Hotărârea nr. 20/2005

Modificarea si completarea HCL nr. 17/13.01.2005 referitoare la aprobarea finantarii de catre Consiliul Local al Municipiului Galati in Asociere cu Consiliul Judetului Galati a proiectului "Centrul de inovare regiunea sud-est"

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 20

din 25. 01. 2005

privind: modificarea și completarea HCL nr. 17/13.01.2005 referitoare la aprobarea finanțării de către Consiliul Local al municipiului Galați în asociere cu Consiliul Județului Galați a proiectului “Centrul de inovare regiunea sud-est”

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.7728/25.01.2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.16 din OUG nr. 45/2003 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit.”c” și ”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I- Se aprobă modificarea și completarea art.1 din HCL nr. 17/13.01.2005 care va avea următorul cuprins:

Art.1 - Se aprobă finanțarea de către Consiliul Local al municipiului Galați în asociere cu Consiliul Județului Galați a proiectului “Centrul de inovare regiunea sud-est”, cu suma de 921.125 Euro din cheltuielile eligibile și a cheltuielilor neeligibile în valoare de 337 396 Euro.”

Art.II - Suma necesară cofinanțării va fi cuprinsă în bugetul anului 2006.

Art.III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.IV- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marat Andreea Daniela

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 20