Hotărârea nr. 14/2005

Aprobarea Regulamentului de concesionare a serviciului regulat de transport public local de calatori in Municipiul Galati

H O T Ă R Â R E A nr. 14 din 13 01 2005

privind aprobarea Regulamentului de concesionare a serviciului regulat de transport public local de călători în Municipiul Galați

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.123 396/21 12 2004 ;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile OG nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători;

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2002 de aprobare a OG nr. 86/2001;

Având în vedere prevederile HG nr. 828/2003 pentru aplicarea OG nr. 86/2001;

Având în vedere HCL nr. 144/2004 privind înființarea serviciului de specialitate din cadrul aparatului propriu și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului regulat de transport public local de călători în Municipiul Galați;

Având în vedere HCL nr. 89/2004 privind aprobarea concesionării serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Galați și a infrastructurii aferente acestuia;

Având în vedere prevederile art.38 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă Regulamentul de concesionare a serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Galați prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA La HCL nr.14 /13 01 2005

Regulamentul privind concesionarea serviciului regulat de transport public local de calatori în Municipiul Galați

CAP. I

Dispoziții generale

ART. 1

Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană juridică de drept privat, română ori străină, care îndeplinește condițiile legale de autorizare, respectiv are calitatea de operator de transport autorizat așa cum este înțeleasă aceasta prin dispozițiile OG nr. 86/2001.

ART. 2

Inițiativa concesionării o poate avea concedentul sau orice investitor interesat.

ART. 3

Concesionarea se face pe o durată stabilită prin hotărâre a Consiliului Local.

CAP. II

Organizarea procedurii de concesionare

ART. 4

Contractul de concesiune a serviciului de transport public local de calatori se incheie intre Primarul Municipiului Galați, ca reperezentant al Consiliului Local Galați si conducatorul operatorului autorizat sau al asociatiei de operatori autorizati, castigator/castigatoare al/a licitatiei privind concesionarea serviciului.

ART. 5

Concesionarea transportului public local de calatori se realizează în baza hotărârii Consiliului Local.

ART. 6

Etapele premergatoare procedurii de concesionare a serviciului de transport public local de calatori vor avea urmatoarea succesiune:

 • a) publicarea hotararii de concesionare a serviciului de transport public local de calatori;

 • b) in termen de 15 zile de la data publicarii hotărârii de concesionare, vor fi colectate preofertele operatorilor de transport interesati;

 • c) serviciul de specialitate al consiliului local va intocmi studiul de oportunitate, in functie de preofertele operatorilor de transport interesati, precum si reteaua de trasee si programele de circulatie pe acestea, care vor fi supuse dezbaterii si aprobarii consiliului local;

 • d) serviciul de specialitate al consiliului local va intocmi caietul de sarcini;

 • e) licitatia privind concesionarea serviciului de transport public local de calatori, se va realiza respectandu-se reglementarile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

ART. 7

Concesiunea serviciului de transport public local de calatori se poate realiza integral sau partial, dar in deplina concordanta cu marimea parcului de mijloace de transport pe care le va detine operatorul sau asociatia de operatori dupa castigarea licitatiei.

ART. 8

Operatorul sau asociatia de operatori care preia integral sau majoritar serviciul de transport public local de calatori beneficiaza de dreptul de preemtiune la concesionarea sau inchirierea parcului de mijloace de transport si a infrastructurii aferente, in masura in care cu acestea se poate asigura realizarea serviciului respectiv.

ART. 9

Operatorii sau asociatiile de operatori care preiau restul serviciului de transport public local de calatori pot avea acces la restul mijloacelor de transport nepreluate de castigatorul licitatiei organizate pentru concesionarea majoritara a serviciului de transport public local de calatori.

ART. 10

Operatorii sau asociatiile de operatori prevazute la art. 9 pot utiliza infrastructura aferenta detinuta de operatorul sau de asociatia de operatori castigator/castigatoare al/a licitatiei pentru atribuirea contractului privind concesionarea majoritara a transportului public local de calatori, pe baza de taxa de utilizare platita acestuia/acesteia in limitele stabilite de proprietarul infrastructurii.

ART. 11

Pentru prestarea serviciului de transport public local de calatori un operator sau o asociatie de operatori poate obtine contract de concesiune pentru:

 • a) intreaga retea de trasee;

 • b) o grupa sau mai multe grupe de trasee;

 • c) un traseu sau mai multe trasee ale unei grupe ori trasee independente;

 • d) o cursa sau mai multe curse de pe acelasi traseu.

De regula, o grupa de trasee sau cursele de pe un traseu trebuie acordate numai unui singur operator ori unei singure asociatii de operatori.

ART. 12

Operatorii de transport asociati vor face dovada asocierii prin act legalizat, conform prevederilor legale, pe baza caruia pot participa la licitatiile respective. Daca asociatia de operatori de transport este castigatoarea licitatiei, contractul de concesiune, celelalte acte intocmite si obligatiile ce decurg vor fi preluate in numele operatorului de transport autorizat din asociatie, desemnat de aceasta prin actul de constituire si care are o pozitie reprezentativa in asociatie.

ART. 13

SC TRANSURB SA nu poate face parte dintr-un grup de operatori asociati acceptat la licitatie.

CAP. III

Desfasurarea procedurii de concesionare

ART. 14

Traseele principale stabilite prin hotărâre a Consiliului Local se concesionează prin procedura negocierii directe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, către SC TRANSURB SA atâta timp cât societatea nu este privatizată și nu-și subînchiriează sau concesionează mijloacele de transport.

ART. 15

Traseele secundare stabilite prin hotărâre a Consiliului Local se concesionează prin procedura licitației deschise.

După verificarea eligibilității ofertanților conform prevederilor Legii nr. 219/1998, adică a înregistrării, a capacității economice și a celei tehnice, a achitării garanțiilor și taxelor stabilite de concedent prin Instrucțiunile pentru ofertanți, se vor deschide plicurile conținând oferta propriu-zisă și pe baza criteriilor de selecție stabilite se va întocmi punctajul fiecărei oferte calificate, realizându-se clasamentul ofertanților.

ART. 16

Concesionarea transportului public local de calatori se va desfasura in urmatoarea succesiune:

 • a) licitarea concesiunii pe retele de trasee principale si pe retele de trasee secundare;

 • b) in cazul in care pe o retea de trasee nu a fost concesionat transportul in conditiile prevazute la lit. a), aceasta va fi impartita in grupe de trasee pe care transportul va fi oferit pentru concesionare separat;

 • c) in cazul in care pe o grupa de trasee transportul nu a fost concesionat in conditiile prevazute la lit. b), aceasta va fi impartita in trasee pe care transportul va fi oferit pentru concesionare separat;

 • d) in cazul in care pe un traseu transportul nu a fost concesionat in conditiile prevazute la lit. c), transportul va fi scos la licitatie pe grupe de curse sau pe curse de pe acel traseu.

Optarea pentru una din variantele enumerate mai sus se face prin hotărâre a consiliului local pe baza preofertelor primite și a studiului de oportunitate din care rezultă mărimea parcurilor auto ale operatorilor și capacitatea acestora de a prelua întreaga rețea de trasee, rețeaua de trasee principale sau cea de trasee secundare, grupe de trasee, trasee independente sau curse. Optarea se va face respectându-se principiul egalității de șanse la atribuirea concesionării.

Astfel, în ordinea punctajului,      ofertanții     își     vor alege

rețeaua/rețelele/grupele/traseele/cursele de trasee ce le doresc a le fi concesionate și pe care au capacitatea a le acoperi integral prin parcul auto deținut, ținând cont de procentul minim de 30% din mijloacele de transport ce trebuie conform legii imobilizate ca rezervă, urmând ca, la retelele/grupele/traseele/cursele de trasee ce nu pot fi preluate integral de un singur operator, tot în ordinea punctajului, operatorii care mai dispun de mijloace de transport neîncadrate prin prima parte a licitației, să participe la adjudecare până la atribuirea tuturor curselor de trasee sau atât cât există interes din partea ofertanților.

Concesionarea se acordă deci în ordinea punctajului, până la atribuirea tuturor traseelor, pe toate categoriile de mijloace de transport.

ART. 17

In faza verificării eligibilității trebuie ca operatorul de transport sa poata dovedi ca detine parc de mijloace auto necesar pentru realizarea optima a programului de circulatie de pe trasee, la care trebuie sa detina un plus de minim 30% mijloace de transport necesare pentru rezerve si imobilizari pe cauze tehnice si accidentale. In aceasta faza se va lua in considerare ca fiind detinut si parcul de mijloace de transport pe care operatorul se obliga sa il concesioneze.

Pe parcursul derulării contractului de concesiune, operatorii își pot modifica parcul auto prin înlocuirea unor capacități cu altele sau prin adăugarea altor capacități la parcul existent respectând, în principal, următoarele condiții:

 • -  rezerva nu poate coborâ sub 30% din parcul auto activ și nu poate depăși 50%;

 • -  înlocuirea unui autovehicul cu altul se poate face doar dacă acesta din urmă corespunde din punct de vedere tehnic (pct II.2.a,b,c,d din criteriile de selecție) cel puțin punctajului din acel moment al autovehiculului înlocuit;

- adă ugarea unui alt autovehicul la parcul auto se face doar la componenta rezervă , acesta trebuie să îndeplinească la momentul introducerii condițiile impuse pentru rezerve la momentul licitației;

ART. 18

În derularea contractului de concesiune, Comisia nr. 3 a Consiliului Local, comisia pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare are următoarele atribuții:

 • -  avizează: modificări în structura parcului auto, modificarea tarifului legitimațiilor de călătorie;

 • -  controlează: locurile de parcare, eliberarea tuturor legitimațiilor de călătorie valabile, componența parcului auto, comportamentul și vestimentația conducătorilor auto, respectarea contractului de concesiune;

 • -  recomandă și avizează rezilierea contractului de concesiune în urma unor încălcări repetate a prevederilor acestuia;

ART. 19

Caietul de sarcini al licitatiei privind concesionarea transportului public local de calatori trebuie sa mentioneze necesarul de mijloace de transport si capacitatea acestora pentru satisfacerea transportului respectiv.

In procedura de selectie se va ține cont de următoarele criterii:

 • I. Aspecte economice si financiare ale ofertei - maxim 32 puncte:

 • 1. Situatia economica si financiara, inclusiv bonitatea financiara a ofertantului - maxim 12 puncte:

Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt și mediu   X

100 .

-Îndatorire financiară calculată ca aport =      Cifra de afaceri

 • * < 30%       4 puncte;

 • * > 30%       2 puncte;

-Lichiditate globală = Active circulante Datorii totale sub 1 an

 • * > 1        4 puncte;

 • * < 1        2 puncte;

-Solvabilitate = Total active Total datorii

 • * între 0 și 1,00           0 puncte;

 • * între 1,01 și 2,00        2 puncte;

 • * peste 2,00            4 puncte;

 • 2. Experienta ofertantului în organizarea de activități de transport public local de persoane în Municipiul Galați - maxim 7puncte:

 • -  operator ce are o experiență de 2 ani și peste 2 ani; 7 puncte;

 • -  operator ce are o experiență între 1 și 2 ani;           3 puncte;

 • -  operator ce are o experiență sub 1 an;               0 puncte;

 • 3. Redeventa în lei pe an/vehicul - maxim 5 puncte:

 • - mai mare cu peste 20% decât cea stabilită de Consiliul Local;          5 puncte;

 • - mai mare cu între 10,1% și 20% decât cea stabilită de Consiliul Local; 3 puncte;

 • - mai mare cu între 1% și 10% decât cea stabilită de Consiliul Local;     1 puncte;

 • - cea stabilită de Consiliul Local;                                   0 puncte;

 • 4. Planul de finantare pe durata contractului de concesiune exprimat în gradul de înlocuire anual a capacităților de transport cu autovehicule mai bune (angajament ce va face parte din contract, cu clauze de penalizare în caz de nerespectare) - maxim 8 puncte:

 • - la sfârșitul fiecărui an de concesiune, cu excepția ultimului, 50% din parcul auto (inclusiv

rezerva) să aibă o vechime (după anul de fabricație înscris pe certificatul de înmatriculare) de maxim 8 ani;                           8 puncte;

 • - la sfârșitul fiecărui an de concesiune, cu excepția ultimului, 35% din parcul auto (inclusiv

rezerva) să aibă o vechime (după anul de fabricație înscris pe certificatul de înmatriculare) de maxim 8 ani;                           6 puncte;

 • - la sfârșitul fiecărui an de concesiune, cu excepția ultimului, 15% din parcul auto (inclusiv

rezerva) să aibă o vechime (după anul de fabricație înscris pe certificatul de înmatriculare) de maxim 8 ani;                           4 puncte;

 • - fără angajament;                                      0 puncte;

 • II. Aspecte tehnice ale ofertei - maxim 54 puncte:

 • 1. Pregatirea organizatorica si tehnica a ofertantului, specifica transportului public, precum si procedurile si solutiile tehnice propuse - maxim 6 puncte:

 • - loc de parcare propriu (garaj, autobază, platformă împrejmuită sau nu etc.), coordonat de șef de coloană sau alt echivalent pentru responsabilul cu starea tehnică a autovehiculelor la ieșirea pe traseu;

6 puncte;

 • - loc de parcare închiriat sau concesionat (garaj, autobază, platformă împrejmuită sau nu

etc.) coordonat de șef de coloană sau alt echivalent pentru responsabilul cu starea tehnică a autovehiculelor la ieșirea pe traseu;                   3 puncte;

*Dacă operatorul sau asociația de operatori prezintă mai multe locații, dar nu mai mult de 3, unele în proprietate, altele în chirie sau concesiune, punctele se vor atribui proporțional, în funcție de suprafața fiecărei categorii.

 • 2. Dotarea cu autovehicule (medie aritmetică a punctajului celor 70% autovehicule propuse ca titulare de trasee cu respectarea condiției ca autovehiculele propuse ca rezervă să întrunească fiecare în parte minim punctajul tehnic -2.a,b,c,d- al ultimului autovehicul propus ca titular de traseu, în caz contrar comisia de licitație procedând la eliminarea autovehiculului din rezervă care nu corespunde și trecerea la rezervă a unui alt autovehicul din lista celor 70% titulare de traseu indicat de ofertant, urmărindu-se menținerea echilibrului între cele două procente 70%-3O%) - maxim 42 puncte:

 • a) Vechimea parcului de autovehicule (pe an înscris în certificatul de înmatriculare) -maxim 14 puncte:

 • - pentru anul 2004 sau 2005;                           14 puncte;

 • - pentru fiecare an în plus față de anul 2004, până la 10 ani, se scade câte 1 punct;

 • b) Forma de deținere a autovehiculului - maxim 12 puncte:

 • - autovehicul în proprietatea operatorului;                   12 puncte;

 • - autovehicul deținut de către operator cu contract de leasing; 10 puncte;

 • - autovehicul deținut cu contract de închiriere;                 1 puncte;

 • c) Capacitatea de transport (din certificatul de înmatriculare) - maxim 12 puncte:

 • - pentru 15 locuri pe scaune și peste (inclusiv cel al șoferului); 12 puncte;

 • - pentru fiecare loc în minus de la 15 se scade câte 1 punct până la 10 locuri pe scaune (inclusiv cel al șoferului);

 • d) Gradul de confort al autovehiculului (din certificatul de agreere) - maxim 6 puncte:

 • - categoria a I-a sau clasificat pe stele 6 puncte;

 • - categoria a II-a                         5 puncte;

 • - categoria a IlI-a                        3 puncte;

 • - categoria a IV-a                       1 punct;

 • 3. Programul de organizare, control, supraveghere al serviciului de transport ce urmeaza a fi concesionat (angajament ce va face parte din contract cu clauze de penalizare în caz de nerespectare) - maxim 4 puncte;

 • - implementarea sistemului de abonamente în maxim 12 luni de la intrare în vigoare a

contractului;                                      2 puncte;

 • - organizarea de dispecerat permanent pe durata programului de lucru (pentru sesizări ale cetățenilor, ale propriilor angajați, pentru solicitarea de asistență din trafic etc.) în maxim 2 luni de la intrarea în vigoare a contractului; 2 puncte;

 • III. Aspecte juridice ale ofertei - maxim 14 puncte:

1. Vechimea în desfășurarea activității de transport public local de călători în Municipiul Galați de către proprietarii de autovehicule sau cei ce le dețin în leasing în condiții de legalitate în ultimii 3 ani (se face o medie aritmetică pe aceste autovehicule, se consideră an întreg ce este peste 6 luni calendaristice) - maxim 14 puncte:

 • - o medie de 3 ani;             14 puncte;

 • - o medie între 2,5 și 2,9 ani;     12 puncte;

 • - o medie între 2 și 2,4 ani;      10 puncte;

 • - o medie între 1,5 și 1,9 ani;     8 puncte;

 • - o medie între 1 și 1,4 ani;       6 puncte;

 • - o medie între 0,5 și 0,9 ani;     4 puncte;

 • - o medie între 0 și 0,4 ani;       2 puncte;

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe