Hotărârea nr. 23/2005

Validarea mandatului domnului consilier Craciun Marin

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 23

din 10 02 2005

privind:validarea mandatului domnului consilier Crăciun Marin

Consiliul local al municipiului Galați ;

Având în vedere raportul de specialitate nr.14 228/10 02 2005;

Având în vedere adresa Partidului National Liberal nr.14 188/10 02 2005;

Având în vedere prevederile art. 6 și 7, din OG nr.35/2002, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată de Legea nr.673/2002;

Având în vedere prevederile art. 32, alin.3 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulteriaore;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.unic - Se validează mandatul domnului consilier Crăciun Marin.

Președinte de ședință Marat Andreea

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 23.doc