Hotărârea nr. 17/2005

Aprobarea finantarii de catre Consiliul Local al municipiului Galati in asociere cu Consiliul Judetului Galati a proiectului Centrul de inovare regiunea sud-est

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 17 din 13 01 2005

privind: aprobarea finanțării de către Consiliul Local al municipiului Galați în asociere cu Consiliul Județului Galați a proiectului “Centrul de inovare regiunea sud - est”

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.3 684/11 01 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.16 din OUG nr. 45/2003 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit.”c” și ”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă finanțarea de către Consiliul Local al municipiului Galați în asociere cu Consiliul Județului Galați a proiectului “Centrul de inovare regiunea sud - est”, cu suma de 919 562 Euro și a cheltuielilor neeligibile în valoare de 337396 Euro.

Art.2 - Suma necesară cofinanțării va fi cuprinsă în bugetul anului 2006.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 17.doc