Hotărârea nr. 2/2005

Demisia domnului consilier Ciuca Liviu Bogdan

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 2

din 13 01 2005

privind: demisia domnului consilier Ciucă Liviu Bogdan

Consiliul local al municipiului Galați;

Având în vedere demisia nr.124 884/28 12 2004;

Având în vedere prevederile art. 88, alin.1 , titlul IV din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.unic - Se ia act de demisia domnului consilier Ciucă Liviu Bogdan.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 2.doc