Hotărârea nr. 21/2005

Aprobarea documentatiei tehnico?economice ? Faza studiu de fezabilitate ? a investitiei "Centrul de inovare regiunea sud-est"

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.21 din 25.01. 2005

privind aprobarea documentației tehnico - economice - Faza studiu de fezabilitate - a investiției “Centrul de inovare regiunea sud-est”

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 7732/25.01.2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.40, alin.2 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „m” și art.128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă documentația tehnico - economică- Faza studiu de fezabilitate - a investiției “Centrul de inovare regiunea sud - est”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Marat Andreea Daniela

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 21