTE

 • 8.1. Potrivit prevederilor legale , pe durata mandatului , consilierii nu beneficiaza de vacanta sau concedii .

 • 8.2. Prezenta consilierilor la sedintele de consiliu si comisii ,este obligatorie.

 • 8.3. Consilierul care nu poate lua parte la sedinta ,este obligat sa transmita acest lucru presedintelui de sedinta ,primarului sau secretarului consiliului .Se au in vedere cazurile de boala sau delegatii in interesul serviciului pentru motivarea absentelor .

 • 8.4. Consilierii care chiar si in aceste conditii au cumulate doua luni consecutive de absente ,vor face obiectul unei informari in plen a consiliului .

 • 8.5. In situatia in care ,se absenteaza nemotivat ,cel putin doua sedinte ,cu votul majoritatii consiliului ,comisia juridica , va proceda la analizarea cauzelor absentelor si va informa consiliu pentru a se dispune masuri sanctionatorii .

 • 8.6. Daca un consilier ,absenteaza nemotivat trei sedinte ordinare consecutive ,cu votul a 2/3 din numarul total al consilierilor si pe baza rezultatelor analizei comisiei juridice , consiliul poate cere incetarea mandatului de consilier .

 • 8.7. Pentru cazuri de boala si de imposibilitatea exercitarii mandatului pentru perioade mai mari de 6 luni ,mandatul consilierului poate inceta in conditiile legii .

 • 8.8. Fac exceptie de la articolul 8.7. situatiile in care ,persoana consilierului se afla sub un mandat special ,intr-o misiune oficiala ,la solicitarea guvernului a parlamentului sau a consilului .

 • 8.9. Indiferent de motivul absentei ,lipsa de la sedintele de consiliu sau comisie , atrage neplata indemnizatiei pentru sedinta respective .In luarea acestei decizii se va tine cont si de numarul efectiv de sedinte ordinare si de comisii realizate in luna ,comparativ cu prevederile legii 393 /2004

8.10.Secretarul consiliului local este obligat sa participle la sedintele de consiliu .De asemeni ,secretariatul tehnic si reprezentantul aparatului permanent de lucru al consiliului . Secretarul poate fi inlocuit in caz de nevoie de reprezentantul aparatului permanent ,daca ,printr-un ordin al prefectului nu s-a stabilit altfel .

 • 8.11. Primarul , participa de drept la sedinte si are dreptul sa intervina in oricare din problemele aflate in dezbatere .In caz de necessitate , primarul absent ,poate delega o persoana din executiv pentru a-i tine locul ( mai putin persoana secretarului consiliului )

 • 8.12. La sedintele consiliului participa de regula si prefectul sau un reprezentant al acestuia . Ca si primarul ,aceste are un loc dinstinct in sala de sedinta .

 • 8.13. In mod obligatoriu ,initiatorii proiectelor de hotarari vor fi prezenti

 • 8.14. Personalul din aparatul executiv al primariei care este implicat in sustinerea proiectelor de hotarari este obligat sa participle la sedintele de consiliu si de comisie .Reprezentantii institutiilor sau operatorilor economici subordonati consiliului ,vor fi prezenti la sedinte daca, pe ordinea de zi sint incluse puncte care se refera la activitatea acestora , sau ,sunt asteptati cu raspunsuri la solicitari efectuate intr-o sedinta precedenta .Viceprimarii vor participa deasemeni la sdinte daca ,printr-o dispozitie a primarului nu s-a stabilit altfel .

 • 8.15. Reprezentanti ai guvernului ,ai parlamentului ,ministerelor ,consiliului judetean pot participa la sedintele de consiliu si pot cere cuvantul fara sa aibe drept de vot

 • 8.16. In sala de sedinta ,in limita locurilor disponibile participa presa ,alte institutii de media ,cetateni .

 • 8.17. Dca sedinta este inchisa ,in conditiile legii ,la sedinte vor participa doar consilierii ,secretarul ,secretariatul tehnic si primarul .

9. ORDINEA DE ZI ASEDINTELOR DE CONSILIU SI COMISII

 • 9.1. De regula ,ordinea de zi cuprinde proiecte de hotarari al caror continut fac referire la aspecte ce tin de buna functionare curenta sau generala a administratiei publice locale in limita prerogativelor legale si care decurg din valorificarea obligatiiloir ,atributiunilor si resonsabilitatilor impuse prin acte normative sau de interese ale comunitatii .

 • 9.2. In afara proiectelor de hotarari , in ordinea de zi ,sunt sau pot fi cuprinse si rapoarte ale comisiilor de specialitate sau a altor comisii de lucru ,rapoarte sau informari din partea primarului ,ale institutiilor sau operatorilor economici subordonati ,ale altor institutii din municipiu sau din tara .

 • 9.3. De asemeni , se va rezerva timpul necesar pentru : interventii din partea cetatenilor ( la inceputul sedintei ) ,aprobarea procesului verbal al sedintei precedente , un punct special afferent interpelarilor ,cererilor si declaratiilor politice din partea consilierilor si un punct de diverse .Acest punct al diverselor , va cuprinde in general ,aspecte legate de functionarea consiliului , relatii cu alte institutii ,ceremonii,decernari de premii etc .Doar in cazuri cu totul exceptionale, la punctual de diverse ,se vor introduce proiecte de hotarari si a caror rezolvare este de mare urgenta si necessitate .

 • 9.4. Atunci cand ordinea de zi sau durata sedintelor este mare , prin grija presedintelui se vor lua si pauze

 • 9.5. In cazul sedintelor ordinare ,ordinea de zi este stabilita de primar .Proiectele de hotarari aflate in lista ,vor fi insotite de o expunere de motive din partea initiatorului , raport de specialitate insusit si de primar din partea compartimentului de specialitate ,avizul de legalitate din partea secretarului consiliului si avizul ( pozitiv sau negativ ) din partea comisiei de fond . Daca secretarul consiliului nu isi insuseste ca legalitate proiectul initiat ,poate sa nu il semneze ,dar va informa consiliul in plen asupra motivelor refuzului .Este obligatorie , respectarea principiului cronologic in introducerea proiectelor de hotarari pe ordinea de zi ,adica , in proiecte de acelasi fel , care respecta conditiile legale ,prevaleaza data depunerii ( solicitarii )

 • 9.6. Pentru sedintele extraordinare convocate de primar ,se va respecta aceeasi metodologie ca la punctual 9.5. In cazul sedintelor extraordinare convocate de consilieri ,poate lipsi raportul de specialitate ,dar ,cu ocazia transmiterii ,va fi realizat prin grija executivului

 • 9.7. Daca initiativele consilierilor sau ale cetatenilor ,privitor la unele proiecete de hotarari, nu au primit din partea executivului raport de specialitate in termenul legal de 30 de zile,sau ,desi au primit ,nu sunt introduse in ordinea de zi a sedintelor ordinare , cu aprobarea consiliului ,vor fi introduse si dezbatute in sedintele extraordinare de consiliu,convocate de primar sau de consiliu .

 • 9.8. In cazul sedintelor de indata , cand ordinea de zi va cuprinde probleme de forta majora si de maxima importanta pentru rezolvarea intereselor cetatenilor , proiectele de hotarari vor putea cuprinde doar expunerea de motive din partea initiatorului ,urmand ca ,ulterior sa fie realizate si celelalte cerinte ale legii .

 • 9.9. In ordinea de zi a sedintelor consiliu ,anual , vor fi prezentate rapoarte de activitate ale tuturor institutiilor si operatoriloe economici subordonati municipalitatii .Primarul va prezenta tot anual ,un raport privind situatia economica si sociala a orasului .Institutiile si organizatiile bugetare dar nesubordonate consiliului local , la solicitarea consuiliului , in baza legii accesului liber la informatiile publice ,pot fi solicitate sa prezinte informari asupra unor aspecte de interes pentru comunitate .

 • 10. SUSTINEREA DEZBATEREA SI MODIFICAREA  PROIECTELOR DE

HOTARARI IN CONSILIU SI COMISII .

 • 10.1. De regula sustinereea proiectelor de hotarari se face da catre initiatorul proiectului .

 • 10.2. Initiatorul proiectului este obligat sa raspunda intrebarilor formulate de catre consilieri sau ,dupa caz ,de catre primar .

 • 10.3. La initiativa presedintelui sau a oricarui consilier , reprezentantii compartimentelor de specialiate care au formulat rapoartele de specialitate ,sunt de asemeni obligati sa raspunda intrebarilor , sau sa aduca lamuriri asupra aspectelor ridicate

 • 10.4. Daca raspunsurile nu lamuresc problemele ridicate ,cu votul consiliului, proiectul va fi trimis spre reanalizare .

 • 10.5. Un proiect de hotarare nu poate fi aprobat sub rezerva ca ,aspectele ridicate vor fi lamurite ulterior .

 • 10.6. Presedintii comisiilor de specialitate care au formulat avize ,indifferent daca sunt pozitive sau negative , trebuie sa -si sustina avizul in plen .

 • 10.7. Secretarul consiliului ,isi va motiva dupa caz , avizul ( pozitiv sau negativ ) de legaliate emis .

 • 10.8. Faptul ca un proiect are aviz negativ de la comisie sau de la compartimentul de specialitate ,nu constituie un motiv de a nu fi dezbatut si aprobat .La fel in ce priveste avizul de legalitate de la secretar .Obligatorie este insa cunoasterea acestor avize si motivarea lor in plen .

 • 10.9. Consiliul local ,consilierii sau oricare alt participant la sedinte ,nu pot fi intimidati sau amenintati in legatura cu votul pe care il dau sau ,cu punctele de vedere sustinute ,sub amenintarea aplicarii prevederilor legale .

 • 10.10. Proiectele de hotarari se sustin in ordinea in care au fost votate in ordinea de zi

 • 10.11. In cadrul aceleiasi sedinte ,nu se poate reveni asupra unui subiect (hotarare ) care a fost votat(a)

 • 10.12. Daca in cursul dezbaterii ,apare necesitatea modificarii in tot sau in parte ,a unui proiect ,este obligatoriu acceptul initiatorului .Initiatorul are dreptul de a-si retrage proiectul suspus dezbaterii daca considera ca ,modificarile propuse nu il mai reprezinta

 • 10.13. In situatia in care ,modificarile propuse in dezbatere ,au caracter de fond sau determina nesesitatea unei noi analize mai amanuntite ,cu posibile noi implicatii in viitor , proiectul va fi transmis spre o noua analiza .

 • 10.14. Daca numele unui consilier a fost folosit de catre o alta persoana in cursul dezbaterilor ,acesta ,are dreptul de a raspunde .Prin lege ,primarul are dreptul de a interveni asupra oricarui subiect in discutie ,dar respectand ordinea stabilita prin regulament

 • 10.15. Consilierii inscrisi la cuvant , vor interveni in discutie ,in ordinea in care s-au inscris la cuvant

 • 10.16. Daca un consilier a luat cuvantul intr-o anume problema ,nu mai poate interveni decat daca , numele sau a fost folosit de catre un alt vorbitor intr-o problema personala

 • 10.17. Daca intr-o anume problema s-au facut mai multe propuneri ,ele vor fi supuse votului in ordinea in care au fost ridicate ; acceptarea prin vot a unei propuneri , inchide lista .

 • 10.18. Atat durata interventiei unui consilier cat si durata dezbaterilor asupra unui proiect de hotarare ,poate fi limitata prin interventia presedintelui .Sistarea discutilor va fi intotdeauna aprobata prin vot .

 • 10.19. Persoanele nominalizate la punctual 8.15. pot lua de asemeni cuvantul ,in ordine , pentru a sublinia anumite aspecte aflate in discutie ,dar ,nu pot impune aprobarea punctelor lor de vedere si nici nu participa la vot.

 • 10.20. Consilierii ,primarul si ceilalti invitati ,nu pot lua cuvantul in nici o problema decat cu invitarea de catre presedinte .Este interzisa comunicarea altfel decat prin persoana presedintelui .

 • 10.21. Nu poate lua parte la deliberare si la aprobarea proiectului de hotarare , consilierul care ,fie personal ,fie prin sot ,sotie ,afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv ,are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor Hotararile luate cu incalcarea acestui articol sunt nule de drept .Nulitatea se constata de catre instanta de contencios administrative , la actiunea oricarei persoane interesate .

 • 10.22. In cazul comisiilor , proiectele de hotarari ( care vor fi insotite de expunerea de motive si de raportul de specialitate dupa caz ) sunt sustinute fie de catre presedintele de comisie ( sau de un membru al comisiei desemnat de presedinte ) fie de un reprezentant al initiatorului

 • 10.23. Toti membrii comisiei au dreptul de a-si face publica parerea in legatura cu problema dezbatuta .Avizul emis de catre comisie va cuprinde si punctele de vedere ( amendamentele ) membrilor comisiei care s-au impotrivit , in afara de amendamentele commune asumate prin votul majoritatii ,daca acestea exista .

 • 10.24. Comisia poate refuza dezbaterea unui proiect daca ,acesta nu este sustinut ,sau daca lipsesc informatiile cerute

 • 10.25. Solicitarea de informatii suplimentare de catre comisie , atunci cand este cazul ,este un drept al comisiei sau al consilierului .

 • 10.26. In comisie ,punctele de vedere ale consilierilor ,vor fi intotdeauna sustinute prin semnaturi,mai putin cazul votului secret ,daca, de comun accord se stabileste astfel sau este vorba de o persoana .

11. PROCEDURI DE VOT

 • 11.1. Votul consilierilor este individual si poate fi deschis ,deschis prin apel nominal sau secret

 • 11.2. Consiliul local stabileste ,la propunerea presedintelui de sedinta sau a unui grup de consilieri ,ce modalitate de vot se va folosi ,daca nu se dispune altfel prin lege sau regulament

 • 11.3. Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii .

 • 11.4. Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator : presedintele explica obiectul votarii si sensul cuvintelor “pentru” si “contra “ .Secretarul unitatii administrative teritoriale ,va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier ,in ordine alfabetica .Consilierul nominalizat se ridica si pronunta cuvantul “pentru” sau “contra “ in functie de optiunea sa .Dupa epuizarea listei , votul se repeta prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur Abtinerile se contabilizeaza la voturile contra .

 • 11.5. Pentru exercitarea votului secret se utilizeaza buletine de vot .Redactarea buletinelor de vot va fi clara si fara echivoc si se va folosi pentru exprimarea optiunii cuvintele “da” sau “nu” .Buletinele se introduc in urna de vot La numaratoare ,nu se iau in calcul ,buletinele care nu au clara optiunea sau la care s-au folosit ambele cuvinte de mai sus .

 • 11.6. Dca in sala de sedinte nu este intrunit cvorumul legal ,presdintele amana votarea pana la indeplinirea acestuia .

 • 11.7. Consilierii au dreptul de a se consemna in procesul verbal ,in mod expres, modul in care au votat ,iar secretarul va duce la indeplinire acest lucru

 • 11.8. In exercitarea atributiunilor ce-I revin ,consiliul local adopta hotarari ,cu votul majoritatii membrilor prezenti ,in afara de cazul in care legea sau regulamentul dispun altfel .

 • 11.9. Hotararile privind contractarea de imprumuturi ,in conditiile legii ,administrarea domeniului public si privat al orasului ,participarea la programe de dezvoltare judetene ,regionale, zonala sau de cooperare transfontaliera ,organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatii si amenajarea teritoriului ,precum si cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice ,cu organizatii neguvernamentale ,cu persoane juridice romane sau straine se adopta cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie ,in cazul orasului Galati , cu 18 voturi pentru .

 • 11.10. Hotararile privind bugetul local ,precum si cele prin care se stabilesc taxe si impozite locale se adopta cu votul majoritatii consilierilor in functie ,in cazul consiliului local Galati ,cu 14 voturi pentru .

 • 11.11. Hotararile privind persoanele ,se vor realiza intotdeauna prin vot secret Daca nu se dispune altfel prin lege sau regulament , hotararile se vor adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti .

12. ACCESUL PUBLICULUI,A INVITATILOR ,APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI SI A PRESEI LA SEDINTE

 • 12.1. De regula ,sedintele de consiliu ,sunt publice . Daca ,in ordinea de zi sunt prezente aspecte ce tin de continutul punctelor 11.9 si 11.10 ,sedintele sunt obligatoriu publice .Cu votul majoritatii consilierilor prezenti , sedintele de consiliu se pot desfasura si cu usile inchise ,ca exceptie .

 • 12.2. La sedintele de consiliu local ,in afara de participantii de drept , reprezentantii serviciilor de specialitate din executiv sau ai serviciilor/institutiilor publice subordonati convocati , invitati ,mai pot participa reprezentantii presei si cetatenii orasului ,in limita locurilor disponibile .

 • 12.3. De asigurarea ordinii in sala de sedinte ,raspunde presedintele sedintei ,ajutat de personalul tehnic si de reprezentantii organelor de ordine ( forta publica ) si a caror prezenta in vecinatatea salii este obligatorie ,prin grija primarului .

 • 12.4. Daca cauza dezordinii este generata de un consilier local ,masurile pe care le poate lua presedintele sunt cele de la cap 28 ; daca dezordinea provine din alte cauze , presedintele poate cere evacuarea din sala de sedinte a acelei (acelor) persoane, interventia fortei publice sau in caz extrem ,suspendarea sedintei pentru o alta data .Asigurarea ordinii pe timpul sedintelor ,este obligatorie .

 • 12.5. Pentru buna informare a cetatenilor ,sedintele de consiliu pot fi televizate in tot sau in parte .Orice ingradire a presei (in legatura cu informarea cetatenilor referitor le sedintele de consiliu) ,este interzisa, daca nu exista alte fapte de natura a motiva aceasta restrictie .Asigurarea de facilitati pentru un anume organism de presa , in detrimentul celorlalti ,este de asemeni interzisa .Din acest punct de vedere ,orice colaborare cu caracter oneros ,intre consiliu local si un organ de presa , a carei obiect il reprezinta informarea cetatenilor asupra sedintelor de consiliu , se va face doar pe baza de contract si licitatie publica,in conditiile legii .

13. INTERVENTII ALE CETATENILOR IN CADRUL SEDINTELOR

 • 13.1 Practica consiliului local Galati ,stabileste ca , la inceputul sedintei ,inainte de citirea ordinii de zi ,este alocat un spatiu de timp la dispozitia cetatenilor sau pentru activitati cu caracter ceremonios ,cultural etc ,sustinut de reprezentantii unor institutii.

 • 13.2 In legatura cu interventia cetatenilor , se au in vedere ,reclamatii ,cereri ,petitii declaratii si care vor fi insotite de un material scris ce se va depune ulterior la secretariat .Se cere ca ,obiectul acestor interventii sa fie deja cunoscut executivului daca , interventia este la latitudinea executivului ca rezolvare .

 • 13.3 Timpul alocat fiecarui cetatean ,nu va depasi 3 minute si numarul de interventii la o sedinta nu va fi mai mare de 3-5 petitionari .Adresarea catre consilui se va face intotdeauna de la tribuna special amenajata .

 • 13.4 Este interzisa orice interventie care nu respecta modul protocolar de exprimare sau se realizeaza intr-o maniera ce a-r adduce o jignire sau un prejudiciu unei terte persoane .

 • 13.5 Consilierii sau primarul ,au dreptul sa ceara raspunsuri din partea executivului sau a petitionarului care pot lamuri faptele prerzentate .

 • 13.6 Daca asupra problemei ridicate s-a stabilit si un termen de rezolvare , aceasta se noteaza in registrul special al sedintei si prin grija secretarului ,se va face cunoscut consiliului ,la termen ,modul de solutionare .

14. INTERVENTII ,INTERPELARI ,CERERI ,DECLARATII IN CADRUL CONSILIULUI

 • 14.1 In cadrul fiecarei sedinte ,pe ordinea de zi ,va exista un punct rezervat interventiilor ,interpelarilor ,cererilor sau unor scurte declaratii politice din partea consilierilor locali .Continutul acestui punct ,este la dispozitia consilierilor si nu trebuie sa fie anuntat din timp ,sau sa fie insotit de alte documente ,daca ,consilierul nu doreste acest lucru .

 • 14.2 In interventia sa ,consilierul va aduce in discutie un fapt cunoscut , legat de functionarea consiliului , comisiilor , a regulamentului sau a oricarui alt aspect care prezinta interes pentru comunitate .Deasemeni se poate referi la o propunere cu caracter de noutate ,poate sa formuleze o cerere sau sa solicite o explicatie in legatura cu o persoana , un fapt ,o institutie etc ,in numele sau sau in numele altor persoane ,daca aceasta are legatura cu functionarea si atributiunile consiliului local .

 • 14.3 Indiferent de natura interventiei , modul protocolar si politicos de adresare este obligatoriu .Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii din partea oricarui participant sau invitat la sedintele de consiliu .

 • 14.4 Daca asupra cererii formulate nu se poate raspunde imediat de catre primar sau de un reprezentant din executiv si natura cererii raspunde atributiunilor acestora , prin grija secretarului ,se vor nota in registrul special atat cererea cat si termenul de raspuns ( care poate fi 20 de zile sau proxima sedinta ) pentru urmarire .

 • 14.5 Ca regula ,orice interventie sau declaratie nu poate excede cadrului de autoritate al autoritatii locale .

15. .ADUCEREA LA CUNOSTINTA PUBLICA A HOTARARILOR CONSILIULUI LOCAL . VALIDAREA HOTARARILOR

 • 15.1 Secretarul va comunica hotararile consiliului local primarului si prefectului ,de indata ,dar nu mai tarziu de 3 zile de la data adoptarii .

 • 15.2 Comunicarea insotita de eventualele obiectii cu privire la legalitate ,se face in scris de catre secretar si va fi inregistrata intr-un registru special destinat acestui scop .

 • 15.3 Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii si produc efecte de la data aducerii lor la cunostinta publica . Hotararile individuale ,produc efecte de la data comunicarii lor persoanelor implicate .

 • 15.4 Aducerea la cunostinta publica a hotararilor cu caracter normativ ,se face in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect .

 • 15.5 Prefectul ,ca reprezentant al guvernului insarcinat cu exercitarea controlului de legalitate asupra actelor adoptate sau emise de administratia publica locala , poate ataca in instanta de contencios administrative ,in termen de 30 de zile de la comunicare ,hotararile cu caracter normativ pe care le considera ilegale . Atacarea hotararilor atrage suspendarea lor de drept pana la solutionarea in instanta .

 • 15.6 Hotararile de gestiune curenta ,exceed acestei proceduri .

 • 15.7 Prefectul poate solicita autoritatilor administratiei publice locale ,in termenul de 5 zile de la data comunicarii hotararilor de catre secretar ,reanalizarea actelor pe care le apreciaza ca ilegale ,in vederea modificarii lor sau dupa caz ,a revocarii acestora .

 • 15.8 Hotararile consiliului sunt validate de prefect dupa verificarea legalitatii acestora in termenele amintite .

16 . DUCEREA LA INDEPLINIRE A HOTARARILOR DE CONSILIU

 • 16.1. Hotararile consiliului local sunt duse la indeplinire de catre primar. Ducerea la indeplinire a acestora este obligatorie

 • 16.2. In situatia in care primarul apreciaza ca o hotarare este ilegala , in termen de 3 zile de la adoptare ,il sesizeaza pe prefect .Dupa caz, functie de decizia prefectului, poate ataca in instanta de contencios hotarirea pe care o considera ilegala

 • 16.3. Periodic ,consiliul local poate cere executivului ,informari cu privire la modul in care au fost duse la indeplinire hotararile adoptate .

 • 16.4. Pentru neindeplinirea acestei obligatii ,consiliul sau oricare consilier ,poate sesiza prefectul sau instanta de contencios administrativ .

17. ATRIBUTIUNILE CONSILIULUI LOCAL

Consiliul local are initiativa si hotaraste ,in conditiile legii ,in toate problemele de interes local ,cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta primarului si altor autoritati publice ,locale sau centrale . Consiliul local are urmatoarele atributii principale :

 • 17.1. alege din randul consilierilor viceprimarii ;stabileste ,in limitele normelor legale ,numarul de personal din aparatul propriu .

 • 17.2. aproba statutul orasului precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului .

 • 17.3. avizeaza sau aproba ,dupa caz,studii ,prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala ,de organizare si amenajare a teritoriului ,documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism ,inclusive participarea la programe de dezvoltare judeteana ,regionala ,zonala si de cooperare transfrontaliera,in conditiile legii .

 • 17.4. aproba bugetul local ,imprumuturile ,virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare ;aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar ;stabileste impozite si taxe locale ,precum si taxe speciale ,in conditiile legii ;

 • 17.5. aproba la propunerea primarului ,in conditiile legii ,organigrama ,statul de functii ,numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate ,ale institutiilor si serviciilor publice ,precum si ale regiilor autonome de interes local ;

 • 17.6. administreaza domeniul public si privat al orasului ;

 • 17.7. hotaraste darea in administrare ,concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a orasului , precum si a serviciilor publice de interes local , in conditiile legii ;

 • 17.8. hotaraste vanzarea ,concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a orasului ,in conditiile legii ;

 • 17.9. infiinteaza institutii publice ,societati comerciale si servicii publice de interes local ; urmareste ,controleaza si analizeaza activitatea acestora ;instituie ,cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege ,norme de organizare si functionare pentru institutiile si serviciile publice de interes local ;numeste si elibereaza din functie ,in conditiile legii,conducatorii serviciilor publice de interes local ,precum si pe cei ai institutiilor publice din subordinea sa ;aplica sanctiuni disciplinare ,in conditiile legii ,persoanelor pe care le-a numit ;

 • 17.10. hotaraste asupra infiintarii si reorganizarii regiilor autonome de interes local ;exercita ,in numele unitatii administrative teritoriale ,toate drepturile actionarului la societatile comerciale pe care le-a infiintat ;hotaraste asupra privatizarii acestor societati comerciale ;numeste si elibereaza din functie ,in conditiile legii ,membrii consiliilor de administartie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa ;

 • 17.11. analizeaza si aproba ,in conditiile legii ,documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor ,stabilind mijloacele materiale si financiare necesare in vederea realizarii acestora ;aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de aparare impotriva inundatiilor ,incendiilor ,dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase ;

 • 17.12.stabileste masurile necesare pentru construirea ,intretinerea si modernizarea drumurilor ,podurilor ,precum si a intregii infrastructure apartinand cailor de comunicatii de interes local ;

 • 17.13.aproba ,in limitele competentelor sale ,documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii dee interes local si asigura conditiile necesare in vederea realizarii acestora ;

 • 17.14.asigura ,potrivit competentelor sale ,conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie ,sanatate ,cultura ,tineret si sport ,apararea ordinii publice ,apararea impotriva incendiilor si protectia civila ,de sub autoritatea sa ;urmareste si controleaza activitatea acestora ;

 • 17.15.hotaraste ,in localitatile cu medici sau cu personal sanitar in numar insuficient acordarea de stimulente in natura si in bani ,precum si de alte facilitate ,potrivit legii in scopul asigurarii serviciilor medicale pentru populatie ;asemenea facilitate popt fi acordate si personalului didactic ;

 • 17.16.contribuie la organizarea de activitati stiintifice ,culturale ,artistice ,sportive si de agreement ;

 • 17.17. hotaraste cu privire la asigurarea ordinii publice ;analizeaza activitatea gardienilor publici ,politiei ,jandarmeriei ,pompierilor si a formatiunilor de protectie civila ,in conditiile legii si propune masuri de imbunatatire a activitatii acestora ;

 • 17.18.actioneaza pentru protectia si refacerea mediului inconjurator ,in scpoul cresterii calitatii vietii ; contribuie la protectia ,conservarea ,restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura , a parcurilor si rezervatiilor naturale ,in conditiile legii ;

 • 17.19.contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala ;asigura protectia drepturilor copilului ,potrivit legislatiei in vigoare ;aproba criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale ;infiinteaza si asigura functionarea unor institutii de binefacere de interse local ;

 • 17.20.      infiinteaza si organizeaza targuri ,piete ,oboare ,locuri si parcuri de distractie

,baze sportive si asigura buna functionare a acestora ;

 • 17.21.atribuie sau schimba ,in conditiile legii,denumiri de strazi ,de piete si de obiective de interes public local;

 • 17.22. confera persoanelor fizice romane sau straine ,cu merite deosebite ,titlul de cetatean de onoare al orasului ;

 • 17.23. hotaraste in conditiile legii ,cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine ,cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali ,in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni ,lucrari ,servicii sau proiecte de ineters public local ;hotaraste infratirea orasului cu unitati administrativ-teritoriale similare din alte tari ;

 • 17.24. hotaraste ,in conditiile legii ,cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate ,precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale ,in vederea promavarii unor interese commune ;

 • 17.25.      sprijina ,in conditiile legii ,activitatea cultelor religioase ;

 • 17.26.      asigura libertatea comertului si incurajeaza libera initiative ,in conditiile legii.

Consiliul local exercita si alte atributiuni stabilite de lege .

18. ATRIBUTIILE COMISIILOR DE SPECIALIATE .AVIZE

 • 18.1. Comisiile de specialitate ale consiliului local ,au initiativa ,dezbat si propun spre aprobare consiliului , in orice problema legata de acele aspecte ale atributiunilor consiliului care tine de specificul lor .

 • 18.2. Comisiile analizeaza ,dezbat si propun in ce priveste initiativele venite din partea executivului , a consiliului local ,din partea altor comisii , a unor institutii suborodonate consiliului ,neutre sau terte acestuia , sau din partea cetatenilor .Indiferent de unde vin initiativele ,ele vor fi insotite intotdeauna de un raport de specialitate din partea executivului .

 • 18.3. Comisiile dezbat si propriile lor initiative .

 • 18.4. Comisiile isi pot propune ,planuri de actiune ,proiecte sau strategii proprii , concordante cu prevederile legale sau ca urmare a unor necesitati de ordin comunitar si care vor fi facute publice consiliului si executivului ,dupa caz .

 • 18.5. Pentru realizarea mandatului ,comisiile pot cere informatii suplimentare sau , lamurirea aspectelor ridicate de initiatori ,inclusiv prezenta la discutii a initiatorului sau a unui reprezentant al sau .

 • 18.6. Comisiile lucreaza realizand ,avize la proiectele de hotarari ,recomandari , rapoarte ,propuneri sau solicitari . In realizarea mandatului ,comisiile sunt sprijinite de secretar ,de executiv si de aparatul permanent de lucru al consiliului .

 • 18.7. Comisiile de specialitate elaboreaza avize de fond pentru acele proiecte de hotarari care tin de specificul activitatii lor .Pentru restul proiectelor ,avizele sunt consultative .Lipsa unui aviz de fond ,al unei anume comisii ,nu poate fi compensat cu un aviz al unei alte comisii ,atunci cand se prezinta in consiliu .

 • 18.8. Pentru probleme ce tin de vanzare ,schimb ,concesiune sau inchiriere de terenuri in vederea edificarii unor constructii ,vor exista avize de fond concomitente de la comisia nr 1 , de la comisia nr 2 si de la comisia 5 .

 • 18.9. Referitor la proiectele de hotarari care solicita votul a 2/3 din consilierii in functie ,se recomanada ca ,proiectele sa fie cunoscute de catre toate comisiile inainte de a fi prezentate in plen .( pe baza de avize consultative )

 • 18.10. Proiectele de hotarari a caror realizare este conditionata de asigurarea unor sume de bani de la buget , vor fi avizate intai in comisiile care analizeaza oportunitatea lor si ulterior ,in comisia care asigura avizul de fond .

 • 18.11.Pentru proiectele de hotarari care se refera la aprobarea bugetului sau a executiei acestuia ,se va asigura timpul necesar dezbaterii in cel putin doua sedinte de comisie ,sau ,o sedinta de comisie si una de comisii reunite ,inainte de introducerea sa in ordinea de zi a plenului .

19. ATRIBUTIUNI ALE SECRETARULUI CONSILIULUI LOCAL

 • 19.1. Secretarul consiliului local participa obligatoriu la sedintele consiliului

19.2 efectueaza apelul nominal ,tine evidenta participarii consilierilor la sedinte si informeaza imediat presedintele de sedinta si consiliul asupra oricarei probleme cu caracter juridic ( de legalitate ) care tine de bunul mers al sedintei ,a hotararilor adoptate sau a aspectelor aflate in dezbatere ;

19.3 supravegheaza realizarea stenogramelor ,a proceselor verbale de sedinta ,tine evidenta voturilor exprimate si informeaza despre acest lucru consiliul . Gestioneaza dosarele speciale ale sedintelor ,registrul de interese , registrul cu procese verbale , registrul hotararilor de consiliu , situatia incompatibilitatilor ,a interpelarilor si a datei de raspuns pentru intrebarile la care nu s-a raspuns .

 • 19.4 informeaza consiliul despre aplicarea hotararilor aprobate .

 • 19.5 colaboraeaza cu executivul si cu aparatul permanenet al consiliului ,pentru asigurarea activitatii de secretariat , pregatirea sedintelor , a ordinii de zi si a proiectelor inscrise .

 • 19.6 asigura procedura de convocare a consilierilor ,transmiterea in mass media a acesteia , urmareste transmiterea hotararilor aprobate institutiilor si persoanelor implicate .

 • 19.7 avizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local si a dispozitiilor primarului ,asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora

 • 19.8 coordoneaza aparatul permanent de lucru al consiliului dar si alte servicii din cadrul aparatului propriu al autoritatii locale

 • 19.9 sprijina activitatea comisiilor de specialitate si asigura convocarea /invitarea in cadrul sedintelor de comisie sau consiliu a persoanelor solicitate sau implicate

 • 19.10 sprijina consilierii locali in realizarea unor initiative proprii,referitor la aspectele de legalitate ce tin de intocmirea proiectelor de hotarari .

 • 19.11 in caz de absenta de la sedintele de consiliu ,sarcinile sale vor fi preluate de coordonatorul aparatului permanent de lucru al consiliului .

 • 19.12      secretarul indeplineste si alte obligatii stabilite de lege sau de consiliu .

20. PROCEDURA INITIERII PROIECTELOR DE HOTARARI . INITIATIVA CETATENEASCA

Proiectele de hotarari pot fi propuse de primar ,consilieri ,comisiile de specialitate ale consiliului local si de cetatenii cu drept de vot daca , proiectul este sustinut prin semnaturi de cel putin 5 % din populatia cu drept de vot a municipiului Galati .Modelul listelor de sustinere este aprobat prin lege .

 • 20.1. Pentru proiectele initiate de primar ,procedura are in vedere , intocmirea unei expuneri de motive realizata in general de catre directia ,compartimentul sau institutia beneficiara , a unui raport de specialitate semnat de seful compartimentului de specialitate din cadrul primariei si de catre primar si in care , sunt evidentiate necesitatile , efectele ,corelatiile si dupa caz resursele utilizate in aplicarea hotararii si deasemeni , avizul comisiei /comisiilor de fond ,sau consultativ ,dupa caz .

 • 20.2. Pentru proiectele de hotarari initiate de consilieri sau prin extensie de catre comisiile de specialitate sau grupuri de consilieri , , expunerea de motive o face initiatorul ,iar raportul de specialitate executivul , in termen de 30 de zile de la data depunerii acestuia la registratura autoritatii .Intocmirea proiectului de hotarare ( in forma prevazuta de lege ) si se va realiza de initiator , sprijinit de aparatul permanent de lucru al consiliului si de secretarul consiliului .

 • 20.3. Pe baza consultarilor din comisii( cu ocazia avizarii lui ) sau cu aparatul propriu al executivului , proiectul ,poate suferi modificari fata de forma sa initiala . Initiatorul poate oricand sa-si modifice/ retraga proiectul depus .Daca , modificarile propuse cu ocazia dezbaterilor din plen ,nu convin initiatorului , acesta il poate retrage/amana si va fi scos din ordinea de zi .

 • 20.4. Pentru proiectele de hotarari initiate de catre cetateni , tipul de formular dupa care se vor strange semnaturile ,va fi puse la dispozitia solicitantilor de catre secretarul consiliului si va cuprinde ,numele sustinatorului ,domiciliul ,seria si numarul cartiide identitate ,semnatura .De asemeni ,secretarul va informa solicitantii , asupra numarului de semnaturi care trebuie colectate si va sprijini formularea legala a proiectului .

 • 20.5. Proiectul initiat se depune la secretarul consiliului ,iar acesta ,va asigura informarea publica prin afisare .Ulterior ,proiectul va urma aceeasi procedura in privinta raportului de specialitate si a avizarii in comisii .

 • 20.6. Daca initiatorul unui proiect de hotarare .nu primeste in termenul legal raportul de specialitate ,avizul comisiei de fond sau ,constata ca proiectul nu este introdus in ordinea de zi a sedintelor ordinare fara sa se precizeze vre-un motiv in acet sens din partea primarului ,va informa plenul consiliului asupra acestui fapt .Consiliul , poate hotari ,pentru astfel de cazuri ,introducerea lor in ordinea de zi a sedintelor extraordinare de consiliu .

 • 20.7. Comisiile de specialitate sunt obligate sa realizeze in cadrul sedintelor de comisii ,avizele de fond pentru proiectele aflate in aria lor de responsabilitate . Fac exceptie ,situatiile in care ,solicitarile comisiei privitor la completarea cu informatii suplimentare a proiectelor , au fost ignorate fara motiv de catre initiator . Avizele vor fi sustinute in plen de catre presedintele de comisie sau de un imputernicit al acesteia

 • 20.8. Proiectele de hotarari se inscriu in ordinea de zi a sedintelor de consiliu in ordinea realizarii si avizarii lor .

21. EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL

 • 21.1. Consilierii locali isi exercita repturile si isi indeplinesc indatoririle pe intreaga durata a mandatului pentru care au fost alesi .Mandatul incepe odata cu stabilirea ca legal constituit al consiliului local si inceteaza la constituirea unui nou consiliu .

 • 21.2. Consilierul local indeplineste o functie de autoritate publica si este in slujba cetateanului

 • 21.3. In calitatea lor de reprezentanti alesi ai colectivitatii locale ,consilierii locali , primesc o legitimatie semnata de primar si un semn dinstinctiv ( aprobat ca model de guvern ) pe cre le vor folosi pe toata durata mandatului ; dupa incetarea mandatului ,utilizarea acestora are doar un rol evocativ .

 • 21.4. Calitatea de consilier local ,inceteaza de drept ,inainte de durata mandatului in urmatoarele cazuri :

- demisie

- incompatibilitate

- schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ teritoriala inclusive ca urmare a reorganizarii acesteia

- lipsa nemotivata de la cel putin 3 sedinte ordinare consecutive de consiliu

- imposibilitatea exercitarii mandatului pe o durata mai mare de 6 luni consecutive ,cu exceptia cazurilor prevazute de lege

- condamnarea ,prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva la o pedeapsa privativa de libertate

- punerea sub interdictie judecatoreasca

- pierdrea drepturilor electorale

- deces

 • 21.5. Incetarea mandatului de consilier ,se constata de catre consiliu , prin hotarare , la propunerea primarului sau a oricarui consilier ,pe baza unui referat constatator semnat de primar si secretar si insotit de actele justificative .Postul devenit vacant ,se completeaza conform procedurii de la cap 1.

 • 21.6. Consilierul poate ataca in instanta hotararea consiliului ,in termen de 10 zile de la comunicare ,daca , motivele nu au in vedere demisia sau incompatibilitatea acestuia .Instanta se va pronunta in cel mult 30 de zile iar , procedura prealabila nu se aplica si hotararea primei instante este definitiva si irevocabila

 • 21.7. Incetarea mandatului pentru o perioada mai mare de 6 luni ,poate fi exceptata de la aplicare in cazul in care , consilierul a fost insarcinat de catre Guvern sau Parlament, pentru o misiune in tara sau in strainatate .

22. PROTECTIA LEGALA A ALESILOR LOCALI

In exercitarea mandatului ,alesii locali sunt in serviciul colectivitatii ,fiind ocrotiti de lege .Libertatea de opinie si de actiune in exercitarea mandatului alesului local este garantata.

 • 22.1. Alesii locali nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului

 • 22.2. Retinerea ,arestarea sau trimiterea in judecata penala ori contraventionala a alesilor locali ,precum si faptele savarsite care au determinat luarea masurilor se aduc la cunostinta atat autoritatii administratiei publice din care fac parte , cat si prefectului ,in termen de cel mult 24 de ore,de catre organlle care au dispus masurile respective .

 • 22.3. Pe intreaga durata a mandatului ,alesii locali se considera in exercitiul autoritatii publice si se bucura de protectia prevazuta de legea penala .

 • 22.4. De aceeasi protectie se bucura si membrii familiei ( sot ,sotie ,copii ) in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmareste nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local in legatura cu exercitarea mandatului sau.

23 .GRUPURILE DE CONSILIERI

Consilierii se pot constitui in grupuri ,in functie de partidele sau aliantele politice pe ale caror liste au fost alesi ,daca sunt in numar de cel putin 3

.Daca sunt mai putin de 3 consilieri , acestia pot forma un grup prin asociere . Consilierii independenti pot la randul lor sa se constituie in grupuri .

Consilierii nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel putin un consilier.

In cazul fuzionarii ,doua sau mai multe partide ,care sunt reprezentate in consiliu ,sau care au deja constituite grupuri ,pot forma un grup distinct .

Grupurile de consilieri aleg un lider de grup cu votul majoritatii .

24. REGISTRUL DE INTERESE

 • 24.1. Alesii locali sunt obligati sa isi faca publice interesele personale printr-o declaratie pe propria raspundere ,depusa in dublu exemplar la secretarul consiliului local ,in termen de 15 zile de la declararea ca legal constituit al consiliului local .

 • 24.2.Un exemplar al declaratiei privind interesele personale se pastreaza de catre secretar intr-un dosar special ,numit registru de interese .Al doilea exemplar al_declaratiei ,se va pastra la secretarul general al prefecturii ,intr-un dosar numit registrul general de interese .

 • 24.3.Alesii locali au un interes personal intr-o anumita problema ,daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autoritatii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru : sot , sotie sau afini pana la gradul al doilea inclusiv ;orice persoana fizica sau juridica cu care au o relatie de angajament ,indiferent de natura acesteia ;o societate comerciala la care detin calitatea de asociat unic ,administrator sau de la care obtin venituri ;o alta autoritate din care fac parte ;orice persoana fizica sau juridica ,alta decat autoritatea din care fac parte ,care a facut o plata catre acestia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;o asociatie sau fundatie din care fac parte .

24.4.In declaratia privind interesele personale ,alesii vor specifica : functiile detinute in cadrul societatilor comerciale ,autoritatilor si institutiilor publice , asociatiilor si fundatiilor ;veniturile obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridical si natura colaborarii respective ;participarae la capitalul societatilor comerciale daca acesta depaseste 5 % din capitalul societatii sau este mai mare de 100.000.000 lei ;asociatiile si fundatiile ai caror memebrii sunt ;bunurile immobile detinute in proprietate sau in concesiune de catre sot/sotie si copii minori ;lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrative teritoriale din care fac parte ;cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica sau juridica in legatura cu exercitarea functiei de autoritate publica ( cadourile sau donatiile primate de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei institutii sau autoritati ) ; orice alte interese stabilite prin hotarare a consiliului local .

24.5.In situatia in care alesul local se afla in una din situatiile articolului de mai sus , va anunta la inceputul dezbaterii interesul personal pe care il au in legatura cu aceasta ,anuntul se va consemna in procesul verbal al sedintei si persoana in cauza , se va abtine de la deliberare si dezbatere .Nerespectarea acestei obligatii atrage nulitatea de drept a hotararii luate de consiliu .

24.6.Registrul de interese are caracter public si poate fi consultat de orice persoana conform cu prev. legii544/2001 ,a liberului acces la informatiile publice .

 • 24.7.Nerespectarea declaratiei privind inbteresele personale ale alesilor atrage suspendarea de drept a mandatului acestora ,pana la depunere .

 • 24.8. Refuzul depunerii declaratiei ,atrage incetarea de drept a mandatului .Atat incetarea cat si suspendarea mandatului se face prin hotarare constatatoare a consiliului local .

 • 24.9.Cadourile si orice benefifii materiale nedeclarate ,conf art de mai sus ,se supun confiscarii .

 • 24.10. Declararea in fals a intereselor personale ale alesilor locali constituie infractiune ,conf codului penal .

25. AUDIENTELE PUBLICE ALE CONSILIERILOR LOCALI. RAPOARTELE ANUALE

 • 25.1. Consilierii locali alesi ,sunt in slujba comunitatii locale si in exercitarea mandatului ,periodic , sunt obligati sa organizeze intalniri cu cetatenii si sa acorde audiente .

 • 25.2. Audientele ,se pot organiza la sediul consiliului local ,la sediul partidelor din care fac parte sau ,in oricare alta locatie .La audiente ,pot participa singuri sau in grup de consilieri , inclusiv in ce privesc comisiile de specialitate .

 • 25.3.Daca intalnirile au loc la sediul consiliului local ,prin grija executivului ,se vor asigura conditiile necesare .In toate situatiile ,ziua ,locul si orele alocate acestor actiuni ,vor fi facute publice .

 • 25.4.Anual ,consilierii vor intocmi un raport de activitate ( in luna iulie ) .Raportul va sublinia in primul rand activitatea personala a acestora dar , va cuprinde ,pe langa o analiza a activitatii pe anul parcurs si propuneri ,constatari , recomandari pentru viitor .

 • 25.5. Raportul de activitate annual al fiecarui consilier , va fi facut public prin grija secretarului .

26. INCOMPATIBILITATILE CONSILIERILOR LOCALI

Functia de consilier local este incompatibila cu (art 88/L161/2003 )

 • a) frunctia de prefect ,subprefect ,primar sau viceprimar

 • b) calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de munca in aparatul propriu al consiliului local respectiv sau in aparatul propriu al consiliului judetean ori al prefecturii din judetul respectiv

 • c) functia de presedinte ,vicepresedinte ,director general ,director,manager ,asociat , administrator ,membru al consiliului de administratie sau cenzor la regiile autonome si societatile comerciale de interes local infiintate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judetean respective sau la regiile autonome si societatile comerciale de interes national care isi au sediul sau care detin filiale in unitatea administrativ teritoriala respectiva

 • d) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la o societate comerciala de interes local ori la o societate comerciala de interes national care isi are sediul sau care detine filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva

 • e) functia de reprezentant al statului la o societate comerciala care isi are sediul ori care detine filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva

 • f) calitatea de deputat sau senator

 • g) functia de ministru ,secretar de stat ,subsecretar de stat si functiile assimilate acestora

 • h) o persoana nu poate exercita in acelasi timp un mandat de consilier local si un mandat de consilier judetean

(art 89 L/161 )(1) Calitatea de consilier local este incompatibila si cu calitatea de actionar semnificativ la o societate comerciala infiintata d econsiliul local ,respective de consiliul judetean .

 • (2) Incompatibilitatea exista si in situatia in care sotul sau rudele de gradul I ale alesului local detin calitatea de actionar semnificativ la unul dintre agentii economici nominalizati mai sus .

 • (3) Prin actionar semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care ,cumulate ,reprezinta cel putin 10 % din capitalul social sau ii confera cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala .

( art 90 L/161/2003 ) Consilierii locali care au functia de presedinte ,viceprsedinte ,director general ,director ,manager ,membru al consiliului de administratie sau cenzor ori alte functii de conducere ,precum si calitatea de actionar sau asociat la societatile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat al unei unitati administrative teritoriale ,nu pot incheia contracte comerciale de prestari servicii ,de executare de lucrari ,de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritatile administratiei publice locale din care fac parte,cu institutiile sau regiile autonome de interes local aflate in subordine ori sub autoritatea consiliului local ori cu societatile comerciale infiintate de consiliile locale .

Aceste prvederi se aplica si in cazul in care functiile sau calitatile respective sunt detinute de sotul sau rudele de gradul I ale alesului local

( art 91/L161) Starea de incompatibilitate intervine numai dupa validarea mandatului ,iar in cazul prevazut la art 88 ali 2 ,dupa validarea celui de-al doilea mandate,respective dupa numirea sau angajarea alesului local ,ulterior validarii mandatului ,intr-o functie incompatibila cu cea de ales local.

 • (2) In cazul prevazut la art 89 ,incompatibilitatea cu calitatea de ales local intervine la data la care alesul local ,sotul sau ruda de gradul I a cestuia devin actionari .

 • (3) Alesul local poate renunta la functia detinuta inainte de a fi numit sau ales in functia care atrage starea de incompatibilitate sau in cel mult 15 zile de la numire sau alegerea in aceasta functie .Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei sectiuni este obligat sa demisioneze din una dintre functiile incompatibile in cel mult 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi .

 • (4) In situatiile in care alesul local aflat in stare de incompatibilitate nu renunta la una dintre cele doua functii incompatibile in termenul prevazut la alin (3) ,prefectul va emite un ordin prin care constata incetarea de drept a mandatului de ales local la data implinirii termenului de 15 zile sau ,dupa caz ,60 de zile ,la propunerea secretarului unitatii administrative teritoriale .Orice persoana poate sesiza secretarul consiliului local .

 • (5) Ordinul emis de prefect potrivit alin (4) poate fi atacat in instanta de contencios administrativ competenta .

 • (6) In cazul primarilor ,prefectul va propune Guvernului stabilirea datei pentru alegerea unui nou primar ,iar in cazul consilierilor locali ,se va proceda la validarea alegerii unui supleant ,potrivit prev legii admionistratiei publice locale

(art 92 ) ( 1) Incalcarea dispozitiilor art 90 atrage incetarea de drept a mandatului de ales local la data incheierii contractelor

 • (2) Consilierii localli care au contracte incheiate cu incalcarea art 90 au obligatia ca ,in termen de 60 de zile da la intrarea in vigoare a prezentei legi ,sa renunte la contractele incheiate .Orice persoana poate sesiza secretarul consiliului local .

 • (3) Incalcarea obligatiei prevazuta la alin 2 atrage incetarea de drept a mandatului de ales local .

 • (4) Constatarea incetarii mandatului de consilier local ,se face prin ordin al prefectului ,la propunerea secretarului consiliului

 • (5) Ordinul emis de prefect ,potrivit alin 4 ,poate fi atacat in instanta de contencios administrative competenta

 • (6) Prevederile alin 1 si 3 nu se aplica daca ,pana la emiterea ordinului de catre prfect ,se face dovada ca incalcarea dispozitiilor art 90 a incetat.

27. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONSILIERILOR LOCALI DREPTURI

 • 27.1 Alesii locali au drept de initiativa in promovarea actelor administrative ,in grup sau individual .

 • 27.2 Consilierii locali au dreptul de a fi informati asupra oricarei probleme care tine de exercitarea mandatului de consilier local si de atributiile comisiei din care fac parte .Informarea se va face imediat daca este posibil, la urmatoarea sedinta de consiliu daca problema a fost ridicata in sedinta de consilui si nu s-a putut raspunde imediat .sau in scris ,in termen de 20 de zile de la depunerea solicitarii pentru celelalte situatii .Informarile se fac prin intermediul si raspunderea primarului Pentru aspecte care tin de atributiile si functionarea operatorilor economici si a institutiilor subordonate consiliului,cererea se poate face si prin intermediul secretarului sau , direct ,in numele si cu aprobarea comisiei de specialitate ce are in responsabilitate atributiunea respectiva .

 • 27.3 Pentru informari privind alte institutii nesubordonate consiliului dar care ,au legatura cu interesele cetatenilor ,cererea alesilor locali ,se depune la secretar si acesta ,cu sprijinul primarul.ii va da curs

 • 27.4 Dreptul alesilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public ,nu poate fi ingradit

 • 27.5 Informarea efectiva poate fi realizata prin intermediul unor rapoarte ,puncte de vedere,etc ,venite din partea institutiilor sau organismelor implicate ,cat si prin vizionare directa la fata locului a alesului local .

 • 27.6 Autoritatile administratiei publice centrale si locale ,institutiile ,serviciile publice precum si persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure informarea corecta a alesilor locali ,potrivit competentelor ce le revin ,asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes local

 • 27.7 Dreptul de asociere este garantat alesilor locali .In virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivitatile locale ,structurile associative legal constituite ale alesilor locali vor fi consultate de catre autoritatile administratiei publice centrale in toate problemele de interes local

27.8Pentru participarea la lucrarile consiliului local si ale comisiilor de specialitate , consilierii au dreptul la o indemnizatie de sedinta .Indemnizatia de sedinta este de 5% din indemnizatia lunara bruta a primarului ,pentru sedintele ordinare de consiliu si comisie .Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia ,este de o sedinta ordinara de consiliu si 2 sedinte de comisii de specialitate pe luna .Prezenta se stabileste pe baza de pontaj .

27.9 Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au facut in exercitarea mandatului , in conditiile legii .In urma indeplinirii unor misiuni oficiale ,alesii locali sunt obligati sa prezinte ,la prima sedinta ordinara de consiliu ,un raport privind deplasarile efectuate iar in termen de cel mult 30 de zile , vor depune deconturile aferente ;in caz contrar ,vor suporta cheltuielile deplasarii .

27.10 Drepturile banesti cuvenite alesilor locali ,pot fi cumulate cu pensia sau salariul ,in conditiile legii .

27.11Daca ,in exercitarea mandatului si in conditiile legii ,sunt necesare instituirea unor comisii speciale ,in care sa fie atrasi si specialisti din afara aparatului autoritatii locale in afara de consilieri locali si functionarea acestor comisii atrage prin rezultatele ei ,venituri la bugetul local ,cu votul consiliului , se pot acorda stimulente sau recompense banesti .

 • 27.12 In limita bugetului , si la propunerea primarului , consilierii alesi pot beneficia de aparate telefonice mobile ,cu plata de la buget a abonamentelor aferente .

 • 27.13 Comisiile de specialitate pot solicita in exercitarea mandatului ,punerea la dispozitie a unor mijloace de transport de catre executiv ,in vederea informarii/clarificarii/verificarii unor aspecte sesizate sau aflate in dezbatere .

 • 27.14 Cu ocazia sedinteleor de consiliu/comisie ,se va asigura un protocol minim ,constand din apa minerala si alte asemenea .

 • 27.15 Cu sprijinul executivului si prin grija secretarului consiliului , la sedintele de consiliu/comisie ,materialele prezentate ,vor fi organizate in mape si dosare adecvate ,pana la identificarea unor solutii alternative.

OBLIGATII

 • 27.16 Alesii locali ,in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale ,au indatorirea de a participa ,pe durata mandatului ,la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei cu buna credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care I-a ales

 • 27.17 Consilierii locali sunt obligati sa respecte constitutia si legile tarii , precum si regulamentul de functionare a consiliului ,sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca in cuvantul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase ,ofensatoare ori calomnioase .

 • 27.18 Alesii locali sunt obligate sa mentioneze expres situatiile in care interesele lor personale contravin intereselor generale .In cazurile in care interesul personal nu are caracter patrimonial ,consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului .

 • 27.19      Alesii locali sunt obligati la probitate si discretie profesionala

 • 27.20      Alesii locali sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine ;este interzis

alesului local sa ceara ,pentru sine sau pentru altul ,bani ,foloase materiale sau alte avantaje

 • 27.21 Alesii locali au obligatia de a aduce la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala

 • 27.22      Alesii locali sunt obligate ca ,in exercitarea mandatului ,sa organizeze periodic

,cel putin o data pe trimestru ,intalniri cu cetatenii ,sa acorde audiente si sa prezinte in consiliu o informare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii .

 • 27.23 Comisiile de specialitate vor prezenta un raport annual de activitate si care se va face public prin grija secretarului

 • 27.24 Alesii locali au obligatia de a-si perfectiona pregatirea in domeniul administratiei publice locale ,urmand cursurile de pregatire ,formare si perfectionare organizate in acest scop de institutiile abilitate .

 • 27.25 Consilierii locali nu pot lipsi de la sedintele de consiliu si de comisii de specialitate decat in conditiile prezentului regulament

 • 27.26      Alesii locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasta calitate in exercitarea

unei nactivitati private

 • 27.27      Depunerea declaratiilor de avere, este o obligatie legala a alesilor locali

28 RASPUNDEREA CONSILIERILOR LOCALI. SANCTIUNI

 • 28.1 Alesii locali raspund ,in conditiile legii ,administrativ ,civil ,sau penal ,dupa caz ,pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin

 • 28.2 (1)Consilierii raspund in nume propriu ,pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului ,precum si solidar ,pentru pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat               (2) In procesul

verbal al sedintei consiliului va fi consemnat rezultatul votului ,iar ,la cererea consilierului ,se va mentiona in mod expres votul acestuia .

 • 28.3 (1) Incalcarea de catre consilieri a prev Legii 215/2001 cu modificarile ulterioare ,a Legii 393/2004 si ale regulamentului de organizare si functionare a consiliului local ,atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni :

 • a) avertismentul

 • b) chemare la ordine

 • c) retragerea cuvantului

 • d) eliminarea din sala de sedinte

 • e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului/comisiei de specialitate

 • f) retragerea indemnizatiei de sedinta pentru 1-2 sedinte

 • (2) Sanctiunile prevazute la alin 1 lit a)-d)se aplica de catre presedintele de sedinta , iar cele de la alin 1 lit e) si f) de catre consiliu ,prin hotarare .

 • (3) Pentru aplicare asanctiunilor prevazute la alin (1) lit e) ,cazul se va transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele juridice ,aceasta prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate ,inclusiv a explicatiilor furnizae de cel in cauza

 • 28.4    La prima abatere ,presedintele de sedinta atrage atentia consilierului in culpa

si il invita sa respecte regulamentul

 • 28.5 (1)Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui si continua sa se abata de la regulament ,precum si cei care incalca in mod grav , chiar pentru prima data ,dispozitiile regulamentului vor fi chemati la ordine (2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul verbal de sedinta

 • 28.6     (1) Inainte de a fi chemat la ordine ,consilierul este invitat de catre presedinte

sa isi retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat incidental si care ar atrage aplicarea sanctiunii                                 (2) Daca expresia

intrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date sunt appreciate de presedinte ca satisfacatoare ,sanctiunea nu se mai aplica

 • 28.7    In cazul in care dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se abata de la

regulament ,presedintele ii va retrage cuvantul ,iar daca persista ,il va elimina din sala .Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta

 • 28.8 (1) In cazul unor abateri grave ,savarsite in mod repetat ,sau al unor abateri deosebit de grave ,consiliul poate aplica sanctiunea excluderii temporare a

consilierului de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate           (2)

Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are ,in obiectul de cativitate aspecte juridice ,in cel mult 10 zile de la sesizare

 • 28.9 Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor nu poate depasi doua sedinte consecutive si are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respective

 • 28.10 In caz de opunere ,interzicerea participarii la sedinte se executa cu ajutorul fortei publice pusa la dispozitia presedintelui

 • 28.11 (1) Sanctiunile prevazute la art 28.3 alin 1) lit e) si f) se aplica prin hotarare adoptata de consiliu cu votul a cel putin 2/3 din numarul consilierilor in functie

(2) Pe perioada aplicarii sanctiunii ,consilierii sunt scosi din cvorumul de lucru.

 • 28.12 Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate ,presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art 28.3 alin 1) lit a)-d)

 • 28.13 (1)Pentru abateri grave si repetate ,savarsite in exercitarea mandatului de viceprimar ,se pot aplica urmatoarele sanctiuni ;

 • a) mustrare

 • b) avertisment

 • c) diminuarea indemnizatiei cu 5-10 % pe timp de 1-3 luni

 • d) eliberarea din functie

(2) Sanctiunile prevazute la alin 1) lit a) si b) se aplica ,prin hotarare a consiliului ,la propunerea motivate a primarului si acre vor fi aduse la cunostinta consilierilor cu cel putin 5 zile inaintea sedintei

(3) In cazul sanctiunilor prevazute la alin 1) lit a) si b) ,hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii simple a consilierilor in functie ,iar in cazul sanctiunilor de la litera c) si d) cu votul secret a cel putin 2/3 din numarul consilierilor in functie

 • (4) Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin 1) lit c) si d) poate fi facuta numai daca se face dovada ca viceprimarul a incalcat Constitutia ,celelalte legi ale tarii sau a prejudiciat interesele tarii ,a unitatii administrative teritoriale sau ale locuitarilor orasului Galati

 • (5) La eliberarea din functie se aplica in mod corespunzator si prevederile Legii 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare

 • 28.14 Impotriva sanctiunii prevazute la art 28.13 alin 1) lit c) si d) ,persoana in cauza se poate adresa instantei de contencios administrative ,fara procedura prealabila

29 DIZOLVAREA CONSILIULUI LOCAL

 • 29.1 Consiliul local poate fi dizolvat daca a adoptat ,intr-un interval de cel mult 6 luni .cel putin 3 hotarari care au fost anulate de instanta de contencios administrative prin hotarare judecatoreasca ramasa definitive si irevocabila

 • 29.2 Dizolvarea consiliului se face prin hotarare a Guvernului ,la propunerea motivate a prefectului ,bazata pe hotararile judecatoresti ramase definitive si irevocabile

 • 29.3    Hotararea de dizolvare poate fi atacata de oricare dintre consilieri la instanta

de contencios administrative ,in termen de 10 zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea I .In acest caz ,procedura prealabila prevazuta de lege nu se mai efectueaza ,iar introducerea actiunii suspenda executarea masurii de dizolvare

 • 29.4 Data pentru organizarea alegerii noului consiliu local se stabileste de Guvern ,la propunerea prefectului ,in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la art 29.3 sau ,dupa caz ,de la pronuntarea unei hotarari judecatoresti ,ramasa definitiva si irevocabila ,prin care a fost respinsa actiunea consilierilor

 • 29.5 Pana la constituirea noului consiliu local ,primarul ,viceprimarul sau ,secretarul in absenta acestora va rezolva problemele curente ale orasului ,potrivit legii .

 • 29.6 (1) In cazul in care consiliul local nu se intrunesrte timp de 3 luni consecutive sau nu a adoptat in 3 sedinte ordinare consecutive nici o hotarare ,precum si in situatia in care numarul consilierilor se reduce sub jumatate plus unul si nu se poate completa prin supleanti ,acesta se considera dizolvat de drept .

(2) Situatiile prevazute la alin 1) se comunica de primar ,viceprimar sau , dupa caz ,in absenta acestora de secretar,prefectului care ,prin ordin ia act de situatia de dizolvare a consiliului local si propune Guvernului organizarea de noui alegeri (3) Ordinul prefectului poate fi atacat de consilierii interesati la instanata de contencios administrative ,in termen de 10 zile de la comunicare sau luare la c cunostinta .

 • (4) Instanta de contencios administrative este obligate sa se pronunte in termen de 30 de zile .In acest caz ,procedura prealabila ,nu se mai efectuea-za ,iar introducerea actiunii suspenda executarea masurii de dizolvare Hotararea instantei este definitive si irevocabila

 • (5) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de catre Guvern la propunerea prefectului ,in termen de 30 d3e zile de la expirarea termenului prevazut la alin 3) sau dupa caz ,de la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti prin care s-a respins actiunea impotriva ordinului prefectului.

 • 30 NUMIREA IN FUNCTIE SI SALARIZAREA CONDUCATORILOR INSTITUTIILOR, SERVICIILOR PUBLICE SI OPERATORILOR ECONOMICI, SUBORDONATI CONSILIULUI LOCAL, LA CARE ACESTA ESTE ACTIONAR UNIC( MAJORITAR)

  • 30.1 In conformitate cu prevederile legale consiliul local indeplineste si atributiile AGA așa cum sunt ele prevăzute de Legea nr. 31/1990.

  • 30.2    Convocarea AGA in sedinta ordinara se face cel putin o data pe an iar cea extraordinara o data pe trimestru.

  • 30.3     Președinții consiliilor de administrație (directorii generali) ai societăților, regiilor și ai celorlalte instituții subordonate Consiliului Local, vor informa (în prealabil) întotdeauna Primarul, despre data, locul de desfășurare și conținutul ordinii de zi a ședințelor de CA. Primarul (sau viceprimarul desemnat) poate participa și conduce aceste ședințe. Orice decizie privitoare la modificarea în tot sau în parte a modului de realizare a serviciilor publice, va putea fi luată doar cu aprobarea Consiliului Local și avizul Primarului în condițiile legii.

 • 30.4 Numirile in functiile de conducere ,se vor realiza numai prin concurs. Numirea provizorie pina la efectuarea concursului , nu poate fi facuta pe o perioada mai mare de 3 -6 luni ( de la data numirii) si se face la propunerea primarului sau a grupurilor de consilieri, prin vot secret in sedinta ordinara a Consiliului Local. Nici o propunere nu poate fi omisa daca nu exista incompatibilitati legale sau de alta natura. Aprobarea numirii provizorii se face cu majoritatea consilierilor in functie.

 • 30.5 Orice numire va fi insotita de obligatia respectarii unui contract de performanta semnat de cel numit si reprezentantul autoritatii locale si aprobat de consiliu. Durata contractului nu va fi mai mica de 4 ani, revocarea acestuia facindu-se doar pentru neindeplinirea criteriilor de performanta. Modificarea contractului in timpul derularii lui se va face doar cu acordul ambelor parti , sau cu plata unor daune compensatorii dupa caz.

 • 30.6 Comisia de examinare a candidatilor , va fi compusa din 5 membri, din care 2 numiti prin dispoziție de primar si 3 numiți de consiliu. Experiența manageriala si nivelul de studii superioare este o conditie obligatorie pentru candidati. Membrii comisiei de examinare, se ocupa de pregatirea concursului si a examinarii si vor fi remunerati pe o durata de maxim 2 luni cu o suma de până la 25% din salariul brut al directorului societatii. Plata acestor sume cit si a celor ocazionate de publicitate si redactare se vor suporta de la bugetul societatii.

 • 30.7 Salarizarea persoanelor desemnate în posturile de conducere (directori, membrii CA, AGA) a instituțiilor, regiilor, serviciilor și societăților comerciale subordonate autorității locale se va face la propunerea Primarului, cu avizul comisiilor de specialitate de fond și cu aprobarea Consiliului Local, în condițiile legii. Acelați regim are și aprobarea premiilor anuale a conducătorilor regiilor și societăților comerciale pedinte Consiliului Local.

31 DISPOZITII FINALE

Adoptarea si modificarea prezentului regulament se poate face cu votul a doua treimi din numarul consilierilor in functie.

INITIATOR

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin