Hotărârea nr. 18/2005

Aprobarea finantarii de catre Consiliul Local al municipiului Galati in calitate de partener a Consiliului Judetului Galati a proiectului "Centrul de afaceri"

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 18 din 13 01 2005

privind: aprobarea finanțării de către Consiliul Local al municipiului Galați în calitate de partener a Consiliului Județului Galați a proiectului “Centrul de afaceri”

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.3 688/11 01 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.16 din OUG nr. 45/2003 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit.”c” și ”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă finanțarea de către Consiliul Local al municipiului Galați în calitate de partener a Consiliului Județului Galați a proiectului “Centrul de afaceri”, cu suma de 51 303, 74 Euro.

Art.2 - Suma necesară cofinanțării va fi cuprinsă în bugetul anului 2006.

Art.3 - Viceprimarul municipiului Galați, domnul Mircea Răzvan Cristea este mandatat să reprezinte Consiliul Local al municipiului Galați în cadrul proiectului.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 18.doc