Hotărârea nr. 16/2005

Aprobarea Documentatiei pentru concesionarea serviciului public local de transport regulat de calatori in municipiul Galati, a redeventei minime si a tarifului legitimatiilor de calatorie pe traseele secundare

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 16

din 13 01 2005

privind aprobarea Documentației pentru concesionarea serviciului public local de transport regulat de călători în municipiul Galați, a redevenței minime și a tarifului legitimațiilor de călătorie pe traseele secundare

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.3 604/11 01 2005 și nr.123 468/21 12 2004 ;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile OG nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători;

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2002 de aprobare a OG nr. 86/2001;

Având în vedere prevederile HG nr. 828/2003 pentru aplicarea OG nr. 86/2001;

Având în vedere HCL nr. 144/2004 privind înființarea serviciului de specialitate din cadrul aparatului propriu și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului regulat de transport public local de călători în Municipiul Galați;

Având în vedere HCL nr. 89/2004 privind aprobarea concesionării serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Galați și a infrastructurii aferente acestuia;

Având în vedere prevederile art.38 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă Documentația pentru licitația publică deschisă pentru concesionarea serviciului regulat de transport public local de calatori pe traseele secundare din rețeaua de trasee a municipiului Galați prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Se aprobă redevența minimă pe autovehicul activ/an în sumă de 15.000.000 și tariful legitimației de călătorie în sumă de 7.000 lei, ce se vor aplica pe traseele secundare, la intrarea în vigoare a contractului de concesiune..

Art.3 - Se aprobă durata de 5 ani pentru contractele de concesiune pentru traseele secundare din rețeaua de trasee de transport public local a municipiului Galați.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei