Hotărârea nr. 15/2005

Aprobarea Studiului de oportunitate privind transportul public local regulat de calatori in municipiul Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 15 din 13 01 2005

pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind transportul public local regulat de călători în municipiul Galați

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.123 400/21 12 2004;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile OG nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători;

Având în vedere prevederile OG nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2002 de aprobare a OG nr. 86/2001;

Având în vedere prevederile HG nr. 828/2003 pentru aplicarea OG nr. 86/2001;

Având în vedere prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile HG nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere HCL nr. 144/2004 privind înființarea serviciului de specialitate din cadrul aparatului propriu și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Galați;

Având în vedere HCL nr. 89/2004 privind aprobarea concesionării serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Galați și a infrastructurii aferente acestuia;

Având în vedere prevederile art.38 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă Studiul de oportunitate privind transportul public local regulat de călători în municipiul Galați prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei